Voluntariat în asistenţă socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2312
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: opţional, semestrul 3, 5 nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: lect. univ. dr. Florina Pop
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

1. Prezentarea conţinuturilor tematice ale cursului precum şi a ramurii disciplinare căreia îi aparţine. Clarificarea principalelor cerinţe legate sarcinile de lucru ce revin studenţilor în timpul semestrului şi a criteriilor după care se va face evaluarea, precum şi prezentarea principalelor surse bibliografice. Aspecte generale privind voluntariatului – de la filantropie la organizare instituţională. Scurt istoric al acţiunilor de caritate, evoluţia acestora spre organizarea voluntariatului şi aportul societăţii civile la acesta. Conceptualizarea voluntariatului, principii

2. Percepţia voluntariatului, clasificări şi interpretări. Relaţia voluntariat-sector neguvernamental. Percepţia populară a voluntariatului. “Inventarea “ sectorului neguvernamental. Clasificări şi interpretări.

3. Capitalul social- definiţia şi surse. Conceptualizări. Generarea capitalului social. Sursele capitalului social. Capitalul social şi statul bunăstării. Bunăstarea socială, statul bunăstării. Funcţiile capitalului social în generarea bunăstării.

4. Încredere, reciprocitate şi acţiune colectivă. Necesitate sau premisă a voluntariatului? Solidaritatea socială. Implicarea societăţii civile- condiţii, alternative, efecte. Exemplificări

5. Rolul voluntariatului în sistemul de asistenţă socială. Reglementări în vigoare. Exemplificări de instituţii care lucrează cu voluntari. Comparaţie cu alte ţări europene

6. Voluntarul. Concept, drepturi şi responsabilităţi ale voluntarilor, dar şi ale instituţiei care foloseşte voluntarii

7. Design şi organizare a serviciilor de voluntariat: evaluarea nevoii de voluntariat şi recrutarea voluntarilor

8. Design şi organizare a serviciilor de voluntariat: motivarea şi supervizarea voluntarilor. Studiu de caz

9. Managementul de voluntari ca şi profesie

10. Probleme care survin în practica voluntariatului social Aspecte financiare, resurse umane, participare colectivă, strategii şi alternative. Aspecte comparative între dinamica voluntariatului în Uniunea Europeană.

11. Specificul sectorului non-profit în furnizarea de servicii. Funcţiile sectorului nonprofit. Teorii despre geneza şi expansiunea sectorului nonprofit. Diversitatea organizaţiiilor nonprofit: surse, forme

12. Parteneriatul între instituţiile publice şi sectorul nonprofit. Conceptul de parteneriat în contextul voluntariatului. Parteneriat versus privatizare. Alte concepte colaterale parteneriatului. Relaţia cu guvernul a sectorului nonprofit în asistenţa socială.

13. Susţinerea referatelor de grup

14. Sinteze, clarificări, recuperări, pregătirea şi primirea referatelor individuale

 

 

 

 

 

Bibliografie obligatorie

Bădescu, G. (2001). Participare politică şi capital social în România. Cluj-Napoca: Editura Accent

Busuioc, D., Nichita, S. & Lupşan, D. (2006). Carte Despre Voluntariat. Ed. Centrul de Voluntariat Reşiţa

Directorate General Education and Culture (DG EAC). (2010). Study on Volunteering in the European Union. Final Report. De la: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf

Directorate General Education and Culture (DG EAC). (2010). Study on Volunteering in the European Union. Country Report Romania. De la http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_ro_en.pdf

Gittell, R. & Videl, A. (1998). Community organizing: Building social capital as a development strategy. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781452220567

Hooghe, M. & Stolle, D. (2003). Generating Social Capital. Civil Society and Institutions in Comparative Perspective. Palgrave Macmillan

Kristiansen, E., Skirstad, B., Parent, M. M. & Waddington, I.(2015). ‘We can do it’: Community, resistance, social solidarity, and long-term volunteering at a sport event. Sport Management Review. 18 (2), pp. 256-267

McCurley, S. & Lynch, R.(2011). Volunteer Management: Mobilizing all the Resources of the Community. Third Edition. Plattsburgh, NY: Interpub Group

Petrovici, N. (2001). Capital social : Comunitatea înţeleasă ca şi resursă. Web. 5-6, pp. 20-43. De la: http://www.web.adatbank.transindex.ro/pdfdok/web6-7_07_Petrovici.pdf

Rebeleanu, A. (2011). Cadrul legislativ în asistenţa socială din România. Prezent şi perspective, Ed. Presa Universitară Clujeană, pp.99-104

Rebeleanu, A., Nicoară P. (2011). Legislative Retrospect of Volunteering in Romania, în Analele

Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi, Tom IV, nr.1/2011, pp.27-40

 

Legislaţie

Legea nr.292/2011 privind asistenţa social

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.

Legea nr.195 din 20 aprilie 2001, a voluntariatului, publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din 24 aprilie 2001

Legea nr. 195 din 20 aprilie 2001, Legea voluntariatului, Republicată,

Legea nr. 629 din 19 noiembrie 2002, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, publicată în Monitorul Oficial nr.848 din 25 noiembrie 2002

Hotărârea nr. 1317 din 27 octombrie 2005, privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, publicată în Monitorul Oficial nr. 997 din 10 noiembrie 2005

Legea nr. 339 din 17 iulie 2006, pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 27 iulie 2006

Decizia 2010/37/CE din 27 noiembrie 2009, privind Anul European al activităţilor de Voluntariat care promovează cetăţenia activă (2011), publicată în Jurnalul Oficial nr. L 17 din 22 ianuarie 2010

Bibliografie opţională

A Joint Project of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societes, the Inter Parliamentary Union and United Nations Volunteers. (2004). Volunteerism and Legislation – A guidance Note. De la: http://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/Vol_leg_2004_EN.pdf

Cnaan, R., Handy, F. & Wadsworth, M. (1999). Defining Who is a Volunteer. Conceptual and Empirical Consideration. London and New York: Ed. Tavistock Publication

Connors, T. D. (ed.) (2012). The Volunteer Management Handbook: Leadership Strategies for Success. Second Edition. New York: Wiley

Hal,T., Meijs, L. & Steenbergen, M. (2004). Volunteering and Participation on the Agenda Survey on Volunteering Policies and Partnerships in European Union, VWS and Commision Volunteering: Ed. Eurofestation

Halba, B. (2003). Benevolat et Voluntariat en France et Tout le Monde. Edition Etudes de la Documentation Francaise

Legea nr. 231 din 22 mai 2003, pentru ratificarea Convenţiei europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe teremen lung încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 370 din 30 mai 2003

Means, R. & Smith, R. (1994). Community Care. Policy and Practice. MacMillan Press, Ltd

Musick, M. A.& Wilson, J. (2008). Volunteers: A Social Profile. Bloomington, IN: Indiana University Press

Powell, W. & Steinberg, R. (eds.). (2006). The Nonprofit Sector: A Research Handbook. Second edition. New Haven, CT: Yale University Press

ProVobis, Centrul National de Voluntariat. (2003). Drepturile si responsabilitatile voluntarilor. Seria Vreau sa fiu voluntar. Proiect finantat Phare. De la: http://www.provobis.ro/assets/uploads/2013/01/2Drepturile-si-responsabilitatile-voluntarilor.pdf

Renz, D. O. (ed.). (2010). The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management. Third edition. San Francisco, CA: Jossey Bass

Scott, D. (2003).  The Role of the Voluntary and Non-Governmental Sector. În Vickerstaff, S., Manning, N. & Baldock, J. (eds). Social policy (2nd ed). New York:  Oxford University Press

Seel, Keith (ed.). (2013). Volunteer Administration: Professional Practice. Second Edition. Markham, Ontario, Canada: LexiNexis Canada

Stelian, J. (2012). Ghidul tânărului voluntar. Cluj-Napoca: Ed. Napoca Star.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 20% – test grilă
 • 30% – referat stiintific individual
 • 40% – proiect aplicativ (muncă în grup)
 • 10% – participare activă

Criterii de evaluare

 • elaborarea unui proiect de cercetare/intervenţie vizând derularea sau implementarea unor strategii acţionale specifice care să ilustreze rolul voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale în România (susţinerea proiectului)  – 4p
 • elaborarea unui referat cu caracter descriptiv, pe problematica voluntariatului în asistenţa socială (cu utilizarea bibliografiei conform criteriilor ştiinţifice) – 3p
 • testul grilă – 2p
 • prezenţă cu participare la activităţi (7 prezenţe)  – 1p  

 

 

Obiective generale

 • Cursul oferă noţiuni introductive cu privire aspectele teoretice si practice referitoare la problematica voluntariatului, respectiv înţelegerea contribuţiei voluntariatului la bunăstarea socială şi subscrierea la valorile solidarităţii faţă de persoane, familiii, grupuri, comunităţi în dificultate/vulnerabile

 

Obiective specifice

 • Formarea bazei teoretice si practice in domeniul voluntariatului
 • Familiarizarea studentilor cu responsabilităţile voluntarilor în instituţiile de asistenţă socială, dar şi a obligaţiile instituţiilor faţă de voluntari
 • Intelegerea contextului legislativ referitor la aceasta problema precum si a dimensiunilor reale ale acesteia in Romania.
 • Raportarea corecta, nondiscriminativa la diverse categorii de voluntari (copii, vârstnici, tineri, etc.)
 • Capacitatea de a evalua corect nevoile instituţiilor de a recruta voluntari, capacitatea de a dezvolta strategii de recrutare, selectare şi motivare a voluntarilor
 • Studenţii au posibilitatea de a inţelege care sunt rolurile asistentului social in munca cu voluntarii şi cum îmbină responsabilităţile faţă de clienţi cu implicarea voluntarilor.