Home Admitere Master
Master PDF Print E-mail

ADMITEREA LA STUDII MASTER
- 2018 -

 

Formular de înscriere

 

CALENDARUL ADMITERII

Înscrierea - sesiunea iulie 2018

Înscrierea candidaţilor - Personal, la sediul facultăţii

11 – 17 iulie 2018

luni-vineri 9.00-15.00

sâmbătă 9.00-12.00

Evaluarea proiectelor/dosarelor

18.07.-19.07.2018

Anunţarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere

20 iulie 2018

Confirmarea locului obţinut (personal, completarea unei declarații) - lasediul facultăţii

Pt. cei admişi cu taxă – plata primei rate de şcolarizare !!!

20.07-25.07.2018

Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master

27 iulie 2018

 

 

Dacă rămân locuri neocupate, se organizează un NOU concurs de admitere


Înscrierea - sesiunea septembrie 2018

Înscrierea candidaţilor - Personal, la sediul facultăţii

10 – 15 septembrie 2018

luni-vineri 9.00-15.00

sâmbătă 9.00-12.00

Evaluarea proiectelor/dosarelor

17 septembrie 2018

Anunţarea rezultatelor concursului de admitere din septembrie 2018

18 septembrie 2018

Confirmarea locului obţinut (personal, completarea unei declarații) - la sediul facultăţii
Pt. cei admişi cu taxă – plata primei rate de şcolarizare !!!

18-19 septembrie 2018

Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master

20 septembrie 2018

 

Telefon: 0264-42.46.74,   0264-41.99.58

 

LOCURI  PROPUSE pentru admiterea 2018

Specializarea

Nr. locuri
Buget - zi

Nr. locuri
Taxă - zi

Durata
studiilor
(nr.semestre)

Limba de predare

Responsabilul specializării

Cercetare sociologică avansată

30

20

4

Română

Prof.univ.dr. Irina Culic
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Comunicare, societate și mass media

30

20

4

Română

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Antropologie aplicată

30

20

4

Română

Conf.univ.dr. Marius Lazăr
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Managementul strategic al resurselor umane

30

20

4

Română

Conf.univ.dr. Mircea Comșa
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Analiza datelor complexe

30

20

4

Română

Lect.univ.dr. Norbert Petrovici
norbertpetrovici@
socasis.ubbcluj.ro

Sociologie aplicată în dezvoltarea locală

30

20

4

Maghiară

Lect.univ.dr. Kiss Denes
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor

30

20

4

Maghiară

Conf.univ.dr. Veres Valer 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Asistență socială și economie socială

Ce spun absolvenţii noştri ....

-

50

4

Română

Conf.univ.dr. Adina Rebeleanu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Masterat european în drepturile copiilor

30

20

4

Română

Prof.univ.dr. Maria Roth
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere

30

20

4

Română

Conf.univ.dr. Sorina Poledna
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Managementul serviciilor sociale

30

20

4

Română / Engleză

Conf.univ.dr. Nicoleta Neamțu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Gerontologie socială

30

30

4

Română

Conf.univ.dr. Denizia Gal
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Asistența socială pentru sănătatea mentală

30

20

4

Maghiară

Prof.univ.dr. Enikő Albert-Lőrincz
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliere și asistență în serviciile sociale

30

20

4

Maghiară

Conf.univ.dr. Andrea Müller-Fábián
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Informații suplimentare - programe masterale ...

 

REGULAMENTUL DE ADMITERE

- nivel masterat -

 

0. ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE STUDIU

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe două domenii: Sociologie și Asistență socială

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea este comună la specializările aferente unui singur domeniu şi la o singură linie de studiu, mai puțin la un masterat. Criteriile de selecție sunt descrise mai jos. Candidatul depune o singură fişă de înscriere pe domeniu şi plăteşte o singură taxă de procesare şi de admitere. Pe formularul intitulat «Opţiunea candidatului», care însoţeşte fişa de înscriere, se trec opţiunile în ordinea dorită de candidat.

Se vor ataşa acestui regulament un model de fişa de înscriere şi un model de formular cu „opţiunea candidatului.

 

I. ÎNSCRIEREA

Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor şi la specializările acreditate la universitate. Admiterea la masterat se organizează în luna iulie şi septembrie 2018, conform calendarului.

Pentru toate specializările este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională cu punctajul minim 17 din 30 de puncte maxim posibile. Excepție fac absolvenții care au absolvit un program într-o altă limbă, decât cea a liniilor de studiu română, maghiară sau germană. Acestora li se va recunoaște diploma de licență – într-o specializare în domeniul limbilor de circulație internațională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulație internațională.

