Home
Doctorat PDF Print E-mail

 

În cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii "Babeş-Bolyai", facultatea noastră oferă studii doctorale în domeniul SOCIOLOGIEI sub îndrumarea profesorilor universitari: dr. Enikő Albert-Lőrincz, dr. Irina Culic, dr. Comşa Mircea, dr. Cornelia Mureșan, dr. Livia Popescu, dr. Maria Roth, dr. Degi Laszlo Csaba, dr. Veres Valér.

Doctoratul se organizează cu frecvenţă şi fără frecvenţă. Durata doctoratului, definită ca perioada cuprinsă între data admiterii şi data susţinerii tezei este, la forma cu frecvenţă de 4 ani, iar la forma fără frecvenţă de 6 ani. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani.

Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

 

ORIENTAREA SCOLII DOCTORALE DE SOCIOLOGIE

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:
- radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, - excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);
-
descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).


DATA ADMITERII: 22 septembrie 2016, ora 10.00
la sediul Facultăţii, de pe strada Anghel Saligny, et 2, sala 217

La proba scrisă candidații/candidatele vor da dovada de orientarea teoretică legată de tema aleasă precum și de nivelul cunoașterii metodologiei de cercetare.
La proba orală candidații/candidatele se vor prezenta cu un plan de cercetare privind domeniul ales; proba se va desfășura în aceeași zi cu proba scrisă, în comisiile anunțate la înscriere, sălile şi orele fiind anunțate cu ocazia probei scrise.

 

În dosarul de admitere se va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de candidat, cu structura de mai jos:
- Titlul proiectului de cercetare
- Descrierea temei de cercetare, întro manieră cât mai clară și precisă, precum şi metodologia folosită.

 

Elemente obligatorii:  principalele propoziții de la care pleacă cercetarea, ipoteze și întrebări legate de problematica definită de temă; referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile care o susțin sau pe care dorește să le pună critic în discuție; sursele empirice pe care va fi bazată teza, cercetări similare, bibliografie inițială; problematica în care candidatul se așteaptă să aducă o contribuție originală.

 

TEMATICA PROPUSĂ DE CONDUCĂTORII DE DOCTORAT PENTRU ADMITEREA
SEPTEMBRIE 2016


Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő

Tematica

Stări și procese sociale actuale
(Prioritar: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala în context social; Educația și probleme specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară)

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr. Chiribucă Dan

Tematica:

Sociologia comunicării şi a mass media

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. dr. Comşa Mircea

Tematica:

Metodologia anchetei şi analiza comportamentului electoral

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr. Culic Irina

Tematica

Fundamente epistemologice și metodologice ale cercetării sociale

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. dr. Degi Laszlo Csaba

Tematica

Sănătatea şi boala în context social

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr.  Mureşan Cornelia

Tematica:

Sociologia familiei
Cercetarea cursului vieții
Studii de populație

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. univ. dr. Popescu Livia

Tematica

Probleme sociale (micro, mezzo şi macro)

Subteme:

Devianţă şi pedeapsă
Dimensiuni sociale ale medicinei şi sănătăţii
Excluziune socială, sărăcie şi protecţie socială
Politici şi servicii sociale

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr. Roth Maria

Tematica

Grupuri marginalizate şi discriminare, cu accent pe sociologia copilăriei şi tineretului.

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. univ. dr. Veres Valér

Tematica

Populație, structură socială și identitate

Subteme

Structură socială și identitate etnonațională; diversitate și relațiile intergrup
Dinamica populației, probleme privind scăderea populației în context național și european, îmbătrânirea populației, dinamica cuplurilor
Transformări în societatea postindustrială, dezvoltare socială; transformarea stilului de viață a tinerilor, inegalitatea șanselor, relația dintre generații

BIBLIOGRAFIE ...

Pentru mai multe detalii, contactaţi: 

http://doctorat.ubbcluj.ro

 

 

Last Updated on Wednesday, 21 September 2016 10:08