S1: Metode și tehnici de cercetare sociologică

InfoTutorTrailerTematicaObiectiveProgramaBibiliografieEvaluare
Număr de credite: 6
Cod: ALR1102
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, licență, Antropologie, Sociologie, Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Mircea Comșa
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: mcomsa@socasis.ubbcluj.ro
 • Introducere: tematică, obiective, bibliografie, examinare, resurse.
 • Cunoaşterea socialului.
 • Etapele cercetării sociale.
 • Conceptualizare, operaţionalizare, măsurare.
 • Scale, indici, tipologii.
 • Ancheta.
 • Construcţia chestionarului.
 • Acurateţea datelor. Erori şi surse de erori în anchete şi sondaje.
 • Eşantionarea.
 • Analiza de conţinut.
 • Experimentul.
 • Observaţia structurată.
 • Analiza secundară a datelor şi statisticilor oficiale.
 • Raportul de cercetare.

Obiective:

 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice despre metodele de cercetare cantitativă a socialului;
 • Identificarea şi descrierea principalelor elemente ale unui proces de cercetare în ştiinţele sociale;
 • Descrierea principalelor metode şi tehnici de cercetare cantitativă utilizate în ştiinţele sociale;
 • Capacitatea de a oferi exemple practice ale fiecărei metode şi tehnici de cercetare învăţate;
 • Capacitatea de a aplica practic cunoştinţele teoretice relativ la metode şi tehnici de cercetare;

Competențe cognitive dobândite:

 • Capacitatea de a prezenta şi descrie principalii paşi ai unui proces de cercetare;
 • Capacitatea de a prezenta şi descrie principalii paşi ai unui proces de cercetare;
 • Capacitatea de a prezenta şi descrie principalele metode şi tehnici cantitative de cercetare;
 • Capacitatea de a evalua caracterul ştiinţific al unui demers de cercetare de tip cantitativ;

Competențe instrumentale dobândite:

 • Capacitatea de a operaţionaliza un concept;
 • Capacitatea de a transpune un indicator într-o întrebare;
 • Capacitatea de a realiza un instrument cantitativ de culegere a datelor (chestionar, grilă de analiză de conţinut; grilă de observaţie);
 • Capacitatea de a culege date de tip cantitativ folosind instrumente specifice;

Competențe atitudinale dobândite:

 • Dobândirea unei atitudini pozitive faţă de activitatea de cercetare din ştiinţele sociale;
 • Recunoaşterea rolului şi importanţei cercetării cantitative din ştiinţele sociale;

Săptămâna 1:

Introducere: tematică, obiective, bibliografie, examinare, resurse.

Săptămâna 2:

Cunoaşterea socialului: cunoaştere comună vs. cunoaştere ştiinţifică; specificul cunoaşterii sociale; metodele de cercetare socială; calitativ şi cantitativ; etica şi politica cercetării sociale.

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 1, subcap. 1-4 (p. 9-31).

O: Practica cercetării sociale: cap. 1 (p. 27-63) şi 3 (p. 102-134).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 1 (13-30).

Săptămâna 3:

Etapele cercetării sociale: pregătirea cercetării (tema de cercetare, bibliografia, întrebările de cercetare, ipotezele cercetării, operaţionalizarea conceptelor, alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare, construcţia instrumentelor, realizarea eşantionului, selecţia şi instruirea operatorilor), culegerea datelor (studiul pilot, culegerea propriu-zisă), analiza şi interpretarea datelor (verificarea datelor, reducerea datelor, analiza primară, analiza de profunzime, realizarea raportului de cercetare).

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 7 (p. 223-256).

O: Practica cercetării sociale: cap. 4 (p. 135-178).

R: Proiectarea cercetării sociologice: cap. 3 (p. 101-140).

Săptămâna 4:

Conceptualizare, operaţionalizare, măsurare: analiza teoretică a conceptelor, dimensiuni, indicatori şi indici ai conceptelor, validitatea şi fidelitatea indicatorilor, evaluare vs. măsurare, scale de evaluare.

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 7, subcap. 1 (p. 225-230).

O: Practica cercetării sociale: cap. 5 (p. 179-219).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 3 (61-76).

R: Proiectarea cercetării sociologice: cap. 5 (p. 163-186).

Săptămâna 5:

Indici, scale, tipologii: definire, exemple, mod de construcţie.

O: Practica cercetării sociale: cap. 6 (p. 220-254).

R: Proiectarea cercetării sociologice: cap. 6 (187-250).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 4 (77-88).

Săptămâna 6:

Ancheta: specificul metodei, sondajul de opinie, tehnici de anchetă (faţă în faţă, telefon, poştă, internet), avantaje şi dezavantaje ale acestora, critici aduse metodei anchetei.

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 2, subcap. 1-5 (p. 57-84).

O: Practica cercetării sociale: cap. 9 (p. 338-392).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 6 (105-148).

Săptămâna 7:

Construcţia chestionarului: logica chestionarului, tipuri de întrebări (în funcţie de conţinut, în funcţie de modalitatea de înregistrare a răspunsurilor), formularea întrebărilor, numărul şi ordinea întrebărilor.

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 3 (p. 95-122).

O: Practica cercetării sociale: cap. 9 (p. 338-392).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 6 (105-148).

Săptămâna 8:

Acurateţea datelor. Erori şi surse de erori în anchete şi sondaje: erori legate de eşantionare, problema non-răspunsului, erori legate de construcţia chestionarului, erori datorate operatorilor, erori datorate respondenţilor şi contextului social, erori legate de prelucrarea datelor.

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 4 (p. 123-158).

Săptămâna 9:

Eşantionarea: populaţia de referinţă, definirea eşantionării, reprezentativitate, cadrul de eşantionare, tipuri de eşantioane (probabiliste vs. neprobabiliste), aspecte practice ale eşantionării.

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 5 (p. 159-192).

O: Practica cercetării sociale: cap. 7 (p. 255-308).

R: Proiectarea cercetării sociologice: cap. 4 (141-162).

Săptămâna 10:

Analiza de conţinut: definire, obiective, unitatea de analiză, grila de analiză şi codarea documentelor sociale, eşantionarea, avantaje şi dezavantaje.

O: Practica cercetării sociale: cap. 11 (p. 438-450).

O: Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică: cap. 5 (120-143).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 11 (263-282).

Săptămâna 11:

Experimentul: definire, obiective, logica experimentului, tipuri de experimente, selectarea respondenţilor, avantaje şi dezavantaje.

O: Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică: cap. 6 (144-1165).

O: Practica cercetării sociale: cap. 8 (p. 309-337).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 9 (195-234).

Săptămâna 12:

Observaţia structurată: definire, obiective, etapele realizării unei observaţii structurate, grila de observaţie, eşantionarea, avantaje şi dezavantaje.

O: Social Research Methods: cap. 8 (164-180).

O: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 8 (177-194).

R: Metodologia cercetării sociologice: cap. 9 (351-385).

Săptămâna 13:

Analiza secundară a datelor şi statisticilor oficiale: definire, obiective, avantaje şi dezavantaje.

O: Practica cercetării sociale: cap. 11 (p. 451-471).

O: Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică: cap. 5 (120-143).

R: Social Research Methods: cap. 10 (200-217).

R: Iniţiere în cercetarea sociologică: cap. 10 (235-262).

Săptămâna 14:

Studiul/raportul de cercetare: structură, reguli de editare şi tehnoredactare, modalităţi de prezentare a datelor, prezentarea şi discutarea unor rapoarte de cercetare publice, surse de informare şi date (Internet, baze electronice cu reviste, cercetări naţionale şi comparative, etc.).

O: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: cap. 7, subcap. 2.4 (p. 250-256).

O: Practica cercetării sociale: cap. 17 (p. 641-676).

R: Social Research Methods: cap. 24 (489-504).

Suport de curs:

 • Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. 2006. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom.
 • Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.

În limba română:

 • Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
 • Chelcea, Septimiu. 2004. Iniţiere în cercetarea sociologică. Bucureşti: Comunicare.ro.
 • De Singly, Francois. 1998. Chestionarul. În de Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei. Iaşi: Polirom. pp. 17-107.
 • Mărginean, Ioan. 1999. Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Polirom.
 • Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice. 2007. Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
 • Rotariu, Traian. 1991. Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Cluj-Napoca: UBB.

În limba engleză:

 • Babbie, Earl. 2004. The Practice of Social Research. 10th ed. Wadsworth.
 • Bryman, Alan. Social Research Methods. 2nd ed. Oxford.
 • Alston, Margaret şi Bowles, Wend. 2003. Research for Social Workers. 2nd ed. Allen & Unwin.

CURS:

 

Metode de evaluare

Criterii de evaluare:

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

Criterii de evaluare: