Home Master Asistenţă Socială
Asistenţă Socială PDF Print E-mail

 

Ghid pentru lucrarea de dizertație

 

PROGRAME MASTER ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE

 

Masterat european în drepturile copilului

Convenţia ONU privind Drepturile Copilului din 1989 a fost ratificată de toate ţările europene. În ciuda bunelor intenţii manifestate de statele europene şi a eforturilor societăţii civile, este clar că este nevoie de profesionişti în acest domeniu, persoane dedicate dezvoltării şi promovării drepturilor copilului.

Masterul European în Drepturile Copilului promovează următoarele principii:
- recunoşterea copiilor ca şi subiecţi ai dreptului
- o etică profesională şi de cercetare care respectă copiii ca şi subiecţi competenţi
- recunoaşterea dreptului copiilor la resurse
- promovarea participării copiilor la luarea deciziilor.

Masterul European în Drepturile Copilului face parte din Reţeaua Europeană de Mastere în Drepturile copilului (www.enmcr.net). Acest lucru asigură colaborare şi schimburi bilaterale între cadre didactice şi studenţii înscrişi la acest master precum şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor de studii.

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: prof. univ. dr. Maria Roth

 


 

Asistenţă socială şi economie socială (în colaborare cu fundaţie ERSTE - cursuri în limba română şi engleză)

Programul se desfăşoară în cadrul parteneriatului Social Work and Social Economics - SOWOSEC al programului European Socrates - Erasmus, în colaborare cu fundaţia ERSTE, Austria. Studenţii vor dobândi o pregătire în domeniul economiei sociale şi al serviciilor de asistenţă socială, cunoştinţe de management financiar, contabilitate şi a analiza costurilor; competenţe în analiza problemelor şi politicilor sociale prin utilizarea metodelor avansate de cercetare, pregătire în implementarea şi evaluarea programelor şi serviciilor sociale. Pregătirea practică se va realiza prin colaborări cu instituţii publice şi private de profil din ţară şi din străinătate. Diploma dobândită este în cotutelă cu partenerii Europeni: University of Applied Scieces-FH Campus Wien (Austria), University of Applied Sciences, Munchen (Germania), IRTS Poitiers (Franţa), Universitatea Debrecen (Ungaria), Universitatea Ostrava (Cehia), Universitatea Silesia/Katowice (Polonia).

Detalii...

Plan de învăţământ ...

Responsabil program: conf. univ. dr. Adina Rebeleanu


 

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Programul îşi propune să ofere masteranzilor formare teoretică aprofundată şi pregătire profesională specifică în domenii de intervenţie socială, cercetare şi consultanţă ce vizează siguranţa socială, reintegrarea socială a infractorilor, rezolvarea alternativă a conflictelor prin mediere. Programul masteral este unul profesional şi interdisciplinar, adresându-se în principal absolvenţilor de asistenţă socială, psihologie, sociologie si drept, dar nu exclusiv. Prin modulele de specializare, masterul asigură dezvoltarea unor competenţe în acord cu cele mai bune practici şi rezultate din cercetari de actualitate, din ariile profesionale vizate: asistenţa socială, probaţiune şi mediere.

Detalii...

Plan de învăţământ ...

Responsabil program: conf. univ. dr. Sorina Poledna

 


 

Gerontologie socială

Gerontologia socială este o ştiinţă interdisciplinară ce s-a dezvoltat relative recent, ca răspuns la nevoile de cercetare, cunoaştere interdisciplinară, educaţie, management şi bune practice în serviciile sociale pentru vârstnici. Obiectivul masteratului este să pregătească specialişti pentru a urma o carieră în domeniile managementului, asistenţei şi protecţiei vârstnicului, fie pentru studii doctorale, pentru orientarea ulterioară înspre cercetare. Aceste posibile traiectorii de carieră sunt deopotrivă solicitate, în prezent, pe piaţa forţei de muncă superior calificate, deoarece sfera serviciilor, ca şi cercetarea în domeniul gerontologiei, se află într-o dinamică ascendentă. Masteranzii vor beneficia de înscrierea în programul internaţional de calificare gerontologică “ADEM Expert” finalizat cu diplomă europeană în “Comunicare şi asistare a persoanelor vârstnice cu demenţă”.

Detalii...

Plan de învăţământ ...

Responsabil program: conf. univ. dr. Denizia Gal

 


 

Managementul serviciilor sociale

Programul de studiu, oferit absolvenţilor de învăţământ superior din toate domeniile, asigură opţiuni flexibile, prin pachetele de discipline opţionale pentru cei care urmează sau se pregătesc să urmeze o carieră în managementul serviciilor sociale şi socio-medicale în sectorul public, neguvernamental şi cel independent - al liberei practici, al persoanelor fizice autorizate, etc.

Programul este proiectat să sprijine masteranzii în activităţile pe care le au de îndeplinit la locul de muncă şi se bazează pe propriile experienţe ale acestora, fiind relaţionat cu aspectele cu care se confruntă în calitate de angajaţi/salariaţi.

Profilul ocupaţional exemplificativ al absolventului, master în „Managementul serviciilor sociale”, conform COR 2012 şi ISCO 08: conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale; conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului; conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă; şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere; conducător de întreprindere mică-patron în prestări servicii; înalţi conducători ai administraţiei publice din asistenţa socială; manager de inovare; specialist în dezvoltare organizaţională; directori generali, directori executivi si asimilaţi; antreprenor economie socială; şef serviciu instituţie publică; conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător de organizaţii umanitare; conducători în domeniul resurselor umane -şef birou pensii, şef oficiu şomaj, şef serviciu resurse umane, manager resurse umane-; consilier/expert/inspector de specialitate în administraţia publică; şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară; specialist în asistenţă socială şi consiliere; cercetător în asistenţă socială; asistent social, etc.

Detalii...

Plan de învăţământ  AnI ...
Plan de învăţământ AnII ...

Responsabil program: conf. univ. dr. Nicoleta Neamţu

 


 

Asistenţă socială pentru sănătate mentală - Mentálhigiénés Mesterképzés (în limba maghiară)

A képzésen hivatásos segítő szakembereket képezünk tovább. Segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek a lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése. A képzés célja olyan komplex (mentálhigiénés) szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók az addiginál tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni eredeti segítő hivatásukat.

Detalii...

Plan de învăţământ ...

Responsabil program: prof. univ. dr. Enikő Albert-Lőrincz

 Consiliere și asistență în serviciile sociale

Plan de învăţământ ...

Responsabil program: conf.dr. Andrea Müller-Fábián

 


 

GHID PENTRU LUCRAREA DE DIZERTAȚIE

Ghidul pentru lucrarea de dizertație este asemănător ghidului de licență, și poate fi accesat aici.

Precizare!

La Masterul pe drepturile copiilor nu e nevoie de parte de intervenție, dar de o parte de cercetare și analiza a datelor substanțială, și în plus recomandări de politici publice pentru copii (în total 2/3 din lucrare)

 


 

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 11:41