S1: Drepturile copiilor şi societatea

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AME4010
Predare: curs 2h, lucrare practică 2h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul european în drepturile copiilor

Titular curs: prof. univ. dr. Maria Roth
Titular seminar: conf. univ. dr. Mihai-Bogdan Iovu
Facultatea de Socială şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

1. Poziția, rolul și drepturile copilului în evoluție istorică. Secolul XX – secolul copilului. Este nevoie de o convenție internațională privind drepturile copilului?
2. Mișcarea Drepturilor copilului ca drepturi ale omului. Principiile fundamentale ale Convenției pentru Drepturile Copiilor (Convention of Children’s Rights, CRC): dreptul la protectie, dreptul la dezvoltare si drepturile civice.
3. Nevoile și drepturile copiilor. Abordări bazate pe nevoi, comparativ cu cele bazate pe drepturi. Nevoile de vârsta și drepturile copiilor.
4. Universal și particular în drepturile copilului; național și internațional în drepturile copiilor. Genul copilului, contextul lui de viață și universalismul
5. Dreptul la viață și sănătate. Principiu sau practică. Priorități naționale și internaționale
6. Dreptul la ne-dsicriminare. CRC si minoritățile etnice, religioase, sexuale, intelectuale, etc.
7. Drepturile la ascultare si informare din perspectiva CRC si a părinților lor
8. Dreptul la participare. Evaluarea gradului de participare a copiilor cu ajutorul scalelor Hart. Domenii ale participării copiilor: decizii și activități privind educația, sănătatea, distracția, sportul, viața socială și politică
9. Drepturile copiilor si participarea lor la cercetari
10. Dreptul copiilor la identitate proprie. Familia, etnia, religia si identitatea copiilor
11. Echitatea socială si drepturile copiilor din perspectiva drepturilor sociale. Apărarea drepturilor copiilor. Rolul instituțiilor publice și private în apărarea drepturilor copiilor
12. Direcții de evoluție a problematicii drepturilor copiilor

 

Seminar

 

1. Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare
2. Aspecte introductive privind drepturile copilului
3. Drepturile copilului din perspectivă istorică
4. Protecţia copilului şi drepturile copilului pe plan internaţional în secolele XX-XXI
5. Instrumentele ONU privind drepturile omului şi protecţia drepturilor copilului
6. Convenţia ONU privind Drepturile Copilului (CDC): redactare, aspecte inovative, controverse
7. Aspecte conflictuale în CDC: protecţie şi emancipare
8. Implementarea drepturilor copilului
9. Sisteme regionale şi naţionale de implementare a drepturilor copilului
10. Instituţii naţionale de potecţie a drepturilor copilului
11. Actori internaţionali în implementarea drepturilor copilului
12. 25 de ani de la adoptarea CDC. Provocări actuale
13. Abordarea bazată pe drepturi
14. Seminar final. Clarificarea punctajelor

 

 

Bibliografie curs:

M. Roth, F. Pop, S. Raiu, Vulnerabilities Built In The Identities And Future Orientation Of Roma Children And Youth, Philobiblon, Vol. XVIII, 2 (3), 374-388.
Maria Roth, Corina Voicu, Agnes Dávid-Kacsó, Imola Antal, Ana Muntean, Sorina Bumbuluț, Cristina Baciu, Asking for parental consent in research on exposure of children to violence, In: Revista de cercetare și intervenție sociala, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic) ISI databases, 2013, vol. 42, pp. 85-100, www.rcis.ro, www.doaj.org and www.scopus.com
Brian W. Head, Why not ask them? Mapping and promoting youth participation, in Children and Youth Services Review, Volume 33, Issue 4, April 2011, Pages 541–547
E.C. (2013). Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, C (2013)778 Final, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf  accesat 25.05.2014.
EC (2014). Report on the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies COM(2014) 209 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/ files/roma_implement_strategies2014_en.pdf. accesat 25.05.2014.
Roth Maria, Antal Imola, Iovu Mihai, Editorial: Chidren’s rights, Well-Being and Protection (Editorial publicat in lb romana si engleză), EBSCO, ProQuest, Social Work Abstracts, SCIPIO, GESIS, index Copernicus, IBSS, Revista de Asistenta Sociala (Social Work Review), 2012, P.3-8.
UNDP (2010). Marginalised minorities in Development Programming. A UNDP Resource Guide and Toolkit, New York. Roth Maria, Moisa Florin, The right to education of Roma children in Romania: European policies and Romanian practices, Brill, International Journal of Children’s Rights, 2011, P.127-148.
CRIN (2005). Rights Based Programming with Children: an introduction. CRIN Newsletter Nr. 18.
Dekker, J.H. (2000). The Century of the Child revisited. International Journal of Children’s Rights 8, 133-50.
Florian, E. (2007). Protecţia drepturilor copilului. C.H. Beck: Bucureşti
Hodgkin, R., Newell, P. (2004). Manual pentru implementarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului. Vanemonde: Bucureşti
*** Convenţia O.N.U. din 1989 cu privire la drepturile copilului, ratificatã de România prin Legea nr. 18/1990, republicatã
*** Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Bibliografie seminar:

Bilson/White (2005). Representing children’s views and best interests in court: an international comparison. Child Abuse Review, 14 (4), 220-239
Cantwell, N.(1992). The Origins, Development and Significance of the United Nations Convention on the Rights of the Child. În Sharon Detrick (ed.) The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the ‘Travaux Préparatoires’ (pp. 19-30). Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers,.
CRIN (2005). Rights Based Programming with Children: an introduction. CRIN Newletter Nr. 18.
Dekker, J.H. (2000). The Century of the Child revisited. International Journal of Children’s Rights 8, 133-50.
Harris-Short, S. (2003). International Human Rights Law: Imperialist, Inept and Ineffective? Cultural Relativism and the UN Convention on the Rights of the Child. Human Rights Quarterly, 25 (1), 130-81.
Hodgson, D. (1992). The Historical Development and ‘Internationalisation’ of the Children’s Rights Movement. Australian Journal of Family Law, 6, 252-279.
HREA (2010). The United Nations Human Rights System. Human Rights Education Association, available at http://www.hrea.org/index.php?doc_id=437
NGLS/OHCHR (2008). The United Nations Human Rights System: How To Make It Work For You, Geneva/New York: NGLS/OHCHR
Onyango, P. Lynch, M.A. (2006). Implementing the right to child protection: a challenge for developing countries. The Lancet 367 (9511), 693-694.
UNICEF (2009). The State of the World’s Children Special Edition: Celebrating 20 Years of the CRC (New York: UNICEF)
van Bueren, G. (1998). A History of the International Law on the Rights of the Child. În van Bueren, G., The International Law on the Rights of the Child (pp. 1-31). Den Haag: Martinus Nijhoff

CURS

 

Metode de evaluare

  • 50% – prezentarea unui studiu de caz în care se discută dreptul la participare din persepectiva unei expeienţe personale şi din perspectiva unui studiu de specialitate. Evaluarea exemplelor pe scara participării.

Criterii de evaluare:

  • organizarea/structura lucrării, capacitatea de analiză şi sinteză, utilizarea exemplelor în susţinerea argumentelor ştiinţifice, claritatea şi coerenţa exprimării

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 50% – redactarea unui eseu ştiinţific despre unul din drepturile prevăzute în Convenţie

Criterii de evaluare

  • organizarea/structura lucrării, capacitatea de analiză şi sinteză, utilizarea exemplelor în susţinerea argumentelor ştiinţifice, claritatea şi coerenţa exprimării

 

Obiective generale

  • Să familiarizeze studenţii cu principalele abordări din domeniul drepturilor copilului.

Obiective specifice

  • Să explice conţinutul Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului (CDC)
  • Să explice locul şi rolul CDC în cadrul instrumentelor privind sistemul de protecţie a drepturilor omului
  • Să explice şi să exemplifice abordarea bazată pe drepturi
  • Să identifice actorii responsabili de implementarea CDC