S1: Comportament adictiv şi infracţionalitate – opţional

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9111
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Eugen Băican
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

1. Adicţiile între patologie și devianta. Infracționalitatea între devianţă și sociopatie. Paradigme, modele teoretice și teorii științifice . Adictologia- știința transdisciplinară.
2. Psihosociologia comportamentului adictiv Dependenta / codependenţă, toleranţă, sevraj. Clasificarea drogurilor, a dependentelor, cu suport substanțial/fără suport substanțial. De ce și cum dezvolta oamenii comportamente adictive. Patternuri psiho-socio-culturale ale comportamentului adictiv. Comportamentul cu risc pentru adictii. Personalitatea adictiva. Perspective în înțelegerea și abordarea adicţiilor.
3. Problema socială a consumului și dependenței de alcool și alte droguri, alte dependente. Istorie și actualitate, în România și în plan internațional. Droguri licite și droguri ilicite; reglementari legislative în România și în plan internațional. Specificul cererii și ofertei de droguri ilicite în România.
4. Cadrul legislativ și instituțional, politici și servicii în domeniul prevenției,terapiei și recuperații/reabilitării în adicții, în România și în plan internaţional, istorie, actualitate, tendințe. Implicații ale abordării/atitudinii profesionale și instituționale faţă de adicție ca boală, respectiv ca devianţă, respectiv ca viciu și defect de caracter, respectiv ca păcat și patimă. Boala de adicție – o noua categorie în patologie: pattern comportamenta
patologic și deviant dobândit prin învățare socială. Este adicția vindecabila sau doar remisibilă/remediabilă?
5. Comportament adictiv și infracționalitate. Teorii științifice explicative ale asocierii comportamentului adictiv cu infracționalitatea: contexte, factori de risc, factori precipitanți, dinamica, implicaţii. Tipuri de infracțiuni asociate frecvent cu consumul și dependenţa de alcool și alte droguri, alte adicții.
6. Consumatori și traficanți de droguri ilicite, în România și în plan internațional. Tipare de interacțiune. Traficanți –consumatori și consumatori-traficanți. Reglementari legislative în sensul decelării între ipostaza de traficant și cea de consumator/dependent/bolnav.
7. Subculturi și contraculturi ale drogului, respectiv subculturi și contraculturi infracționale, în asociere; istorie și actualitate. Orientări axiologice, stiluri de viata, moștenire socio-culturala, status educaţional și socioprofesional
al aparținătorilor acestor subculturi si contraculturi.
8. Prevenția: abordări/modele de buna practica acreditate internațional în prevenția consumului și dependentei de alcool, alte droguri și alte dependente în asociere cu infracționalitatea. Nivelele prevenției: primară, secundară, terțiară. Tipuri de programe de prevenție. Principii, modele, metode, instrumente și tehnici. Prevenţia la nivel individual, la nivel familial, la nivel de grup de apartenenţă/grup socioprofesional-loc de muncă, la
nivel comunitar.
9. Intervenția terapeutic-reabilitatorie în comportamentul adictiv asociat cu infracționalitatea. Dezintoxicare, terapie, prevenire și reducere a daunelor asociate, recuperare, reabilitare și reinserție familială și socio-profesională a persoanelor cu comportament adictiv. Identificarea/recunoașterea consumatorilor și dependenţilor. Căi tipice de accesare a serviciilor de terapie și recuperare; între constrângere și impuls interior. Modele teoretico-metodologice, strategii, metode și instrumente în terapia și reabilitarea persoanelor cu comportament adictiv și infracțional.  Abordări centrate pe individ, pe familie,pe grup (de suport mutual, de apartenenţă), pe comunitate (terapeutică, de apartenenţă), pe macrosocietate. Evantaiul terapiilor în adicții: terapii bio-medicale, socioterapii (terapii ocupaționale, art-terapii, comunitatea terapeutică), psihoterapii (analiza tranzacțională, managementul conflictului, abordarea psihodinamica, terapia rațional-emotivă, terapia cognitiv-comportamentală, modelele eclectice personalizate).
