S1: Bazele statisticii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0150
Predare: curs: 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Regim opţional:
Erasmus:

Adrian Ludușan
asistent universitar doctor
Facultatea de Studii Europene
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: adiludusan@gmail.com
1. Expunere asupra metodelor cantitative. Statutul teoriei și experimentelor.

2. Variabile statistice, distribuții de frecvențe, reprezentări grafice.

3. Indicatori ai tendinței centrale: medie, mediană, modul. Proprietăți și utilizare. Indicatori de dispersie: amplitudine, abaterea
intercuartilică, indicele lui Gini, abaterea medie, abaterea standard, varianța. Proprietăți și utilizare.

4. Distribuția normală. Proprietăți ale distribuției normale. Indicatori ai formei distribuției: oblicitate (skewness) și boltire (kurtosis). Teste de normalitate.

5. Distribuții de eșantionare. Teorema limitei centrale.

6. Estimarea parametrilor. Intervale de confidență și interpretarea acestora.

7. Teste de semnificație: testul z, t, χ2, F.

8. Independența variabilelor calitative: testul χ2.

9. Asocierea variabilelor dihotomice: coeficienții φ, Y și Q

10. Asocierea variabilelor categoriale: coeficienții C, V, λ și τ.

11. Asocierea variabilelor ordinale: coeficienții τ, γ și d.

12. Asocierea variabilelor categoriale: analiza reziduurilor standardizate și a reziduurilor ajustate standardizate.

13. Corelație și regresie simplă liniară: covarianța, coeficientul de corelație, ecuația dreptei de regresie, reprezentări grafice, interpretări.

14. Recapitulare. Semnificația și limitele metodelor cantitative aplicate în științele sociale.

Bibliografie curs

Manual principal

 • Traian Rotariu (coord.) 1999. Metode statistice aplicate în Științele Sociale, Iași: Polirom

Manuale recomandate în limba engleză

 • Donald Treiman (2003). Quantitative Data Analysis, Berkley: University of California.
 • Alan Agresti and Barbara Finley (2009). Statistical Methods for Social Sciences. 4th Edition. San Francisco, Dellen P.C., and London, Collier Macmillan P.

Manuale recomandate în limba română

 • Adrian Vicentiu Labar, 2008. SPSS pentru științele educației. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogica, Iași: Polirom.
 • Marian Popa, 2008. Statistica pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS, Iași: Polirom.
 • Dennis Howitt, Duncan Cramer, 2006. Introducere în SPSS pentru psihologie. Versiunile SPSS 10, 11, 12 si 13. Iași: Polirom.

Elisabeta Jaba, Ana Grama, 2004. Analiza statistica cu SPSS sub Windows. Iași: Polirom.

Bibliografie seminar

 • Traian Rotariu (coord.) 1999. Metode statistice aplicate în Științele Sociale, Iași: Polirom
 • Alan Agresti and Barbara Finley (2009). Statistical Methods for Social Sciences. 4th Edition. San Francisco, Dellen P.C., and London, Collier Macmillan P.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 60% testarea cunoştinţelor

Criterii de evaluare:

 • examen

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 20% teme seminar
 • 20% test practic (calculator) şi interpretare scrisă

Criterii de evaluare:

 • evaluare pe parcurs seminar/laborator
 • examinare seminar/laborator

Obiective generale

 • Cunoaşterea și utilizarea practică a principalelor metode de construire și interpretare a indicatorilor statistici în analiza datelor sociale.

Obiective specifice

 • Dobândirea de cunoștințe teoretice şi practice despre construirea indicatorilor statistici.
 • Capacitatea de a folosi date sociale și baze de date pentru a calcula indicatori statistici.
 • Înțelegerea modalităților de a interpreta statistic diferiții indicatori.
 • Capacitatea de a folosi rezultatele analizelor în interpretarea argumentativă în relație cu ipoteze formulate pe baza unor teorii sociologice.