Mobilităţi studenţeşti

Art. 41 din REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

 

Există patru tipuri de mobilități academice: mobilitate internă temporară, mobilitate internațională temporară, mobilitate internă definitivă și mobilitate internațională definitivă.

a) Mobilitate internă temporară a studenților
Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituții de învățământ  superior acreditate/autorizate provizoriu.
Mobilitatea internă temporară poate surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene. De acest tip de mobilitate pot beneficia atât studenții aflați pe locuri bugetate, cât și cei aflați pe locuri cu taxă. În cazul mobilității interne temporare pe locuri bugetate, finanțarea urmează studentul. În cazul studenților cu taxă, valoarea taxei de la instituția de proveniență, aferentă semestrului în care are loc mobilitatea, se va achita către Universitatea Babeș-Bolyai / facultatea primitoare din cadrul UBB. Un student poate beneficia de mobilitatea internă temporară o singură dată pe parcursul studiilor.Recunoașterea creditelor de studii transferabile și a compatibilității curriculei se realizează atât la începutul, cât și la sfârșitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituțiilor de învățământ superior implicate. La începerea mobilității,studentul are obligația de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma, conforma planului de învățământ al specializării la care vine, contract
care va fi vizat atât de instituția de proveniență, cât și de instituția primitoare. Instituția primitoare are obligația ca la finalul mobilității să elibereze Situația școlară a studentului.
b) Mobilitate internațională temporară pe cont propriu
Mobilitatea internațională temporară prin programe internaționale se realizează în conformitate cu reglementările ce privesc respectivele programe. Mobilitatea internațională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în afara cadrului stabilit de un program internațional. Mobilitatea internațională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituției de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu de proveniență, respectiv primitoare.Mobilitate internațională temporară poate surveni după finalizarea primului an de studii.
Studenții vor achita valoarea taxei către Universitatea Babeș-Bolyai, în cuantumul stabilit de către facultatea care îi primește.În cazul mobilităților academice internaționale temporare, recunoașterea creditelor transferabile serealizează de către instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu de proveniență, respectiv primitoare. La începerea mobilității studentul are obligația de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma(Learning Agreement), conforma planului de învățământ al specializării la care vine, contract care va fi vizat atât de instituția de proveniență, cât și de instituția primitoare. Instituția primitoare are obligația ca la finalul mobilității să elibereze Situația școlară a studentului (Transcript of Records).
c) Mobilitate internă definitivă a studenților
Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu. Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta şi de la o instituţie de învăţământ superior la alta, ţinând seama de aplicarea sistemului de credite
transferabile (număr minim de credite necesar anului de studiu în care va fi înmatriculat) şi compatibilitatea planurilor de învăţământ. Consiliul facultăţii care primeşte studentul transferat, printr-o comisie aprobată de către acesta, stabileşte:
– recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor prin analiza comparativă a planurilor de învăţământ şi a fişelor discipline lor;
– examenele de diferenţă, asimilate ca examene restante şi alte obligaţii didactice, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a fost înscris.
Dispoziţia de înmatriculare (în copie) se transmite unităţii de învăţământ de unde vine studentul, în vederea emiterii actelor de studii către facultatea la care s-a transferat (diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere –copie legalizată sau o copie xerox legalizată la facultate pe baza originalului). Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru studenții finanțațide la bugetul de stat, cât și pentru studenții cu taxă și se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de școlarizare și finanțarea învățământului superior. Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Mobilitatea definitivă se face pe principiul „subvențiile urmează studentul”. Cererile de mobilitate vor fi depuse la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar și trebuie să conţină aprobările decanilor şi rectorilorinstituţiilor implicate în transfer. Mobilitate internă definitivă de la specializările acreditate sau autorizate provizoriu ale instituţiilor de învăţământ superior particulare nu este posibilă în cadrul UBB.
d) Mobilitate internațională definitivă a studenților
Studenţii cetăţeni ai ţărilor din Uniunea Europeană, SEE, Confederaţia Elveţiană, precum şi din ţările terţe pot continua studiile, în baza unor acorduri între instituţiile internaţionale de învăţământ superior acreditate şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.Dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii se depun la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, la Centrul de Resurse de Informare şi Documentare (CRID), în perioada examenului de admitere. Termenul de soluţionare al dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, iar rezolvarea eventualelor contestaţii este de 3 zile lucrătoare. Procedura de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate este stipulată în Regulamentul de Recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al UBB şi este în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 3223 din 8
februarie 2012, publicat în Monitorul oficial nr. 118 din 16 februarie 2012. După realizarea transferului acești studenți vor fi înmatriculați în regim cu taxă, urmând ca la finalul anului să participe la ierarhizare și, în funcție de medie, pot ocupa un loc bugetat.
e) Transfer în cadrul UBB
În cadrul UBB există posibilitatea efectuării de transferuri interne: între facultățile componente și în cadrul aceleiași facultăți, de la un program de studiu la altul, sau de la o formă de învăţământ la alta. Acestea se pot efectua după anul I de studiu, cu condiția ca studentul care solicită transferul să aibă numărul minim de credite necesare programului de studiu la care va fi înmatriculat și până în ultimul an de studiu (inclusiv), atât la nivel licență,
cât și la nivel master, cu respectarea capacității maxime de școlarizare. Studenții aflați în prelungire de studii pot beneficia de transfer de la o formă de învățământ la alta, în cadrul aceleiași specializări. Transferurile interne sunt în competența facultăților și vor fi aprobate de către consiliile facultăților. Cererile de transfer vor fi depuse la secretariatul facultății cu cel puțin 10 zile înainte de începerea anului universitar și trebuie să conțină aprobările decanilor facultăților implicate în transfer (dacă este vorba despre transferul de la o facultate la alta). In cazul transferului de la un program de studiu la altul, în cadrul aceleiași facultății, transferul trebuie să aibă numai acordul consiliului facultății și avizul decanului. Studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al programului de studiu la care se face transferul. Examenele de diferență vor fi stabilite de comisia de echivalare din cadrul facultății primitoare. În cazul studenților de la buget, alocația bugetară va urma studentul. În acest caz transferul se permite la programul de studiu la care coeficientul alocației bugetare este mai mic sau egal cu cel al coeficientului de la programul de studiu de la care se face transferul. Pentru studenții în regim cu taxă, cuantumul acesteia va fi egal cu cel de la programul de studiu unde s-a făcut transferul.

 

Decizie de echivalare a disciplinelor

Contract de studii

Situaţia şcolară a studentului

Cerere de mobilitate

Cerere de transfer