Regulamentul de admitere

Publicat in Admitere, Masterat

REGULAMENTUL DE ADMITERE

– nivel masterat –

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe două domenii: Sociologie și Asistență socială. Este comună la specializările aferente unui singur domeniu şi la o singură linie de studiu, mai puțin la un masterat.

Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor şi la specializările acreditate la universitate. Admiterea la masterat se organizează în luna iulie şi septembrie 2019.

Pentru toate specializările este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională cu punctajul minim 17 din 30 de puncte maxim posibile. Excepție fac absolvenții care au absolvit un program într-o altă limbă, decât cea a liniilor de studiu română, maghiară sau germană. Acestora li se va recunoaște diploma de licență – într-o specializare în domeniul limbilor de circulație internațională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulație internațională.

Candidaţii vor face, înainte de a veni să se înscrie PERSONAL, o preîncriere pe site-ul facultății – socasis.ubbcluj.ro la Admitere – Preînscrire online. Preinscrierea online se poate face fie acasă, fie la sediul facultății – cam. 3. Candidații se pot preînscrie la 2 specializări în cadrul unui singur domeniu și la o singură linie de studiu. Înscrierea efectivă va avea loc în perioada 16 – 20 iulie 2019 și se  face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

Candidatul trebuie să facă dovada plăţii taxei de procesare şi a taxei de admitere. Taxa de procesare este de 30 RON, iar cea de admitere de 120 RON, şi se achită la sediul facultăţii Birou Taxe, parter cam.2 sau prin mandat poştal (la orice oficiu poştal din ţară) în contul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, cu menţiunea Admitere Fac. Sociologie. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, ataşând formularului de înscriere actele corespunzătoare (adeverinţă în original sau copie xerox a actului ce dovedeşte faptul că solicitantul este orfan de ambii părinţi etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2019–2020 se depun la Rectoratul Universităţii în data de 31 iulie 2019, dată după care nu se mai admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.

Nu se admite trecerea unui candidat admis de la o linie de studiu la alta.

Dacă rămân locuri neocupate în sesiunea iulie, se organizează un NOU concurs de admitere în sesiunea septembrie 2019.

Perioada de înscriere va fi: 11 -14 septembrie 2019. Anunţarea rezultatelor va fi în 17 septembrie 2018, iar confirmarea locului obţinut va fi în perioada: 17 – 18 septembrie 2018.

Depunerea la Rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi în septembrie va fi în 20 septembrie 2019.