Asistență Socială

DescriereObiectiveCompetenţe dobânditeDiscipline studiateCariere

Asistența socială te invită să înțelegi misiunea de a ajuta oamenii să descoperi ceea ce este valoros în ei și în cei din jurul lor, dincolo de prejudecăți, și să găsești căi alternative de rezolvare a problemelor cu care se confruntă. Alături de pregătirea academică, asistența socială oferă resurse de dezvoltare personală și experiență practică prin implicarea în activitatea unor instituții publice și private cu profil social.

 • ridicarea nivelului de profesionalizare a viitorilor asistenți sociali prin recurgerea la teoriile clasice și actuale ale științelor socio-umane pentru a înţelege problemele sociale pe care le întâmpină diverse persoane, familii, grupuri și comunități; [relevanță]
 • formarea capacității viitorilor asistenți sociali de a înțelege rezultatele cercetărilor în domeniul asistenței sociale, de a alege programele de intervenție cele mai adecvate clienților lor și pentru a-și baza intervențiile pe dovezi științifice; [relevanță]
 • asigurarea pregătirii profesionale a asistenților sociali prin formarea unei game largi de competențe cerute pe piața muncii în serviciile publice și private de asistență socială; [relevanță]
 • lărgirea orizontului de cunoștințe ale asistenților sociali prin înțelegerea legăturii dintre problemele societale și cele individuale, precum și înțelegerea complexității problemelor socio-umane și a avantajelor interdisciplinarității; formarea unui sistem de cunoștințe transversale larg utilizabile în profesiuni diverse din domeniul socio-uman, atât în România cât și în afara țării. [relevanță, mobilitate, life-long]
 • înțelegerea propriului rol de asistent social în asistarea unor persoane vulnerabile și a modalităților pe care le au la dispoziție pentru a putea lucra eficient și profesionist în domeniul asistenței sociale, respective de a-și mobiliza capacitățile într-un alt context profesional. [Relevanță și perspectiva life-long]
 • formarea unei atitudini civice și profesionale active față de respectarea drepturilor omului, ale copiilor, ale minorităților, ale persoanelor cu dizabilități și ale celorlalte categorii vulnerabile în vederea formării unei atitudini profesionale prin care să sprijne integrarea lor socială, şcolară, în muncă şi să asigure o cât mai bună calitate a vieţii; înţelegerea şi aplicarea valorilor şi principiilor etice referitoare la furnizarea serviciilor sociale de calitate, promovând dreptatea socială, egalitatea de şanse, nediscriminarea, demnitatea, unicitatea şi autodeterminarea persoanei, precum şi asigurarea resurselor necesare unei vieţi demne şi dezvoltării personale; [Relevanță, perspectiva comunitară și perspectiva life-long]
 • implicarea în activităţi de prevenire, terapie şi reinserţie socială a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor vulnerabile; [Relevanță, perspectiva comunitară și perspectiva life-long]

Competențe profesionale:

 • Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a informațiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal
 • Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile
 • Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială.
 • Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii)
 • Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale
 • Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați

Competențe transversale:

 • Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii – problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- și interorganizațional
 • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii

Semestrul I

Introducere în sociologie
Metode și tehnici de cercetare socială
Psihologie generală și a personalității
Introducere în asistența socială și deontologia profesiei
Curs opțional 1
Limba străină 1
Educație fizică 1

Semestrul II

Drept și legislație în asistența socială
Statistică socială și analiza computerizată a datelor
Teorii și metode în asistența socială (I)
Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I)
Curs opțional 2
Limba străină 2
Educație fizică 2

Semestrul III

Metode de asistență socială (II): consilierea individului și familiei
Protecția copilului
Devianță și control social
Psihologia vârstelor
Practică de specialitate (II)
Curs opțional 3
Curs opțional 4

Semestrul IV

Metode de asistență socială (III): grup
Prevenție, terapie și reabilitare în adicții
Probleme sociale
Psihologie socială
Asistența socială în domeniul sănătății mintale
Practică de specialitate (III)
Curs opțional 5

Semestrul V

Asistență socială și consiliere în școli
Metode de asistență socială (IV): dezvoltare comunitară
Managementul serviciilor de asistență socială
Psihosociologia sănătății și sănătate publică
Politici sociale
Practică de specialitate (IV)
Curs opțional 6

Semestrul VI

Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Asistența socială pentru vârsta a treia
Proiectarea și analiza bazelor de date sociale
Practică de specialitate (V)
Specificul elaborării lucrării de licență în asistența socială
Curs opțional 7
Curs opțional 8

 

Ocupaţii posibile conform COR:

Asistent de cercetare în asistența socială; Asistent social cu competență în sănătate mintală; Asistent social nivel superior; Consilier de probațiune; Consilier forță de muncă și șomaj; Consilier școlar; Consilier în domeniul adicțiilor;