Sociologie

DescriereObiectiveCompetenţe dobânditeDiscipline studiateCariere

Societatea influențează alegerile și comportamentele umane, iar acțiunea fiecărei persoane marchează modul în care funcționează societatea. Sociologia își propune cunoașterea ştiinţifică a acestor procese folosind metode şi tehnici  de cercetare variate: interviul, observaţia, analiza statistică, analiza de conţinut etc. Pregătirea dobândită în acest domeniu poate fi valorificată în dezvoltare comunitară, management cultural, educație și formare continuă, administrație publică, formularea de politici sociale, comunicare și relații publice, sondaje de opinie, cercetare socială și demografică.

 1. dobândirea unor cunoștințe profunde privind forma și funcționarea societății, un evantai de concepte, teorii, idei și metodologii care să le permită să formuleze critic ontologii ale lumii sociale și epistemologii prin care să o înțeleagă, precum și familiarizarea și stăpânirea solidă a unui set coerent de metode și tehnici de cercetare care să le permită să obțină și analizeze date cantitative, date calitative și date etnografice; [relevanță]
 2. dezvoltarea de competenţe cerute de un loc de muncă tehnic, cum ar fi acela de documentarist, operator de interviu individual, moderator interviu colectiv, operator programe de analiză computerizată a datelor ș.a.; [relevanță]
 3. capacitatea de a iniţia, concepe, conduce şi finaliza anchete de teren sau studii antropologice: problematizare, alegerea unui teren de cercetare (populație, eșantion, subiecți), conceptualizare, operaționalizare, culegere de date și analiză (e.g. evaluarea cantitativă sau calitativă a unui program ; identificarea resurselor şi obstacolelor în dezvoltarea unei comunităţi etc.); [relevanță]
 4. dezvoltarea un ansamblu de atitudini şi deprinderi transferabile (cognitive, de comunicare, interacţionale şi civice, de autocunoaştere şi autoorganizare), care pot fi utilizate în afara facultăţii, fiind apreciate de angajatori şi de membrii comunităţii, şi pe întreg parcursul vieţii; [perspectiva comunitară şi life-long]
 5. formarea unei baze de cunoştinţe şi deprinderi transferabile care să le permită orientarea şcolară şi în carieră, respectiv continuarea studiilor într-un masterat de sociologie/antropologie sau într-o disciplină conexă (psihologie, economie, științe politice, științe ale comunicării, științe ale educaţiei, științe juridice), în ţară sau în străinătate; [mobilitate şi perspectiva life-long]

Competente  profesionale:

 • Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiza de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc
 • Gestionarea sistemelor de date sociale
 • Diagnoza problemelor sociale/sociologice și analiza și aplicarea de politici publice și sociale
 • Identificarea, analiza (explicarea) și soluționarea de probleme și conflicte sociale în organizații și comunități
 • Consiliere profesionala și de integrare socială
 • Analiza  comunicării sociale

Competenţe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesionala asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc.) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională

Semestrul I

ALR1101 Sociologie generală
ALR1102 Metode și tehnici de cercetare sociologică
ALR1103 Introducere în antropologie
ALX0001 Curs opțional complementar 1
ALX0002 Curs opțional complementar 2
* Limba străină 1

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0011 Educație fizică 1


Semestrul II

ALR1201 Teorii sociologice moderne
ALR1202 Statistică socială și analiza datelor
ALX0003 Curs opțional complementar 3
ALX0004 Curs opțional de specialitate 1
ALR1204 Practică profesională 1
** Limba străină 2

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0012 Educație fizică 2

Semestrul III

ALR1301 Teorii sociologice contemporane
ALR1404 Socioantropologia familiei
ALR1303 Metode cantitative avansate
ALR2404 Psihologie socială
ALR1304 Metode calitative de cercetare sociologică
ALX0005 Curs opțional de specialitate 2

Semestrul IV

ALR1403 Paradigme sociologice
ALR1302 Designul și practica cercetării sociologice aplicate
ALR2505 Politici sociale
ALX0006 Curs opțional de specialitate 3
ALX0006 Curs opțional de specialitate 4
ALX0006 Curs opțional de specialitate 5
ALR1405 Practică profesională 2

Semestrul V

ALR1501 Sociologie urbană
ALR1502 Sociologie rurală
ALR1503 Stratificare și mobilitate socială
ALX0007 Curs opțional de specialitate 6
ALX0007 Curs opțional de specialitate 7
ALX0007 Curs opțional de specialitate 8
ALR1504 Cercetare aplicată de specialitate

Semestrul VI

ALR1402 Demografie și sociologia populației
ALR1602 Sociologia comunicării și mass media
ALR1603 Istoria gândirii sociale din România
ALX0008 Curs opțional de specialitate 9
ALX0008 Curs opțional de specialitate 10
ALR4603 Cercetare aplicată în vederea licenței

Ocupaţii posibile conform COR:

Sociolog; Agent de dezvoltare; Agent orientare profesională a șomerilor/ agent informare privind cariera; Analist; Asistent de cercetare în demografie; Asistent de cercetare în sociologie; Consilier instituții publice; Consilier orientare privind cariera; Consilier școlar; Consilier statistician; Expert local pe problemele romilor; Expert statistician; Profesor în învățământul liceal, postliceal; Profesor în învățământul profesional şi de maiștri; Purtător de cuvânt; Referent de specialitate marketing; Specialist resurse umane; Specialist în relații publice