Candidaţii vor completa un formular cu date generale (FORMULAR DE ÎNSCRIERE) şi unul cu opţiunile (OPŢIUNEA CANDIDATULUI), la sediul facultăţii.

Împreună cu formularul completat, candidatul trebuie să facă dovada plăţii taxei de procesare şi a taxei de admitere. Taxa de procesare este de 30 RON, iar cea de admitere de 120 RON, şi se achită la sediul facultăţii Birou Taxe, parter cam.2 sau prin mandat poştal (la orice oficiu poştal din ţară) în contul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, cu menţiunea Admitere Fac. Sociologie. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, ataşând formularului de înscriere actele corespunzătoare (adeverinţă în original sau copie xerox a actului ce dovedeşte faptul că solicitantul este orfan de ambii părinţi etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi : orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

La ÎNSCRIERE pentru admitere la MASTERAT, candidatul  va depune un DOSAR cu următoarele acte:

– Diploma de bacalaureat (pentru loc bugetat în original  iar pentru loc cu taxă copie xerox);

– Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de dinainte de 2017(pentru loc bugetat în original, iar pentru loc cu taxă copie xerox)

- pentru absolvenţii 2018 numai adeverinţă de licenţă (în original pentru loc bugetat sau copie xerox pentru loc cu taxă);

- Certificat de competenţă lingvistică – în copie xerox

– Certificatul de naştere (în copie xerox);

-  Carte de identitate – copie xerox

– Adeverinţă medicală tip (în original); cu menţiunea apt pentru facultate.

– Două fotografii color tip Buletin de identitate;

- Proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licenţă, sub formă tipărită şi în format electronic (max. 15 pagini) – NUMAI pt. Domeniul Sociologie

- CV şi Scrisoare de motivaţie, sub formă tipărită şi în format electronic (1-3 pagini)

- Chitanţa cu taxa de admitere : 150 RON, plătită la cam.2 – parter sau la poştă

 

II. Criterii de admitere

Criterii de admitere domeniul Sociologie:
(1) Media de licenţă (60%)
(2) Proiect de cercetare SAU sinteza lucrării de licenţă
(3) Scrisoare de motivaţie (2+3=40%)

Criterii de admitere – domeniul Sociologie: linia maghiară
(1) Media de licenţă (60%)
(2) Proiect de cercetare SAU sinteza lucrării de licenţă
(3) CV (2+3=40%)

Criterii de admitere – domeniul Asistenţă Socială:
1) Media de licenţă (60%)
(2) CV şi scrisoare de motivaţie (40%)

Criterii de admitere pentru Asistenţa Socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
1) Media de licenţă (60%)
(2) INTERVIU (pe baza scrisorii de motivaţie și a CV-ului) (40%)

Criterii de departajare la medii egale de admitere:
1. Media de licenţă
2. Interviu cu candidaţii care sunt în situaţia de a fi departajaţi.


III.. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea se face direct la sediul facultăţii (completarea formularului de înscriere, a formularului cu opţiunile candidatului, achitarea taxelor de procesare şi de admitere), între

11 iulie – 17 iulie 2018, luni-vineri: 9-15, sâmbătă: 9-12.

 

IV. REZULTATUL ADMITERII

După terminarea perioadei de înscriere şi procesarea datelor, în data de 20 iulie 2018 se vor afişa listele cu candidaţii admişi la sediul facultăţii.

 

V. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT PRIN CONCURS

În perioada 20–25 iulie 2018 se operează confirmarea locului obţinut la concursul de admitere. Confirmarea locului obţinut prin concurs se face personal de către cel în cauză şi constă în completarea unei declarații la secretariat pentru cei admiși pe loc bugetat/taxă și pentru cei de pe locurile cu taxă plătirea primei tranşe din taxa de şcolarizare – 625 RON şi aducerea chitanţei în secretariat. Plata se poate face la cam. 2 – parter.

Pentru anul universitar 2018/2019, taxa de şcolarizare este de 2500 lei şi se achită în 4 rate.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2018–2019 se depun la Rectoratul Universităţii în data de 27 iulie 2018, dată după care nu se mai admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.

Nu se admite trecerea unui candidat admis de la o linie de studiu la alta.

Dacă rămân locuri neocupate în sesiunea iulie, se organizează un NOU concurs de admitere în sesiunea septembrie 2018.

Perioada de înscriere va fi : 10-15 septembrie 2018. Anunţarea rezultatelor va fi în 18.09.2018, iar confirmarea locului obţinut va fi în perioada : 18-19 septembrie 2018.

Depunerea la Rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi în septembrie va fi în 20 septembrie 2018.

 

Formular de înscriere

 


 

Last Updated on Wednesday, 29 November 2017 11:46