Comportament sexual şi sănătatea reproducerii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2314
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: opţional, semestrul 3, 5 nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

lect. univ. dr. Eugen Băican
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 1. Obiectul şi problematica disciplinei “Comportament sexual şi sănătatea reproducerii”. Precizări conceptualteoretice de bază. Aria tematică a disciplinei. Tipuri de activităţi şi modele de intervenţie în asistarea şi consilierea pe domeniul comportamentului sexual şi reproductiv
 2. Comportamentul sexual şi sănătatea reproducerii  – o abordare transdisciplinară. Sexualitatea şi reproducerea la specia umană – între natură şi cultură. Conţinuturi psiho-socio-culturale, valori, stiluri de viaţă în contextul sexualităţii şi reproducerii. Iubirea şi sexualitatea: intimitate corporală, participare emoţională, responsabilitate
 3. Incursiune în istoria şi sociologia comportamentului sexual şi reproductiv. Epoca arhaică, antichitatea, epoca medievală, comportamentul sexual şi reproductiv în civilizaţia modernă şi contemporană
 4. Normalitate şi devianţă/patologie în aria comportamentului sexual şi reproductiv. Caracterul relativizant socio-cultural al înţelegerii normalităţii şi devianţei/patologiei, în perspectiva disciplinară şi transdisciplinară. Înţelegere şi clasificare contemporană: devianţă “normală”, devianţă patologică, devianţă de apartenenţă la subculturi
 5. Heterosexualitate şi homosexualitate; înţelegere, atitudini şi poziţionări sociale în perspectivă istorică şi socio-culturală. Abordări şi situaţii istorice, tradiţionale, abordări şi situaţii contemporane în contextul “political correctness”, polemici
 6. Prostituţia: politici şi servicii în planurile prevenţiei şi intervenţiei. Teorii ştiinţifice şi explicaţii de sorginte sociologică şi psihologică. Politici, reglementări şi servicii în asistare şi consiliere. Ciclul vieţii: servicii de prevenţie a prostituţiei, de asistare pe perioada practicării prostituţiei, de asistare după retragerea din  prostituţie.
 7. Violul şi alte forme de agresiune sexuală; prevenire, consiliere şi terapie, recuperare şi reabilitare. Flirt – seducţie sexuală-hărţuire sexuale-viol; violul între ipostaza de fapt social şi cea de constuct social. psihotrauma violului: consecinţe imediate şi implicaţii de fond. Servicii de asistare, consiliere şi terapie pentru victimele violului şi a altor forme de agresiune sexuală
 8. Contracepţia şi planificarea familială în contextul serviciilor din afara sănătăţii sexuale şi reproductive. Clasificarea metodelor mijloacelor şi tehnicilor contreceptive. Managementul contracepţiei. Consilierea contraceptivă şi planificarea familială
 9. Avortul; situaţia României în context internaţional. Perspectiva istorică şi contemporană asupra avortului. Prevenitrea avortului. Prevenirea avortului; educaţie şi climat socio-cultural, drepturile, responsabilităţile şi posibilităţile femeii şi ale partenerului, contracepţie şi planificare familială. implicaţii de sănătate, psihice şi sociale ale avortului. consiliere şi asistare în avort; consiliere pre-avort, în proximitatea şi pe durata manoperei de avort, post-avort.
 10. Infecţiile cu transmitere sexuală în contextul sexualităţii şi reproducerii. Cunoaşterea şi prevenţia ITS-urilor; factori de risc şi contexte favorizante. Servicii de educare, consiliere şi asistare în domeniul prevenţiei şi intervenţiei faţă de ITS-uri.
 11. Politici şi servicii medico-psiho-sociale în domeniul comportamentului sexual şi reproductiv: natalitatea, avortul, planificarea familială şi contracepţia, prostituţia, violul, conduitele sexuale alternative. Comportamente cu risc şi comportamente protective în afara sexualităţii şi reproducerii – politici şi servicii de prevenţie. Politici şi servicii de reducere a avortului, de promovare a contracepţiei şi planificării familiale, de încurajare şi control al natalităţii. Politici care vizează reglementarea conduitelor sexuale alternative, a prostituţiei, a penalizării hărţuirii sexuale şi violului.
 12. Promovarea sănătăţii sexuale şi reproductive. Educaţia sexuală în abordări istorice şi contemporane; principii, metode şi instrumente. Programe internaţionale de educaţie sexuală.

 

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 100% – lucrare scrisă din tematica abordată în cursurile susţinute şi cu trimiteri precizate pe parcurs spre bibliografia de bază indicată; dintre cele 2 subiecte pentru examenul scris, unul va solicita o abordare sintetică şi critic-constructivă, pe o tematică mai largă din substanţa disciplinei, celălalt va avea un caracter mai reproductiv, pe teme cu trimitere aplicativă directă

 

Criterii de evaluare

 • fiecare dintre cele două subiecte va fi evaluat cu un punctaj distinct, în funcţie de complexitatea lui

 

Obiective generale

 • Disciplinma îşi propune să furmizeze studenţilor informaţia de bază necesară pentru înţelegerea problematicii comportamentului sexual şi sănătăţii reproducerii, inclusiv a planificării familiale ca premisă pentru practica asistenţei sociale în acest domeniu; de asemenea, să prezinte modele de abordare, programe şi proiecte în domeniu

Obiective specifice

 • Achiziţionarea de cunoştinţe despre strategii, modele, programe şi proiecte de cercetare şi intervenţie pe problematica sănătăţii reproducerii şi a comportamentului sexual, active actualmente în România şi în plan internaţional
 • Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe necesare în asistarea şi consilierea în problematica sănătăţii reproducerii şi a comportamentului sexual în segmente de prevenţie, terapie, reabilitare
 • asimilarea înţelegerii problemelor legate de problematica sănătăţii reproducerii şi a comportamentului sexual ca fenomene cu o definitorie încărcătură socio-culturală şi pe această bază abordarea beneficiarilor serviciilor în domeniu în contextul respectului pentru individualite şi pentru diversitate culturală