Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică

Publicat în Burse speciale

Regulament privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai

 

A. Definire
Art. 1. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate universitară foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică este destinată susţinerii materiale a studenţilor de excelenţă, angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică.
Art. 2. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă:
– studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I);
– pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master;
– numai o singură dată pe parcursul studiilor.
Art. 3. Universitatea „Babeș-Bolyai” își propune să aloce anual un număr de 60 burse speciale pentru activitatea ştiinţifică. Numărul și cuantumul bursei se stabileşte de către Consiliul de Administrație și se aprobă de către Senat.
B. Procedura de selecţie a bursierilor
Art. 4. Deschiderea competiției anuale de selecție (de regulă în luna octombrie) și calendarul de desfășurare al acesteia se anunță pe site-ul Universității Babeș-Bolyai pe pagina destinată cercetării http://cercetare.ubbcluj.ro/, la secțiunea. Proiecte și burse UBB.
Art. 5. Procedura de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student și decanul facultății;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare;
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant în format printat și electronic, pe CD;
e) o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu de studii, sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.
Art. 6. Dosarele se depun la Decanatul facultății. La o dată care se comunică tuturor solicitanților, Decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei Comisii de specialişti, desemnată de Consiliul Facultății, condusă de prodecanul responsabil cu cercetarea.
Art. 7. După susținerea proiectului și examinarea dosarului de concurs, Comisia de specialiști stabilește, pe baza unor criterii proprii făcute publice la deschiderea competiției, clasamentul solicitanţilor, pe care îl comunică Decanatului facultății. Criteriile proprii trebuie să corespundă cu unele dintre cele utilizate în principalele clasamente internaţionale ale universităţilor (ex. ARWU, QS, THE, URAP). Candidații vor primi note de la 1 la 10; acolo unde notele sunt identice comisiile vor specifica după ce criterii s-a făcut departajarea. Criteriile de notare vor include în mod explicit (specificându-se măsura procentuală în care ele contează la nota finală) contribuțiile anterioare documentabile ale candidatului, detaliate pe secțiuni: carte, capitol de carte, articol în revistă indexată Web of Science, articol în revistă indexată în alte baze de date internaționale, prezentare orală sau cu poster la competiții, premii (altele decât bursa de merit). Punctajele acordate pentru o publicație trebuie să fie de cel puțin 5 ori mai mari decât cele acordate pentru prezentările la conferințe (se va ține cont de numărul de autori). Decanatul facultății afișează rezultatele evaluării, care pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Comisia de contestații (desemnată de Consiliul Facultății) soluționează contestațiile în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică.
Art. 8. Decanatul înaintează Consiliului Ştiinţific al UBB (CS-UBB) dosarele candidaţilor, împreună cu lista de priorități a solicitanților care va fi însoțită de procedura de ierarhizare aplicată.
Art.9. CS-UBB verifică aplicarea procedurilor de ierarhizare a propunerilor primite de la facultăți și stabilește numărul de burse speciale pentru activitatea ştiinţifică pe domenii în funcție de criteriile de selecţie utilizate de facultăţi prin raportare la cele din clasamentele internaţionale ale universităţilor, calitatea propunerilor și numărul de solicitări. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal, semnat de către președintele CS-UBB, care este transmis Consiliului de Administrație, împreună cu clasamentul final al candidaților.
C. Contractarea bursierilor
Art. 10. Beneficiarul unei burse speciale pentru activitatea ştiinţifică semnează un contract de finanțare valabil pe perioada anului universitar în care s-a înscris în competiție.
Art. 11. Bursa se acordă pentru un an academic cu excepția anilor terminali de la ciclul licență, respectiv master.
Art. 12. Bursierii din ultimul an de studiu beneficiază de bursă până la susținerea licenței/ disertaţiei.
D. Obligațiile bursierilor
Art. 13. Sub îndrumarea conducătorului științific, bursierul pregăteşte rezultatele cercetării proprii pentru publicare și se angajează să realizeze până la finalizarea bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică cel puțin o publicaţie sau să trimită un manuscris spre publicare (cu confirmarea editorială de primire), la reviste științifice universitare indexate în baze de date internaționale – mai specific la revistele indexate Web of Science, SCOPUS, sau ERIH Plus – și editate în alte centre universitare decât Cluj-Napoca.
Art. 14. Bursierul prezintă rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau face dovada înscrierii cu comunicare la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată după încheierea finanțării.
Art. 15. Susține cel puțin o prezentare a rezultatelor cercetării care a constituit subiectul bursei în cadrul Colegiului Virtual Next Generation.
Art. 16. Întocmeşte Raportul final care va fi avizat de conducătorul ştiinţific şi de comisia de specialişti din facultate.
E. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului.
Art. 17. La încheierea perioadei de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, beneficiarul întocmeşte şi înaintează decanatului facultății dosarul de finalizare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică care va conține raportul științific final (format liber) vizat de coordonatorul ştiinţific. La acest raport vor fi anexate toate materialele în extenso, care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare, prezentări la conferinţe/comunicate, brevete etc.). Lucrările publicate vor fi depuse la bibliotecile facultăților.
Art. 18. Decanatele facultăților întrunesc comisiile de specialiști care evaluează dosarele de finalizare a burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică. Concluziile comisiei de specialiști se consemnează într-un proces verbal al sesiunii de evaluare, care se adaugă dosarului de evaluare transmis către Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice. Dosarele de evaluare sunt supuse validării CSUBB.
F. Dispoziţii finale
Art. 19 . Dacă au fost îndeplinite angajamentele din contract, beneficiarilor burselor de performanță li se atribuie de către UBB Diplome de excelenţă în cercetarea ştiinţifică studenţească.
Art. 20. În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate prin contract, beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate ca bursă specială pentru activitatea științifică, iar cadrul didactic îndrumător nu va mai putea activa ca mentor pentru o propunere de bursă de același tip, pentru următorii trei ani.
Art. 21. Câştigătorii burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică şi coordonatorii acestora fac parte dintr-un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, semnalizat pe website-ul UBB.
Art. 22. Prezenta metodologie pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică intră în vigoare la data adoptării de către Senatul UBB.

 

 

Cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică pentru anul universitar 2018-2019