Bursele de performanță şi de merit

Publicat în Burse de studii

Bursele de performanță şi de merit se atribuie beneficiarilor pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ.
Cuantumul burselor este de 1.000 de lei pentru bursele de performanță şi 700 de lei pentru bursele de merit. Cuantumul poate fi modificat ori de câte ori este necesar prin hotărârea Senatului universitar, la propunerea Consiliului de Administrație.
Bursele de performanță şi bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursă.
Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind numărul de credite acordat fiecărei discipline.
În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii meniului ales pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate disciplinele şi creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.
În cazul în care studentul obţine peste 30 de credite cu respectarea condiţiei de obţinere şi creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare, acestea vor fi reportate la calculul mediei  semestrului în care sunt programate disciplinele respective, potrivit planului de învăţământ.
Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată pentru un singur semestru.

Bursa de performanţă

se poate acorda:

 • Studenţilor de la învăţământul universitar şi cursanţilor de la învăţământul de master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu;
 • Alocaţiile bugetare destinate bursei de performanță se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi.
 • Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop, cuantumul bursei şi numărul de studenţi bugetaţi de la fiecare specializare, an de studiu , linie de studiu.
 • Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii, linii (specializări) şi ani de studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate.

Media minimă pentru acordarea unei burse de performanță este 9.80.

Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de performanță din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an, împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an, secţie şi specializare. Distribuirea burselor de performanță din alocaţiile bugetare pe secţii şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul, linia şi secţia respectivă.
În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de performanță din alocaţiile bugetare nu este utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de bursă de merit, din cadrul aceleiaşi facultăţi.

Bursa de merit

se acordă din alocaţiile bugetare.

 • Cuantumul minim al bursei de merit se stabileşte semestrial, în aşa fel încât acesta să acopere cheltuielile de cazare şi masă în căminele, respectiv cantinele studenţeşti. Nivelul cuantumului se propune de către Comisia de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul U.B.B.
 • Repartizarea fondului de burse de merit ale facultăţilor pe secţii şi ani de studii se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din secţia şi anul respectiv.
 • Numărul studenţilor dintr-o facultate, secţie şi an, care beneficiază de bursă de merit se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei.
 • Bursele de merit în cadrul secţiilor (specializărilor), liniilor şi anilor de studii se acordă după atribuirea burselor de performanță, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute în semestrul precedent, studenţilor bugetaţi şi cu taxă.
 • Pentru semestrul I din primul an de studiu (universitar, respectiv masterat) criteriul de atribuire a bursei de merit este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră admişi cu media 10,00.
 • În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere.
 • Comisia de burse din cadrul facultăţii poate stabili o medie minimă de acordare a bursei de merit pe facultate.
 • În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la anumite secţii (specializări) sau ani de studiu, fondul de burse de merit nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor secţii (specializări) şi/sau ani de studiu din cadrul aceleiaşi facultăţi, în funcţie de numărul studenţilor bugetaţi şi cu taxă din anii şi secţiile respective

Media minimă pentru acordarea unei burse de merit este 7,00.