Acte necesare la înscriere

Publicat in rest

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere depunând un dosar la Institutul de Studii Doctorale (str. Universității 7-9, etaj 1) conținând următoarele documente. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului. Înscrierea în numele candidatului de către o altă persoană se poate face numai pe bază de procură notarială.

Cetăţeni româniRomâni de pretutindeni
 • Fişa de înscriere (formular tip) –  generată prin Platforma online de înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
 • Curriculum vitae
 • Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)

Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016):

 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
 • diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
 • certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
 • document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.

 • Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
 • Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
 • Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei)
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
 • Dosar plic (mapă)
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învățământul superior de stat și particular din România nr. 3922/02.06.2016 (MENCȘ) respectiv nr. 850/21.06.2016 (MAE) poate să fie consultată la adresa https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni
 • Calendarul admiterii la studii de doctorat este identic cu cel pentru candidații cetățeni din România, Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană, afișat aici .