Bursele speciale

Publicat în Burse speciale
Bursele speciale acordate de către UBB sunt de 3 categorii:
  • burse speciale pentru activitatea științifică;
  • burse speciale pentru activitatea sportivă;
  • burse speciale pentru activitatea cultural-artistică.
Cuantumul burselor speciale este mai mare decât cuantumul burselor de performanță.
Bursele de speciale se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu nivel licență și începând cu anul I de studiu nivel master. Bursierii din ultimul an de studiu al ciclurilor de licență sau de master primesc bursă în ultimul semestru de studii al ciclului respectiv până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.
Obținerea burselor speciale nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse.
Pentru studenții înmatriculați în programe de studii la forma de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă, Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (CFCIDFR) sau facultățile care organizează programele menționate în prezentul alineat, pot acorda burse în condițiile aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie.
Bursa «Merit olimpic internațional» se acordă conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.235/2010 studenților din anul I care în calitate de elevi în clasa a XII – a au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost organizate, conform listelor publicate pe site -ul Ministerului Educației Naționale la începutul anului universitar.
Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare, inclusiv a vacanţelor.
Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional ( stabilit prin Ordin al Ministerului Educației Naționale) este diferențiat în funcţie de nivelul performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel:
a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
b) pentru locul II (medalia de argint sau premiul al II lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
c) pentru locul III (medalia de bronz sau premiul al III lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual, în funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.
Bursele vor fi acordate prin Serviciul Social al Universităţii.