S2: Paradigme ale antropologiei socio-culturale

InfoProf.TemeObiectiveProgramaBibliografieEvaluare
Număr de credite: 7
Cod: ALR3201
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie
Regim opţional: materie opțională pentru Sociologie și Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Gabriel Troc
Conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – departamentul de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: gabrieltroc@socasis.ubbcluj.ro
 • Curs introductiv
 • Concepte ale gândirii sociale
 • Evoluționismul social
 • Difuzionismul
 • Particularismul istoric american
 • Structural-funcționalismul
 • Neo-evoluționismul
 • Ecologismul cultural
 • Colonialism și naționalism
 • Structuralismul
 • Poststructuralismul
 • Deconstructivismul
 • Antropologia simbolică și interpretativă
 • Postmodernismul

Obiective principale:

 • Cursul are ca scop însuşirea de către studenţi a principalelor idei, teme, paradigme şi controverse care formează corpusul teoretic al antropologiei socio-culturale.
 • Cursul urmăreşte deopotrivă evoluţia istorică a disciplinei, aducând în atenţie transformările conceptuale datorate succesivelor schimbări paradigmatice din ştiinţele sociale, precum şi dezbaterile, reformulările şi clarificările unor teme şi idei perene ale antropologiei.
 • Situat în completarea cursului de Introducere în antropologie din semestrul I, an I, cursul asigură însuşirea şi adâncirea unui set de cunoştinţe teoretice fundamentale şi de concepte de bază care permit explorarea temelor specializate ale cursurilor de antropologie din semestrele următoare.
 • Cursul își propune să prezinte rolul şi locul teoriei în raport cu diversitatea datelor etnografice. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin punerea în contact a studenţilor cu literatura etnografică clasică şi cu texte reflexive şi critice asupra acesteia.

Cunoştinţe specifice:

 • Abilitatea de a recunoaşte ideile/temele/paradigmele clasice ale antropologiei sociale; capacitatea de a delimita între empiric şi teoretic în cadrul unui text etnografic; abilitatea de a folosi reflexiv şi critic conceptele-cheie din antropologie; cunoaşterea genealogiilor conceptelor-cheie ale disciplinei.

Săptămâna 1

Locul antropologiei socio-culturale în ansamblul disciplinelor antropologice

Săptămâna 2

Fapt social; clasă/categorie socială; diviziune a muncii; status; habitus; grup etnic. Viziuni asupra societății: organicistă; funcționalistă; structuralistă; conflictuală.

 1. Emile Durkheim: Ce este un fapt social
 2. Marcel Mauss: Despre dar
 3. Max Weber: Class, Status, Party
 4. Karl Marx; Friedrich Engels: Opposition of the Materialist and Idealist Outlook

Săptămâna 3

Contextul teoretic şi problematic al genezei disciplinei. Constituirea obiectului inițial de cercetare: omul „exotic”, societatea „primitivă”. Cultura ca şi civilizaţie. Raportul dintre universalism si etnocentrism. Edward Taylor, Louis H. Morgan, Herbert Spencer

 1. Herbert Spencer: The Social Organism
 2. Edward Burnett Tylor: The Science of Culture
 3. Levis Henry Morgan: Ethnical Periods

Săptămâna 4

„Primitivii sunt strămoşii”: căutarea sursei culturale originare. Disputa „influenţă culturală” versus „invenţie independentă”. Rasa şi cultura. Şcoala vieneză: Ratzel, Graebner, Schmidt. Şcoala engleză: W.H. Rivers, G. Elliot Smith.

 1. Robert Lowie: Historical schools: the English and German diffusionists

Săptămâna 5

Descoperirea complexităţii culturilor „primitive”. Unicitatea culturilor şi relativa lor independenţă. Raportul dintre sistemul cultural şi individ. Relativismul cultural. F. Boas, A. Kroeber, R. Benedict, M. Mead

 1. Franz Boas: The Methods of Ethnology; Stability of Culture
 2. A.L.Kroeber: On the Principle of Order in Civilization
 3. Ruth Benedict: Psychological Types in the Cultures of Southwest
 4. Margaret Mead: Sex and Temperament

Săptămâna 6

Societăţile „primitive” ca modele sociale elementare. Structura socială. Conştiinţa colectivă. Societatea ca şi mecanism. Echilibrul social. E. Durkheim, Radcliffe-Brown, B. Malinowski.