10. Procesualitatea intervenției terapeutico-reabilitatorii. Lanțul/circuitul terapeutic; rețeaua serviciilor de prevenție și intervenție timpurie, intervenția/ambulanţa/serviciul de urgenţă, intervenția în stradă și în spatii protejate pentru prevenirea riscurilor și daunelor asociate, cura clinică de dezintoxicare, terapia adicției și reabilitarea/postcura (în clinici de adictologie, centre de zi/grupuri de suport mutual și grupuri terapeutice, servicii comunitare, comunităţi terapeutice), rețeaua interdepartamentala pentru reabilitare și reinserție familială și socio-profesională. Obstacole tipice în negocierea cu clientul a consilierii și căi de evaziune utilizate. Cercul/ciclul schimbării (Prochaska/DiClemente). Triunghiul dramatic al manifestării dependenţei/codependenţei, respectiv al recuperării.
Faza inițierii/debutului; dificultăți și puncte critice. Faza derulării procesului terapeutic-recuperatoriu; abordarea unor comportamente tipice. Faza încheierii procesului terapeutic-recuperatoriu și a pregătirii pentru programul individual de prevenire a recăderii prin accesarea serviciilor de suport pe termen lung. Specificul consilierii și asistării persoanei cu comportament adictiv și infracțional.
11. Abordări/modele de bună practică acreditate internațional în terapia și recuperarea/reabilitarea/reinserția familială și socio-profesională a persoanelor cu comportament adictiv și infracțional. Modelul grupului terapeutic de suport mutual bazat pe metoda celor 12 pași (Alcoolicii Anonimi,
Narcoticii Anonimi, Gamblerii Anonimi, Violenții Compulsivi Anonimi, Sexadictivii Anonimi, Alcoorexicii anonimi, Anorexicii Anonimi, Bulimicii Anonimi, Workoholics Anonymous s.a.; Al-Anon, Alateen). Modelul Minnesota: rolurile profesionale ale terapeutului și coterapeutului/consilierului de egali (dependent în recuperare); programul terapeutic Minnesota- suport teoretico-metodologic și practică: consilierea individuală/programul
individual și grupul terapeutic/programul și terapia de grup. Modelul Portage: organizarea și arsenalul instrumental al programului în comunități terapeutice specifice, în taberele terapeutice pentru dependenți împreună cu familia, în serviciul non-rezidențial. Modelul ”Crucea Albastră”; programul și arsenalul metodologic și instrumental în comunitatea terapeutică specifică. Modelul „de Hoop”; între abordarea adicției ca boală, respectiv ca mod de viaţa/alegere personală, între medical, psihosocial și moral-religios; specificul, organizarea, metode și instrumente în serviciile rezidențiale și non-rezidențiale. Modelul Comunității terapeutice: organizare, strategie terapeutică, program, metode, instrumente. Modelul Clinicii de adictologie: abordarea spitalicească a adicţiilor până la clinica de adictologie – între medicină internă și psihiatrie; neadecvări și limitări ale abordării; specificul clinicii de adictologie: între spital și comunitate terapeutică – organizare, strategie terapeutică, program, metode.
12. Modelul/abordarea „Harm Reduction”, intervenție paleativă și prevenție terțiară pentru reducerea riscurilor și daunelor asociate consumului de droguri injectabile. Fundamentare teoretica și principii; reducerea riscurilor și daunelor asociate consumului de droguri injectabile – intervenție paleativa, medical și social. Servicii specifice, activități, metode, instrumente și tehnici de abordare a beneficiarilor. Programele comunitare de suport și substituţie cu methadonă, buprenorfină ş.a. a dependenților de heroină.
13. Diagnosticul dual și co-morbiditatea adicție-boală psihică. Contextul și specificul abordării specializate unitare a co-morbidității adicție-boală psihica. Abordări și servicii medicale și psiho-sociale în domeniu. Legături specifice cu conduita infracțională.
14. Justiția restaurativa în abordarea persoanelor cu comportament adictiv și infracțional. Intre ipostaza de bolnav și cea de infractor; diferențieri penale între dependent și traficant, penalizare și/sau terapie. Justiția restaurativă/terapeutică în societatea contemporană. Viziunea abordării, principii, servicii, metode și instrumente. Aplicarea acestei abordări în plan internațional. Situația construcției și dezvoltării sistemului în România. Polemici istorice și contemporane privind legalizarea drogurilor/dezincriminarea consumului.

