Antropologie aplicată

DescriereCariereDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Programul oferă o pregătire aprofundată, atât în plan teoretic cât şi metodologic, în vederea achiziționării de competenţe profesionale necesare dezvoltării unor cariere academice în domeniu şi a utilizării antropologiei în contexte culturale diverse pentru aflarea de soluţii practice. Competențele dobândite vizează asimilarea principalelor paradigme teoretice și metodologice în cadrul cărora operează antropologia contemporană și, totodată, formarea de depinderi practice de lucru în teren. Absolvenții programului vor fi în măsură să aplice de o manieră profesionistă cunoştinţele dobândite pentru rezolvarea de probleme cu încărcătură socială sau culturală, intervenind cu expertiză şi înţelegere nuanţată în situaţii în care diversitatea culturală, subdezvoltarea, etnicitatea, genul, mobilitatea, rasa sau clasa creează dificultăţi în aplicarea politicilor publice sau în aflarea de soluţii decizionale în acelaşi timp optime şi juste pentru toate categoriile de actori sociali implicaţi. Este vorba mai ales de intervenţii în contexte în care cercetătorii acţionează în parteneriate ce implică conlucrarea diferitelor tipuri de actori precum reprezentanţii comunitari, managerii din administraţie, asociaţiile civice, actorii economici locali sau corporaţiile transnaționale etc.

Ocupaţii posibile posibile COR:

Antropolog; Asistent de cercetare în ştiinţe sociale; Asistent de cercetare în dezvoltare comunitară; Analist; Specialist cu funcţii administrative; Specialist cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; Consilier administraţie publică; Consilier instituţii publice; Consilier învăţământ; Expert local pe problemele minorităţilor; Expert pe probleme de migraţie internaţională; Specialist în relaţii publice; Specialist în activitatea de tineret; Analist în turism; Conservator opere de artă şi monumente istorice; Muzeograf; Jurnalist specializat.

SEMESTRUL 1

Perspective contemporane în antropologie
Cercetarea de teren în antropologia aplicată
Stat, teritoriu, cetăţenie (engleză)
State, territory, citizenship
Dezvoltare socială și globalizare

SEMESTRUL 2

Postmodernism și gândire critică în științele sociale
Inegalități sociale și analiza critica a politicilor publice (engleză)
Social inequalities and the critical analysis of public policies
Antropologie aplicată și film documentar: studiu de caz
Curs opțional de specialitate 1
Practică profesională I

SEMESTRUL 3

Migrație internațională (engleză)
International migration
Grupuri marginale și excludere socială: Romii din Europa Centrală și de Est
Paradigme sociologice şi antropologice ale secularizării
Curs opţional de specialitate 2
Practică profesională II

SEMESTRUL 4

Antropologia vieții cotidiene
Curs opţional de specialitate 3
Stagiu de cercetare bibliografică și de aprofundare a principiilor de etică și integritate academică
Stagiu de cercetare empirică în vederea elaborării dizertaţiei

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 3 discipline opţionale generale și de specialitate. Acestea pot fi selectate dintre cele nominalizate în planul de învățământ.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

Persoană de contact: conf. univ. dr. Marius Lazăr
Director/responsabil al programului de masterat