Analiza şi modelarea datelor complexe

DescriereCursuriObiectiveÎnscriereContact

Scopul acestui program este să ajute participanții să își îmbunătățească capacitatea de a acoperi toate etapele lanțului de valoare al datelor: de la stabilirea obiectivelor organizaționale, la explorarea datelor și raportarea lor. Oferă competențe de gestiune a datelor pentru a putea integra modurile recurente de folosire a unui produs, de a caracteriza utilizatorii săi și de a modela comportamentul lor. Prin înscrierea la acest program, cursanții vor acumula cunoștințe teoretice și competențe practice de a colecta, de a integra și interoga date, precum și competențe de a interpreta rezultatele analizelor și de a le comunica într-un mod cât mai clar și coerent.

Tip program: postuniversitar

Cât durează?

 • Un program durează 3 luni de zile, cursurile încep în luna Octombrie a fiecărui an, înscrierile se fac în luna Septembrie în fiecare an.
 • Cursurile sunt în regim seral.
 • Există trei programe postuniversitare independente, având conţinuturi complementare. Un cursant poate să urmeze succesiv toate cele trei programe sau doar unele dintre acestea.
 • La sfârșitul programului absolvenții dobândesc un certificat acreditat de către Ministerul Educației Naţionale.
 • Absolvenții pot să urmeze un program masteral de 2 ani în Analiza datelor complexe.

Taxa de participare:

 • Taxa este de 3000 lei pentru un program.
 • Plata se poate face o singură dată la începutul cursului sau în două rate de 1500 lei.

Precondiţii:

 • Nu necesită cunoștiințe prealabile de statistică.
 • Cursurile apelează la gândirea logică, dar nu presupun cunoștiințe de matematică.
 • Nu este necesară cunoașterea prealabilă a unui limbaj de programare.

 ANALIZA DATELOR

1. Analiza predictivă și dimensională
Cristian Pop/UBB-Sociologie
2. Programare statistică în Python
Radu Lazin/8X8
3. Statistica spatiala si Geovizualizare in GIS
Titus Man/UBB-Geografie
4. Practică profesională
Intershipuri în firme de specializate paternere ale programului

 

Obiective:

 • Colectarea și structurarea datelor într-o organizație;
 • Sintetizarea și agregarea datelor;
 • Descoperirea trendurilor și a codependenţelor;
 • Integrarea unor date diverse pentru a facilita analiza lor;
 • Găsirea datelor necesare în pachete mari de date;
 • Vizualizarea datelor și raportarea analizelor în mod intuitiv;
 • Vizualizarea datelor de trafic și a utilizatorilor online.

 

Abilități dobândite

 • Gestiunea fluxurilor organizaționale pentru a folosi datele în modelul de business;
 • Abilități organizaționale de a colecta și integra date;
 • Capacitatea de a integra coerent date dispersate;
 • Abilitatea de a transforma în date informații diverse în formate diverse;
 • Sintetizarea și interpretarea informațiilor din date;
 • Înțelegerea procedurilor de a construi modele predictive;
 • Abilitatea de a construi grafice univariate și bivariate.

 

Beneficii ale programului

 • Înțelegerea procesului de colectare și organizare a datelor;
 • Aptitudinea de a integra seturi de date diverse;
 • Capacitatea de a căuta în date sau seturi de baze de date integrate;
 • Capacitatea de a agrega date de mărimi diferite;
 • Aptitudinea de a înțelege legăturile din seturile de date;
 • Posibilitatea de a vizualiza date într-un mod inteligibil.

ÎNSCRIEREA

Admiterea la studii postuniversitare este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor și la specializările acreditate la universitate.

Absolvenții unor programe master pot concura în aceleași condiții ca și absolvenții unor programe nivel licență, condițiile de admitere și posibilitatea de a ocupa un loc subvenționat (scutire de plata taxei de școlarizare) fiind identice.