 1. Bronislaw Malinowski: The Esentials of the Kula
 2. A.R.Rdcliffe-Brown: The Mother’s Brother in South Africa
 3.  E.E.Evans-Pritchard: The Nuer of Southern Sudan

Săptămâna 7

Societăți egalitare; societăți bazate pe ranguri; societăți stratificate. Teorii legate de apariția statului. Comparativismul transcultural exhaustiv: Human Relations Area Files. Julian Stewart, George Murdock, Morton Fried.

 1. Morton H. Fried: On the Evolution of Social Stratification and the State
 2. George Murdock: Family Stability in Non-European Culture

Săptămâna 8

Evoluție culturală și consum energetic. Societatea homeostatică. Materialismul cultural. Leslie White. Roy Rappaport. Marvin Harris.

 1. Leslie White: Energy and the Evolution of Culture
 2. 2. Marvin Harris: The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle
 3. Roy A. Rappaport: Ritual Regulation of Environmental Relations Among a New Guinea People
 4.  Philippe Bourgois: From Jibaro to Crack Dealer

Săptămâna 9

„Primitivul sălbatic” şi „primitivul idealizat”. O perspectiva comparativă critică asupra antropologiei socio-culturale şi etnologiei europene.

Săptămâna 10

Structura de adâncime versus structura de suprafaţă. În căutarea unui apriori cultural universal: Claude Levi-Strauss

 1. Claude Levi-Strauss: Analiza structurală în lingvistică și antropologie
 2. Sherry Ortner: Is Female to Male what Nature is to Culture?

Săptămâna 11

Cercetarea genealogică a culturii şi societăţii. Cunoaştere, adevăr, putere: Michel Foucault. De la structura cognitivă anistorică la practica socială cotidiană. Habitus, capital simbolic, moduri de dominare: Pierre Bourdieu

 1. Michel Foucault: Truth and Power
 2. Pierre Bourdieu: The Berber House
 3. Pierre Bourdieu: The Attitude of the Algerian Peasant toward Time

Săptămâna 12

Antropologia genului social. Critica “monodiscursului masculin”. Critica esenţialismului şi a naturalismului.

 1. Sally Slocum: Woman the Gaterer: Man Bias in Anthropology
 2. Susan Bordo: The Cartesian Masculinization of Thought

Săptămâna 13

Cultura ca sistem de simboluri organizat în mod colectiv. Focus: limbaj, semnificație, interpretare, constructivism. Descrierea densă; analiza simbolică. Clifford Geertz, Victor Turner.

 1. Mary Douglas: External Boundaries
 2. Victor Turner: Symbols in Ndembu Ritual
 3. Clifford Geertz: Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight

Săptămâna 14

Revenirea la particularismul cultural. Relativismul cultural ca şi principiu epistemologic. Critica reprezentării „celuilalt”, a autorităţii etnografice si a textului etnografic. George Marcus, Vincent Crapanzano, Paul Rabinow, James Clifford.

 1. Clifford Geertz: Local knowledge: fact and law in comparative perspective
 2. Paul Rabinow: Representations are Social Facts: Modernity and Postmodernity in Anthropology
 3. Vincent Crapanzano: Hermes’ Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description
 • Barrett, Stanley R., Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method, University of Toronto Press, Toronto,1996
 • Durkheim, Emile, Formele Elementare ale vieții religioase, Polirom, Iasi, 1995
 • Kuper, Adam, Culture, The Anthropologist Account, Harvard University Press, 1999
 • Levi-Strauss, Claude, Gândirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011
 • Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997
 • Mead, Margaret, Coming of Age in Samoa, Penguin Books, 1954
 • Malinowski, Bronislaw, Argonauts of the Western Pacific, E. P. Dutton & Co, New York, 1961
 • McGee, R. Hohn; Richard Warms, Anthropological Theory. An Introductory History, McGraw-Hill, New York, 2008
 • Radcliffe-Brown, A.R., Structură și funcție în societatea primitivă, Polirom, Iași, 2000

CURS:

 

Metode de evaluare:

 • 50% examen final în sesiune (examen scris; 2 ore).

Criterii de evaluare:

 • Pentru examenul final studenţii vor primi din timp un număr de întrebări și definiții care acoperă întreaga tematică a cursului.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 50% verificări parţiale (desfăşurate în săptămâna 9)
 • referatul de seminar
 • participării la discuţii pe marginea textelor de seminar

Criterii de evaluare:

 • Susţinerea parţialului este condiţie de intrare în examenul final.
 • Prezentarea a cel puţin un referat este obligatorie şi este o condiţie de intrare în examenul final.