SEMINAR

 

Seminar 1: Organizarea și planificarea de ansamblu a activităților seminariale; precizarea cerințelor, a metodei de lucru și a listei tematice pentru lucrările de seminar. Exprimarea opțiunilor individuale ale studenților și planificarea prezentărilor în seminar ale referatelor științifice, respectiv proiectelor de cercetare și intervenție psihosocială/cercetare-acţiune.

Seminar 2: Dezvoltarea și completarea prezentării și explicării cerințelor teoretico-metodologice pentru elaborarea lucrărilor de seminar și pentru prezentarea lor și dezbaterea seminariala critic constructivă. Începerea prezentării proiectelor individuale.

Seminar 3-13: Atelier aplicativ: prezentarea și analiza în cadrul ședințelor de seminar, conform planificării individuale, a referatelor științifice, respectiv proiectelor de cercetare și intervenție psihosocială/cercetare-acţiune realizate, individual, de către studenți.

Seminar 14: Finalizarea prezentărilor și dezbaterilor seminariale. Evaluarea finală a activităților seminariale și predarea lucrărilor de seminar în varianta corectată și adăugită ca urmare a observațiilor și sugestiilor primite în dezbaterea seminarială.

 

Lista temelor pentru lucrări științifice individuale (referat științific sau proiect de cercetare şi intervenţie psiho-socială și instituțională:
– Asocierea consumului și dependentei de alcool, alte droguri, alte dependente cu săvârșirea faptelor infracționale.
– Consumul de alcool și alcoolismul în România și în plan internațional.
– Consumul de droguri și dependenta de droguri în România și în plan internațional.
– Drogurile și societatea-abordare istorica și transculturală.
– Medical și psihosocial în prevenția, terapia și recuperarea/reabilitarea în adicții.
– Comunitățile terapeutice pentru persoanele cu comportament adictiv.
– Repere teoretico-metodologice în activitatea Grupurilor Alcoolicii Anonimi și a celorlalte grupuri de suport mutual pentru persoane cu comportament adictiv.
– Familia – suport și obstacol în prevenție, terapie și recuperare; adicţiile – o „afacere” de familie?
– Adicţiile – patologie sau devianţă?; legăturile între comportamente adictive și comportamente deviante.
– Resorturi, semnificații și motivații socio-culturale ale consumului de alcool și alte droguri; drogurile și relație cu sărbătoarea, ritualurile religioase, bucuria, tristețea, socializarea.
– Rolul mass mediei în promovarea sociala a comportamentelor cu risc pentru alcoolism și tabagism, alte adicții.
– Particularități ale cererii și ofertei de alcool și alte droguri în România.
– Comportamente adictive în perspectiva vârstelor și a dinamicii dezvoltării personale.
– Programe și servicii specifice de prevenție a consumului și dependenţei de droguri în lumea contemporană.
– Servicii de consiliere în adicții.
– Manifestări ale sindromului de sevraj în adicții; intervenția în criza de sevraj.
– Specificul serviciilor de tip centru de zi pentru persoane cu comportament adictiv.
– Centre de zi pentru tratament de substitutie cu metadona.
– Comparație între abordările la nivel individual, familial, de grup și de comunitate în domeniul adicţiilor.
– Drogurile și prostituția; etiologia și implicațiile acestei relații.
– Comportamentul infracțional în contextul consumului și dependentei de alcool și alte droguri/alte dependente.
– Adicţiile în perspectiva explicativă și de intervenție a științelor bio-medicale.
– Adicţiile în perspectiva explicativa și de intervenție a științelor sociale și comportamentale.
– Adictiile în perspectiva explicativa și de intervenție a religiei.
– Adictiile în perspectiva explicativa și de intervenție a simțului comun, a cunoașterii și abordării comune.
– Adicţia faţă de jocurile de noroc; înțelegere și abordare terapeutica.
– Adicţiile afectiv-sexuale;gelozia și adicţiile afectiv-sexuale.
– Afrodisiace și droguri; istorie și actualitate, implicații de sănătate și comportamentale.
– Dependenţele habitual-comportamentale faţă de ”instituțiile totalitare”.
– Impactul presiunii socio-culturale a actualului model de frumusețe feminina asupra dependentelor în contextul comportamentului alimentar; bulimia, anorexia, alcoorexia.
– Dependenţa de putere, control asupra celorlalți și violenţă; definire, diagnosticare și abordare
– Droguri de dopaj, consum și dependenţa faţă de droguri de dopaj.
– Medicamentele – drog; specificul comportamental și instituțional al dependenţei faţă de medicamente-drog.
– Work-oholism- dependenţa faţă de muncă; definire, diagnosticare și abordare.
– Traficanți și consumatori de droguri;distingeri legislative, implicații specifice în abordarea legislativă şi asistenţială.
– Regimul juridic al comercializării și consumului de droguri în Olanda, ţară de tip european cu cea mai liberală abordare în domeniu.
– Alcoolul la volan; reglementări și pedepse, servicii alternative pedepsei penale.
– Codependenţa; manifestare și abordare în planul prevenției, terapiei și reabilitării..
– Comportamente adictive în perspectiva diferențelor gender.
– Patternuri sociale ale comportamentelor adictive funcție de mediul de rezidenţă, grupe de vârstă, status socio-educaţional și categorii socio-profesionale.
– Grupurile Al-Anon, de suport mutual pentru aparținătorii/codependenţii alcoolicilor.
– Grupurile Al-Ateen, de suport și educație/dezvoltare personală pentru copiii alcoolicilor
– Roluri nespecifice adoptate în familie și comunitate de către copiii părinţilor dependenți și implicațiile lor asupra dezvoltării copiilor; copiii adulți ai alcoolicilor.
– Comunitatea terapeutica de la Sura Mica – Județul Sibiu.
– Comunitatea terapeutică de la Ozd – Județul Mureș.
– Sistemul de servicii de informare, consiliere și terapie în adicții furnizat de către Asociația Christiana-Cluj-Napoca.
– Serviciile de prevenție, evaluare și consiliere antidrog din sistemul instituțional al Agenției Naționale Antidrog.
– Prevenirea recăderilor în procesualitatea terapiei şi recuperării/reabilitării în adicții
– Stereotipuri, clișee și prejudecați despre consumul și dependenţa de droguri.
– Subculturi și contraculturi ale drogurilor.
– Abuzul de substanțe la locul de muncă. Programe de asistare pentru angajatori și angajați.
– Mișcările sociale de tineret Hippy și Flower Power în perspectiva implicațiilor asupra atitudinii societății contemporane faţă de droguri și consumul lor.
– Stigmatizare și etichetare în raportarea la persoanele dependente de alcool și alte droguri.
– Dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor și tinerilor și a capitalului social al comunităților ca resursă de bază în strategiile și programele de prevenție a consumului și dependenţei de droguri. Cazul Olandei.
– Iubirea ca adicție; poate fi iubirea un drog?
– Universalitate, perenitate și excepție în adicții; toţi suntem dependenți de ceva?
– Atitudini faţă de programele Harm Reduction și rezultate ale implementării lor în societățile contemporane.
– Abordări în situațiile de diagnostic dual/co-morbiditate adicţie-boală psihică.
– Comportamente adictive și tulburări obsesiv-compulsive; unitate și diferențe.
– Dependenţele faţă de realitatea virtuala: internet, chat, site-uri de socializare, “second life”, jocuri online, pornografie și sex pe internet.
– Este legalizarea drogurilor o soluție la problema socială a drogurilor? Polemici istorice și contemporane.