Candidații vor completa și semna un formular de înscriere cu date generale și îl vor depune  la sediul facultății în perioada înscrierii.

La ÎNSCRIERE pentru admitere la STUDII POSTUNIVERSITARE, candidatul va depune un DOSAR cu următoarele acte:

 • Copia Xerox a diplomei de bacalaureat;
 • Copia Xerox a diplomei de licență și copia suplimentul la diplomă pentru absolvenții de dinainte de 2017; pentru absolvenții promoției 2017 numai copia Xerox a adeverinței de licență;
 • Copia Xerox a certificatului de naștere;
 • Copia Xerox a cărții de identitate;
 • CV tip Europass sub formă tipărită și în format electronic (1-3 pagini)
 • Cei care candidează pentru subvenție la plata taxei de școlarizare vor atașa în mod obligatoriu, în format pe hârtie și electronic (CD) proiectul de cercetare conform structurii indicate în secțiunea „III. Criterii pentru acordarea subvenției pentru taxa de școlarizare”.

Criterii de admitere

Criterii de admitere, identice pentru absolvenții unor programe de licență și/sau master:

 1. Media de licență – 100% din media de admitere;
 2.  CV tip Europass – calificativ ADMIS/RESPINS.

Criterii de departajare la medii egale de admitere:

–  Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

Subvenții de școlarizare

În cazul în care se acordă subvenții pentru taxa de școlarizare care se vor distribui în ordinea descrescătoare a unui punctaj mediu calculat conform următoarelor criterii:

(1) Media de licență (40%)

(2) Proiect de cercetare conform structurii indicate (60%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

(1) proiect de cercetare conform structurii indicate

(2) Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

Structura proiectului de cercetare pentru acordarea subvenției pentru taxa de școlarizare:

 • Proiectul va avea minim 1,500 de cuvinte și maxim 2,000 de cuvinte.
 • Proiectul va consta în prezentarea unui cercetări posibile în funcție de interesele de cercetare a candidatului, pe un set de date la alegere, existent sau proiectat. Setul de date va trebui descris succint în proiect.
 • În proiect se va specifica întrebarea de cercetare, obiectivele de cercetare, metodologia cercetării, datele pe baza cărora se poate face cercetarea, tehnicile posibile de analiză și utilizatorii finali pentru care această cercetare ar fi utilă.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea se face direct la sediul facultății, secretariat, cam.203, et.II, prin depunerea formularului de înscriere semnat și a celorlalte documente menționate în dosarul de înscriere prezentat la punctul I.

Candidații care concurează pentru subvenția la taxa de școlarizare vor depune în mod obligatoriu, în format fizic și electronic, proiectul de cercetare conform structurii indicate.

Înscrierea are loc la sediul facultății, în 1-15 septembrie, de luni până vineri între orele 9-15.

REZULTATUL ADMITERII

După terminarea perioadei de înscriere și procesarea datelor, în data de 17 octombrie 2017 se vor afișa listele cu candidații admiși la sediul facultății și, respectiv, ale celor care vor beneficia de subvenția pentru taxa de școlarizare.

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT PRIN CONCURS

În perioada 17-19 Octombrie 2017 se operează confirmarea locului obținut la concursul de admitere. Confirmarea locului obținut prin concurs se va face telefonic – 0264/424674 sau prin email demian.florina13@gmail.com. Pentru cei admiși pe locurile cu taxă se efectuează plata primei rate din taxa de școlarizare sau a întregii taxe de școlarizare și prezentarea chitanței la secretariat. Plata se poate face la cam. 2 – parter.

Pentru anul universitar 2017/2018, taxa de școlarizare este de 3000 lei. Taxa poate fi achitată în întregime la confirmarea locului sau se poate achită în 2 rate a câte 1500 RON. Prima rata va fi la confirmarea locului și a doua rată în 4 decembrie 2017.

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul de program:

Norbert Petrovici
Conferențiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro