S1: Contabilitate şi bilanţ pentru entităţi private

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR 8011
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Carmen Giorgiana Bonaci
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: carmen.bonaci@ubbcluj.ro

Curs

 

 1. Entitatea economică – tipologie, organizare, părți interesate și mediul extern
 2. Obiectul contabilităţii
 3. Metoda contabilităţii
 4. Documentarea operaţiilor economice şi cuantificare monetară
 5. Partida dublă – principiu fundamental al contabilităţii
 6. Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi utilizate în contabilitatea financiară
 7. Balanţa de verificare şi inventarierea elementelor de activ şi de pasiv
 8. Situaţiile financiare ale unităţilor patrimoniale
 9. Organisme de reglementare și asociații profesionale în profesia contabilă: standarde, etică, control, prevenirea situațiilor cu caracter fraudulos

 

Seminar

 

 1. Seminar organizatoric; Entitatea economică–tipologie, organizare, părți interesate și mediul extern
 2. Abordarea conceptuală şi practică a patrimoniului entităţii; Activele entităţii patrimoniale – introducere
 3. Activele entităţii patrimoniale
 4. Pasivele entităţii patrimoniale
 5. Elementele contului de profit şi pierdere; Recunoaşterea şi evaluarea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii
 6. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii.
 7. Influenţa operaţiilor economice asupra patrimoniului şi reflectarea lor în bilanţ
 8. Abordarea conceptuală şi practică a contului
 9. Aplicaţii practice. Monografie contabilă
 10. Aplicaţii practice de sinteză. Evaluarea seminarului de către studenţi

 

Bibliografie curs

 1. Călin O., Ristea M., Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004
 2. Caraiani C., Dumitrana M., (coord.), Bazele contabilității, Editura InfoMega, București, 2005
 3. Colasse B, Lesage C., Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iași, 2011
 4. Dobroțeanu C.-L., Dobroțeanu L., Contabilitate, Editura InfoMega, București, 2007
 5. Epuran M., Băbăiţă V., Imbrescu C., Teoria contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004
 6. Feleagă N., Feleagă L., Bunea Ș., Bazele contabilității: O abordare europeană și internațională, Editura Economică, București, 2007
 7. Horomnea E. (coord.), Tabără N., Budugan D., Georgescu I., Bețianu L., Dicu R., Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010
 8. Horomnea E., Dimensiuni științifice, sociale și spirituale în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010
 9. Ionașcu I., Epistemologia contabilității, Editura Economică, București, 1997
 10. Matiș D., Bazele contabilității. Aspecte teoretice și practice, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005
 11. Matiş D., Bazele contabilității – Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
 12. Pereș I., (coord.), Bazele contabilității, Editura Mirton, Timișoara, 2011
 13. Popa I.,-E., Cardoș V.,- D., Ienciu A.,-I., Șpan G.,-A., Garcia Martinez F.,-J., Montoya del Corte J., Bazele contabilității – Aplicații practice în entitățile din România, Editura Intelcredo, Cluj-Napoca, 2011
 14. *** Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014

 

 

Bibliografie seminar

 1. Horomnea E. (coord.), Tabără N., Budugan D., Georgescu I., Bețianu L., Dicu R., Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010
 2. Manea C.-L., Irimescu A.,-M., Nichita E.,-M., Radu L., Bazele contabilității – aplicații, Editura ASE, București, 2011
 3. Matiş D., Bazele contabilității – Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010
 4. Matiș D., Bazele contabilității. Aspecte teoretice și practice, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005
 5. Popa I.,-E., Cardoș V.,- D., Ienciu A.,-I., Șpan G.,-A., Garcia Martinez F.,-J., Montoya del Corte J., Bazele contabilității – Aplicații practice în entitățile din România, Editura Intelcredo, Cluj-Napoca, 2011
 6. Legea nr. 31/1990 privind Societățile Comerciale, M.O. nr. 126-127/1990, republicată și actualizată
 7. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în M.O. 454/18.06.2008
 8. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 9. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014
 10. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% examen final
 • 30% examen parţial

Criterii de evaluare:

 • Înțelegerea și aplicarea procedurilor specifice în vederea realizării unei analize financiar-contabile a operaţiunilor economice înregistrate de o unitate patrimonială
 • Aplicarea unui raționament profesional adecvat și corecta fundamentare în rezolvarea de aplicații practic
 • Cunoașterea și interpretarea principalelor prevederi legislative
 • Dezvoltarea capacității de a întocmi, prezenta şi analiza documente contabile

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – studenții vor fi notați pe parcursul semestrului atunci când rezolvă aplicații practice (la tablă sau din bancă), când participă activ și constructiv la dezbaterile lansate de către cadrele didactice precum și separat pentru prezentarea temelor primite spre rezolvare în orele de seminar precedent

Criterii de evaluare

 • Însușirea și înțelegerea problematicii specifice tratate la curs și seminar
 • Aplicarea tehnicilor și procedurilor specifice reflectării în contabilitatea unităților patrimoniale a operațiilor economice
 • Capacitatea de argumentare și evaluare a argumentelor proprii sau susținute de către alții

 

Obiective generale

 • Fundamentarea bazei științifice a studenţilor pentru formarea unui raţionament profesional autentic.

Obiective specifice

 • Cunoașterea sferei de cuprindere a contabilității ca știință fundamentală și aplicativă;
 • Cunoașterea și identificarea elementelor definitorii ale concepțiilor cu privire la obiectul contabilității, definirea și caracterizarea elementelor componente ale situațiilor financiare;
 • Identificarea și prezentarea elementelor definitorii ale principiilor normative în domeniul contabilității;
 • Cunoașterea procedeelor specifice metodei contabilității;
 • Cunoașterea tipologiei, regimului și conținutului documentelor contabile;
 • Formarea abilităţilor necesare pentru reflectarea în contabilitate a operaţiilor și tranzacțiilor economice regăsite în realitatea economiei naţionale;
 • Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege activitatea unei unităţi patrimoniale, desfăşurate în cadrul economiei reale;
 • Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului;
 • Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică contabilă.