S2: Strategii de obţinere de fonduri pentru organizaţiile non-profit – opţional

InfoTitularTematicaBibliografieOrganizareEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR 1020
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs opţional 3, semestrul 2, Masteratul Managementul serviciilor sociale

Mihai-Bogdan Iovu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

1. Curs introductiv. Prezentare tematică, obiective, cerinţe minimale
2. Sectorul non-profit din România: caracterizare generală
– Definirea și funcțiile sectorului non-profit
– Caracteristicile organizațiilor non-profit (non-distribuția profitului, autonomia, voluntariatul, nemisionarismul religios, apolitismul)
– Tipuri de organizații non-profit
3. Finanțarea sectorului non-profit
– Calități în strângerea de fonduri
– Principii generale ale strângerii de fonduri
– Tipuri de mesaje ale campaniilor de strângere de fonduri
– Tipologia surselor de finanțare
4. Filosofia strângerii de fonduri
5. Surse de strângere de fonduri (I):
– Cotizațiile membrilor
– Donațiile individuale
– Donațiile prin deduceri salariale
– Impozitare
6. Surse de strângere de fonduri (II): sponsorizarea
– Sponsorizarea (definiție, procedură)
– Mapa de sponsorizare (cererea de sponsorizare, portofoliul organizației, scrisoarea de mulțumire)
7. Surse de strângere de fonduri (III)
– Organizarea de evenimente speciale (planificare, evaluare)
8. Surse de strângere de fonduri (IV): bugetul național și local, subvenții, competiții de proiecte
9. Canale și tehnici de marketing în strângerea de fonduri
– Tehnici de marketing offline
– Tehnici de marketing online
10. Planificarea unei campanii de strângere de fonduri
– Elaborarea unei strategii de fundraising
– Instrumente de analiză a produselor de fundraising (matricea Boston, SWOT, STEEP, STEEPLE)
11. Asigurarea resurselor financiare pe termen lung ale organizației
-Sustenabilitate financiară: definiție, principii
12. Prezentare proiecte de grup (I)
– Proiect de finanţare care să încerce soluţionarea unei anumite probleme sociale
13. Prezentare proiecte de grup (II)
– Proiect de finanţare care să încerce soluţionarea unei anumite probleme sociale
14. Curs final (recapitulare și clarificarea punctajelor)

 

 

Seminar

1. Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare
2. Tipuri de organizatii non-profit în România (caracteristici generale)
3. Educație financiară pentru ONG
4. Caracteristici ale strângerii de fonduri
– Motivații ale strângerii de fonduri
– Aspecte etice ale strângerii de fonduri
5. Tehnici de strângere de fonduri
– Solicitarea personală
– Solicitarea telefonică
– Solicitarea prin poștă
– Solicitarea prin media
6-8. Strategii de strângere de fonduri: exerciții
– Construirea unor campanii specifice privind cotizațiile, donațiile, sponsorizările, mecanism 2% și 20%, organizarea de evenimente
9-10. Proiectul de finanțare
– Etapele elaborării cererilor de finanţare şi managementul donaţiilor (granturilor)Fundraising
11-12. Prezentare proiecte de grup
13-14. Seminar final, clarificare punctaje

 

 

Bibliografie curs

Bray, I. (2010). Effective fundraising for nonprofits : real-world strategies that work. Berkeley, Califorinia: Nolo Press.
Edwards, R.L, Benefield, E. A., Edwards, J.A., & Yankey, J.A. (1997). Building a strong foundation: Fundraising for nonprofit organizations, Washington, DC, NASW Press.
Gheorghe C. (2013). Ingrediente şi reţete pentru atragerea de fonduri : manual practic pentru organizaţii non-profit. Cluj-Napoca.
Gitlin, L.N. & Lyons, K.J. (2004). Successful grantwriting: Strategies for health and human services professional, Second edition, New York, Springer Publishing Company;
Kim, K. (2009). Reliable fundraising in unreliable times: what good causes need to know to survive and thrive. San Francisco : Jossey-Bass.
Mixer, J.R. (1993). Principles of professional fundraising, San Francisco, Jossey-Bass Publishers;
Norton, M. (2009). The worldwide fundraiser’s handbook : a resource mobilisation guide for NGOs and community organisations. London : The Directory of Social Change.
Rosso, H.A. & Associates, (1991), Achieving excellence in fund raising, San Francisco, Jossey-Bass Publishers
Weinstein, S. (2009). The complete guide to fundraising management. New Jersey : John Wiley & Sons.

 

Bibliografie seminar

 

Arustei, C., Manolescu, I., & Apostoaie, C.M. (2014). The role of non-governamental organizations as a change promoter within European policies. Center for European Studies. Al. I Cuza University Iași. Disponibil la adresa: http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT2014_ARU.pdf
Asociația TechSoup (2015). ABC de educție financiară pentru ONG-iști începători. TechSoup ING. Disponibil la adresa http://educatiefinanciara.techsoup.ro/
Asociația TechSoup (2015). Obiceiuri sănătoase pentru finanțele unui ONG. TechSoup ING. Disponibil la adresa http://educatiefinanciara.techsoup.ro/
Bădilă, A., Lisetchi, M., Olteanu, I., & Ticiu, R. (2002). Organizatii neguvernamentale. Ghid practic. Timișoara: ed. Brumar.
Cace, S., Nicolăescu, V., Anton, A., & Rotaru, S. (2011). Organizațiile neguvernamentale și economia socială. Manual de intervenție. București: ed. Expert. Disponibil la adresa http://proactiv-org.ro/files/organizatiile_neguvernamentale_si_economia_sociala.pdf
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) (2010). Romania 2010. Sectorul neguvernamental: profil, tendințe, provocări. București: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (pp. 57-82). Disponibil la adresa:  http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf

 • Prezenţa la întâlniri: 75% din întâlniri. Mai puțin de 755 prezențe înseamnă reducerea proporțională a punctajuluiaferent participării, însă 5 prezențe sunt obligatorii. Studenții cu mai puțin de 5 prezențe (50%) vor participa la examen, dar vor pierde punctajul acumulat la seminar => nota maximă 7 (șapte)
 • Realizarea temei individuale – opțională. Tema valorează 20% din nota finală. În cazul nerealizării acesteia, studentul poate participa la examen (cu condiția obligativității prezenței la cel puțin jumătate din întâlnirile programate), însă va pierde punctajul alocat.
 • Pentru mărirea și restanțe, studentul va susține un examen scris în sesiunea de restanțe punctat 0-10. Se va păstra nota mai mare, dacă aceasta a fost obținută anterior.
 • Temele se realizează la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacrticele şi stilul aliniat (justified). Se vor respecta de asemenea standardele APA[1] de redactare a uui text scris. Titularul își rezervă dreptul de a depuncta cu până la jumătate din punctaj nerespectarea aceastor condiții, precum și nerespectarea normelor de ortografie și de exprimare scrisă.
 • Plagiatul şi fraudele: în urma plagiatului şi/sau fraudelor se pierde nota.
 • Contestaţiile se fac în maxim 24 ore după afişarea rezultatelor la avizier sau pe grupul de discuţii.
 • Comunicarea cu titularul de seminar și transmiterea tuturor temelor în format electronic se realizează prin intermediul e-mailului (iovu_mbogdan@fulbrightmail.org) sau în timpul orelor de consultații

Analiza unei campanii de strângere fonduri (max. 2p): Fiecare persoană va identifica o campanie de strângere de fonduri (din experiența personală la locul de muncă/practică sau prezentă în media) pentru o situație concretă la alegere. Tema va descrie campania și va analiza eficiența acestei utilizând instrumentuele oferite de către titularul de curs. Tema se predă în format tipărit la termenul stabilit de titularul de curs, va respecta cerințele de redactare expuse și va avea maxim 5 pagini.

Participarea (max. 1p).

[1] Consultă http://www.apastyle.org/ sau http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 70% examen scris final din tematica parcursă în cadrul întâlnirilor

Criterii de evaluare:

 • organizarea/structura lucrării, capacitatea de analiză şi sinteză, utilizarea exemplelor în susţinerea argumentelor ştiinţifice, claritatea şi coerenţa exprimării

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – temă individuală privind analiza unei campanii de strângere de fonduri la alegere
 • 10% – participarea la întâlniri

Criterii de evaluare

 • coerenţa argumentelor, prezentarea proiectului

 

Obiective generale

 • Dobândirea unui set de informaţii teoretice și practice privind identificarea, dezvoltarea și evaluarea unor strategii de strângere de fonduri necesare funcționării unui ONG.

Obiective specifice

A. Obiective cognitive
1. Explicarea rolului sectorului non profit în livrarea serviciilor sociale din România
2. Însușirea principalelor strategii de strângere de fonduri pentru sectorul non-profit (ex. contizația, donația, sponsorizarea, mecanismul de impozitare a venitului/profitului, organizarea de evenimente speciale);
B. Obiective procedurale
1. Identificarea unor modalităţi concrete de acţiune privind strângerea de fonduri pentru categorii diverse de beneficiari;
2. Construirea unui plan de strângere de fonduri pentru o situație concretă identificată;
3. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare;
C. Obiective atitudinale
1. Evaluarea critică a strategiilor și tehnicilor de strângere de fonduri expuse;
2. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite;
3. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare