Asistenţa socială a şomerilor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2312
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: opţional, semestrul 3, 5 nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Cristina Baciu
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

1. Prezentarea conţinuturilor tematice ale cursului precum şi a ramurii disciplinare căreia îi aparţine. Clarificarea principalelor cerinţe legate sarcinile de lucru ce revin studenţilor în timpul semestrului şi a criteriilor după care se va face evaluarea, precum şi prezentarea principalelor surse bibliografice. Clarificarea noţiunilor de şomer, perioadă de şomaj acoperită de indemnizaţie, şomaj de lungă durată, rată a şomajului. Prezentarea contextului general al problematicii şomajului în România, precum şi a celor mai semnificative repere statistice care pot descrie amploarea actuală a fenomenului, precum şi evoluţia acestuia din 1989 până în prezent.

2. Aspecte teoretice ale politicilor sociale pasive şi active din domeniul şomajului

3. Politici sociale puse în aplicare de România pentru atenuarea efectelor fenomenului somajului şi prevenirea acestuia

4.  Stresul datorat pierderii locului de muncă. Definirea stresului, forme de manifestarea ale acestuia, cauze de natură psihosocială

5. Modele curente în abordarea stresului datorat pierderii locului de muncă

6. Resurse individuale de confruntare cu situaţia de şomer

7. Resurse individuale de confruntare cu situaţia de şomer

8. Strategii de management a stresului

9. Rolurile asistentului social în situaţia persoanelor sau a familiilor care se confruntă cu probleme financiare

10. Rolurile asistentului social în situaţia persoanelor sau a familiilor care se confruntă cu probleme financiare

11. Consilierea familiilor din perspectiva managementului financiar. Principii generale ale consilierii. Indicatori ai unor probleme financiare severe.

12. Abordarea comprehensivă a muncii cu familiile: planificare, clarificarea priorităţilor, reducerea cheltuielilor, creşteri ale veniturilor, managementul şi ajustarea datoriilor etc.

13. Servicii sociale care se adresează familiilor care întâmpină probleme financiare şi/sau au un membru al familiei care a pierdut locul de muncă

14. Sinteze, clarificări, recuperări, pregătirea şi primirea referatelor

 

 

 

 

 

Aranda, M., P.,  Castaneda, I., Lee, P., J., şi Sobel, E.  (2001) Stress, social support and coping as predictors of depressive symptoms: Gender differences among Mexican Americans, în Social Work Research, vol.25, nr. 1, p. 37-49

Baciu Cristina  (2000), Modele ale răspunsului la stresul pierderii locului de muncă, în Starea societăţii româneşti/ Starea sociologiei după 10 ani de tranziţie, în  Bădescu, I.; Zamfir, C; Baciu Cristina  (2003), Şomajul ca sursă de stres în viaţa cotidiană, Studia Universitatis Sociologia, Anul XLVIII, vol. 1-2, pp. 133-149

Baciu Cristina (2007) Particularitati ale stresului la someri, Presa Universitara Clujeana, Cluj

Chirmiciu, A. (2003) Sectoral Employment Patterns and Migration in the Enlarged EU , www.europeananalysis.com/research/chirmiciu1.pdf

Dollard, M., F.; Winefield, A., H., (2002), Mental health: overemployment, underemployment, unemployment and healthy jobs, Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, vol. I, nr.3, www.auseinet.com/journal

Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Ed. Polity Press

Hayes, N., Orrell, S. (2003) Introducere în psihologie, ed. a III-a, Ed. BIC ALL, Bucureşti

Miclea, M (1991) Mecanisme de combatere a stresului, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Seria Psychologia-Pedagogia, nr.2 p.49-60

Murphy, G.,C., Athanasou, J., A. (1999) The effect of unemployment on mental health, Journal of Occupational şi Organizational Psychology, vol. 72, p. 83-100

Ross, R., R., Altmaier, M., E. (1994) Intervention in Occupational Stress. A Handbook of Counselling for Stres at Work, SAGE Publ., New York

Smith, E., E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., L., Loftus, G., R. (2005) Introducere în psihologie, ed. a XIV-a, Ed. Tehnică, Bucureşti, cap.10

xxx, (2002) Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în Monitorul Oficial nr. 103 din 6 februarie 2002

xxx, (2004)  Legea nr. 107 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în Monitorul Oficial nr. 338 din 19 aprilie 2004

xxx, (2005) Ordonanţa de urgenţă nr.144 pentru modificarea şi completarea legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în Monitorul Oficial nr. 969 din 1 noiembrie 2005

xxx, (2012) Communication from the commission to the European Parliamentthe Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions. Towards a job-rich recovery, Comisia Europeană, Strasbourg, 18.4.2012, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet, consultat la data de 29.09.2013

xxx, (2012) Strategia pentru România, document al Băncii Europene pentru reconstrucţie şi dezvoltare, www.ebrd.com/downloads/country/strategy/romania, consultat la data de 29.09.2013

xxx, (2012) Raport intermediar privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, Bruxelles, 8.2.2012, http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_56_ro.pdf, consultat la data de 29.09.2013

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test grilă
 • 40% – referat ştiinţific
 • 10% – participare activă

Criterii de evaluare

 •  5 p la testul grilă
 • 4 p referat stiintific
 • 1 p prezenţă cu participare la activităţi (7 prezenţe)

 

Aspecte organizatorice, gestionare situaţii excepţionale

 • Prezenţa la ore: 7 prezenţe asigură intrarea în examenul scris.
 • Realizarea temei– obligatorie (în cazul nerealizării acesteia studentul pierde dreptul de a se prezenta la examenul scris).
 • Pentru restanţe/măriri studentul va trebui să refacă tema daca doreşte modificarea notei.
 • Temele se realizeeză la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacrticele şi stilul justified. Se vor respecta de asemenea standardele APA[1]
 • Plagiatul şi fraudele: în urma plagiatului şi/sau fraudelor se pierde nota.
 • Contestaţiile se fac în maxim 24 ore după afişarea rezultatelor la avizier sau pe grupul de discuţii.

[1] Consultă http://www.apastyle.org/ sau http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 

Obiective generale

 • Cursul oferă noţiuni introductive cu privire aspectele teoretice si practice referitoare la problematica somajului, respectiv la protectia persoanelor cu venituri reduse sau fara venituri.

 

Obiective specifice

 • Formarea bazei teoretice şi practice în domeniul şomajului.
 • Familiarizarea studenţilor cu această categorie de clienţi, cea a persoanelor fără un loc de muncă.
 • Înţelegerea contextului legislativ referitor la această problemă, precum şi a dimensiunilor reale ale acesteia în România.
 • Raportarea corectă, nondiscriminativă la această categorie de clienţi, capacitatea de a înţelege şi evalua corect nevoile, precum şi resursele persoanelor şi a reţelei lor de suport.
 • Studenţii au posibilitatea de a înţelege care sunt rolurile asistentului social în acest contex.