Bibliografie obligatorie:

– Baican, Eugen (2014), Probleme de sanatate, comportamente si atitudini pentru sanatate, Cluj-Napoca, Editura Casa Ardeleana&Editura Eikon
-Campbell,R. (2000),Copiii nostri si drogurile,Bucuresti:Editura Curtea Veche.
– Cei doisprezece pasi si cele douasprezece traditii (1994), New York, Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
– Ferreol,G. (coord.) (2000),Adolescentii si toxicomania,Iasi:Editura Polirom.
-Horvath,Thomas A. (2006), Sex,droguri,alcool,pocher si ciocolata. Un manual pentru a scapa de dependente,Bucuresti, Ed. Antet.
– Hemfelt,R.;Minirth,F.;Meier,P. (2001),Labirintul codependentei.Drumul spre relatii interumane sanatoase,Cluj- Napoca: Editura Logos.
– Hemfelt,R.;Minirth,F.;Meier,P.; Newman, Deborah; Newman, B. (2004), Iesirea din labirint. Manual aplicativ pentru Labirintul codependentei, Cluj-Napoca: Editura Logos.
– Ioan,Beatrice Gabriela (2003),Consumul de droguri si toxicomania,Iasi:Editura Junimea.
-Pinkham,S. ;Malinowska-Sempruch,K. (2007),Women, Harm Reduction and HIV,New York:International Harm Reduction Development Programme of the O.S.I.
– Radulescu,Sorin; Damboeanu Cristina, (2006), Sociologia consumului si abuzului de droguri, Bucuresti: Editura LuminaLex.
– Richard,Denis;Senon,Jean Louis (2000),Dictionar de droguri,toxicomanii si alte dependente, Bucuresti:Editura Stiintelor Medicale
-NSW Australia (2004),The effectiveness of methadone maintenance in controliing crime, Bureau o Crime Statistics and Research.Available at http://www.lawlink.nsw.gov.au/-lawlink/bocsar/II_bocsar.nsf/pages/bocsar_media190404.
– Witters W., Venturelli P. (1988), Drugs and Society, Boston, James and Bartlett.

Bibliografie suplimentară

Alcoholics Anonymous. A story of how many thousands of men and woman have recovered from alcoholism,(2008) New York, Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
– Bercheanu V., Pletea C., Drogurile si traficantii de droguri, Pitesti, Editura Paralela 45, 1998.
– Bergeret J. (1982), Toxicomanie et personalite, Paris, PUF .
– Beck,T. Aron;Wright,D. Fred;Newman,F. Cory;Liese,S. Bruce (1993),Cognitive Therapy of Substance Abuse,New York:The Gruilford Press.
-Birt, Mircea, (2003) Tulburarile comportamentului alimentar:anorexia nervosa si bulimia nervosa, Cluj-Napoca: Editura Dacia
– Boisteanu,P. (1995),Comportament si alcoolism,Iasi:Editura Moldova.
– Carroll, R. Charles (1993), Drugs in Modern Society (third edition), Indianapolis, Melbourne, Oxford, Brown and Benchmark.
-Chipea , Floarea;Stanciu, Simona (2007), Tinerii si drogurile.Dimensiuni psihosociale si politici de prevenire a consumului de droguri, Oradea: Editura Universitatii din Oradea.
– Chopra,Deepak (2003), Comportamente adictive,Bucuresti: Editura Curtea Veche.
– Delay, P., Kicking addictive habits once and for all, New York,Lexington Books,1975.
– Carroll, R. Charles (1993), Drugs in Modern Society (third edition), Indianapolis, Melbourne, Oxford, Brown and Benchmark.
– Dragan J. (2000), Dictionar de droguri, Bucuresti, Ed. National.
– Goode,E. (1989),Drugs in American Society,Mc-Graw-Hill Publishing Company.
– Horvath,Thomas A. (2006), Sex, droguri, alcool, pocher și ciocolată. Un manual pentru a scăpa de dependente, București, Ed. Antet.
– Klein,Hans (1999),Dependenta de alcool.Consilierea familiei, Sibiu:Editura Hora.
-Mitrofan,Iolanda (2003),Teoria toxicodependentei.Posibilitati si limite,Bucuresti:Editura Sper.
– Porrot, A.;Porrot, M. (1999),Toxicomaniile,Bucuresti: Editura Stiintifica.
-Rascanu,Ruxandra, ( 2004 ),Alcool si droguri-virtuti si capcane pentru tineri, Bucuresti: Editura Universității București
-Schaeffer, Brenda (2009),Dragoste sau dependenta? Cum sa recunoastem iubirea sanatoasa,Bucuresti: Editura Trei
– Marinov,Vl. (coord.), (2005),Anorexie,adictii si fragilitati narcisiace,Bucuresti: Editura Trei
-Roth-Szamoskozi, Maria, Poledna Sorina (coord.), Băican Eugen, Mezei Elemer, Bujan Liviu, „Consumul de alcool si droguri in contextul cercetarii securitatii comunitare”, Copiii de azi sunt parintii de miine, Nr. 9/200
– Schneider, R.; Lux, H. (1999),Alcoolul si medicamentele-droguri,Sibiu: Editura Hora.
-Vasilescu,L.; Tihan,E.; Tihan,L.; Drangulanescu,C.; Oprea,C.; Tudor,A.M.(2004),Modificari neuropsihice induse de consumul de droguri, Bucuresti:Editura Focus.
– International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2003), Spreading the Light of Science:guidelines on harm reduction related to injecting drug use,Geneva,Switzerland. Available at http://www.erna.rs/hrguide.pdf.
– www.ojp.usdoj.gov/bjs/drugs.htm (Current information and publications on drugs and crime,compiled by the Bureau of Justice Statistics,USA).
-WHO,UNODC,UNAIDS (2004),Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV?AIDS prevention (position paper),Geneva:World Health Organization.

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – lucrare scrisă, din tematica abordată în cursurile susținute și cu trimiteri precizate pe parcurs spre bibliografia de bază indicată; dintre cele 2 subiecte pentru examenul scris, unul va solicita o abordare sintetică și critic-constructivă, pe o tematică mai largă din substanța disciplinei, celălalt va avea un caracter mai reproductiv, pe teme cu trimitere aplicativă directă

Criterii de evaluare:

 • Fiecare dintre cele doua subiecte va fi evaluat cu un punctaj distinct, în funcţie de complexitatea lui.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – Seminarul se va desfășura exclusiv pe baza realizării și prezentării individuale, spre dezbaterea seminarială, de lucrări stiintifice, fie referat ştiinţific, fie proiect de cercetare și intervenţie psiho-socială; dintr-o listă tematică largă (cca. 60 teme), în primele 2 şedinţe de seminar, fiecare student va alege o temă și se va planifica pentru susţinerea lucrării într-una dintre ședințele de seminar disponibile; apoi,va realiza lucrarea după cerințele teoretico-metodologice proprii unei lucrări ştiinţifice, precizate de cadrul didactic și va prezenta lucrarea în seminar. Se penalizează cu 3 puncte (la nota de seminar) neprezentarea lucrării în seminar, la data planificată. De asemenea, se penalizează cu 2 puncte planificarea întârziată (după mai mult de 4 şedinţe de seminar la grupa respectivă). Fiecare student va primi o nota pe lucrarea realizată şi prezentată chiar la sfârşitul dezbaterii. Lucrările vor fi apoi predate în forma finală, cel târziu până în ultima şedinţă de seminar la grupa respectivă, astfel încât fiecare student să aibă posibilitatea corectării/îmbunătățirii lucrării pe baza observaţiilor şi sugestiilor primite în dezbaterea seminarială. Profesorul va acorda atenție expresă cunoaşterii şi aplicării rigorilor teoretico-metodologice ale unei lucrări ştiinţifice, precum şi respectării normelor metodologice, cu trimitere expresă spre plagiat. Nota finală la seminar va corobora nota obţinută pe lucrare în forma finală predată şi verificată de profesor cu evaluarea participării active a studentului la dezbaterea seminarială (aceasta presupune prezenţa la seminar, dar o prezenţă activă). Studentii care nu au prezentat lucrarea în seminar, în eventualitatea în care se prezintă la examen de mărire de notă sau restanţă, pierd dreptul de a reface lucrarea de seminar. Dacă studentul a obţinut o nota de trecere la seminar, dar a rămas restanţier pentru ca nota finală (medie aritmetică a notelor de seminar şi curs) este sub 5, poate opta pentru păstrarea notei primite în perspectiva următorului examen. Studenţii care nu obţin o notă la seminar, în condiţiile precizate, nu pot primi o nota finală chiar dacă s-au prezentat la examenul scris de final. În ex. de restanta pot preda lucrarea de seminar doar studenţii care s-au programat cu lucrare de seminar pe timpul semestrului dar nu au prezentat-o/nu au predat-o.

Criterii de evaluare

 • Lucrările de seminar (referat științific, fie proiect de cercetare și intervenție psihosocială) vor fi evaluate funcție de corectitudinea și rigoarea specifică muncii științifice, funcție de cerințele deontologice care vizează neacceptarea plagiatului, respectiv funcţie de
  specificitatea și adecvarea abordării

 

Obiective generale

Disciplina își propune să facă posibila asimilarea informației și formarea atitudinii necesare unei înțelegeri comprehensive și nuanțate a
comportamentului adictiv, în toate formele sale, în asociere cu infracționalitatea și, pe aceasta bază, a problematicii prevenției, terapiei și reabilitării persoanelor cu comportament adictiv în asociere cu infracționalitatea. Seminarul este orientat înspre aprofundarea problematicii, cunoaşterea și asimilarea abordărilor/modelelor de bună practică ce sunt consacrate, la nivel internațional, a metodelor, instrumentelor și tehnicilor folosite în prevenția, terapia și reabilitarea persoanelor în probațiune, care manifesta comportament adictiv și infracțional.

 

Obiective specifice

 • Achiziționarea de cunoștințe despre strategii, modele, programe și proiecte de cercetare și intervenție pe domeniul comportamentelor adictive în
  asociere cu infracționalitatea, active actualmente în România și în plan internațional.
 • Dezvoltarea de abilități și competente necesare în asistarea ai consilierea persoanelor cu comportament adictiv și infracțional, în segmentele
  prevenție, terapie, reabilitare.
 • Asimilarea înțelegerii adicției ca boala și, pe aceasta baza, abordarea non-stigmatizantă și bazata pe respect a persoanelor dependente sub latura
  adicției, dar, în același timp a unei relaționări adecvate, bazată pe stimularea simţului responsabilității cu privire la comportamentul infracţional, necesar şi în terapie și reabilitare.

 

 

.