S1: Istoria familiei şi a copilăriei

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR4013
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul european în drepturile copiilor

Luminiţa Dumănescu

CURS

 

Definirea conceptelor de familie și copilărie; teorii istorice asupra familiei și copilăriei; evoluția grupului domestic din preistorie până în societatea postmodernă (locul copiilor în familie, relațiile părinţi-copii-comunitate); caracteristicile familiei premoderne – copilăria premodernă; familia și copilăria modernă (sec. XIX-XX); noile forme ”familiale” și copilăria contemporană; periodizarea istoriei copilăriei – Philippe Aries și nașterea domeniului, direcția ”evoluționistă”, noua istorie a copilăriei; copilăria în societățile vestice și non-vestice; Viața de zi cu zi a copiilor în familii; globalizarea și efectele schimbărilor socio-economice asupra copiilor.

 

Săptămâna 1 – Introducere în tematica istoriei familiei și copilăriei. Prezentare a domeniilor, discuție asupra bibliografiei și metodelor de lucru, familiarizarea cu cerințele cursului și seminarului;

Săptămâna 2 – Teorii asupra familiei și copilăriei;

Săptămâna 3 – Grupul domestic, statutul femeii, locul copilului in codurile de legi și Vechiul Testament;

Săptămâna 4 – Familia și copilul în Roma și Grecia Antică. Avansul creștinismului;

Săptămâna 5 – Evul mediu, Reforma, Contrareforma – căsătoria, familia, relațiile în cadrul grupului, locul copiilor, copilăria;

Săptămâna 6 –Familia și copilăria în societatea premodernă

Săptămâna 7 – Prima Tranziție Demografică, efectele sale asupra familiei

Săptămânile – 89 Familia și copilăria în era industrializării și urbanizării; Societăți vestice și non vestice

Săptămânile 1011; Familia, copiii, copilăria și prefacerile din secolul XX

Săptămânile 1213 Familia și copilăria în era globalizării – noile forme ”familiale” și provocările postmoderne. Fețele copilăriei

Săptămâna 14 – Curs de sintetizare, clarificare

 

SEMINAR

S1 – Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare. De citit: Goran Therborn, Between sex and power, pp. 1-12; Somerville, John, ”Bibliographic Note: Toward a History of Childhood and Youth” în Journal of Interdisciplinary History, vol. 3, nr. 2, 1972, pp. 439-447

S2 – Peter Stearns, Gender in World History, Routledge, 2000, pp. 1-19; Encyclopedia of Children and Childhood, vol. II, pp. 422-425

S3 – Peter Stearns, pp. 21-42; Codul lui Hammurabi, Vechiul Testament – primele 3 capitole din Geneză.

S4 – Philippe Aries, George Duby, Istoria vieții private, vol. I. pp. 46-51; Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7 – Despre căsătorie, necăsătorie și văduvie; Langer, William L., „Infanticide: A Historical Survey, History of Childhood Quarterly, 1, 1974, pp. 353-365.

S5 – Philippe Aries, L’enfant et la vie familiale sous l’Anciene Régime; Paris Jean Delumeau, Frica în occident (sec. XIV-XVIII). O cetate asediată, București, Meridiane, pp. 224-263; Steven Osment, When fathers ruled. Family life in Reformation Europe, pp. 80-100.

S6 – Peter Stearns, Gender in World History, Routledge, 2000, pp. 63-79

S7- Edward Shorter, The Making of the Modern Family, pp. 54-78; Goran Therborn, Between sex and power, pp. 207-211

S 8- 9 Edward Shorter, The Making of the Modern Family, pp. 98-108

S 10-11 Goran Therborn, Between sex and power, pp. 137-161; Armengaud, Andrè, „L’atitude de la societé a l’egard de l’enfant au XIXe siecle”, în Analles de demographie historique, 1973, p. 303-323

S 12-13 – Fass, Paula S., Children of a New World. Society, Culture, and Globalization, New York, 2007, pp. 1-21, 202-219.

S14 – Clarificare punctaje finale

 

 

Bibliografie curs:

Ariès, Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Anciene Régime, Paris, Édition du Seuil, 1960
DeMause, Lloyd, The History of Childhood, New-York, Psihohistory Press, 1974
Encyclopedia of Children and Childhood. In History and Society, (ed. Paula S. Fass), New-York, London, Thompson-Gale, 2004.
Fass, Paula S., Children of a New World. Society, Culture, and Globalization, New York,  New York University Press, 2007
Flandrin, Jean-Louis, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Hachette, 1976.
Gotlieb, Beatrice, The Family in the Western World. From the Black Death to the Industrial Age, Oxford University Press, 1993.
Shorter, Edward, The Making of the Modern Family, London, Collins, 1976
Stearns, Peter, Gender in World History, Routledge, 2000, 2006.
Therborn, Goran, Between sex and power. Family in the world, 1900-2000, London-New-York, 2004.

 

Bibliografie optională:

Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, Harper, Torchbooks, 1979.
Majuru, Adrian, Copilăria la români. Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi, Bucureşti, Editura Compania, 2006
Dumănescu, Luminița, Familia românească în comunism, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012.
Scurtu, Ioan, Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică, București, Rao, 2001.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test de cunoștințe

Criterii de evaluare:

 • Studenții vor cunoaște teoriile legate de istoria familiei și copilăriei, etapele pe care le-a parcurs familia din timpurile preistorice până în era globalizării, locul și rolul copilului în familie (grup domestic) în perioadele studiate.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – corectarea eseului de cadrul didactic titular de seminar. Notarea se face în funcție de originalitatea materialului și corectitudinea  bibliografiei folosite

Criterii de evaluare

 • 25% prezența și activitatea la ore
 • 25% eseul de seminar pe teme de istoria copilăriei

 

Obiective generale

 • Formarea bazei teoretice în istoria familiei și copilăriei. Clarificarea conceptelor de evoluție și modernizare în privința familiei. Înțelegerea teoriilor cu care se operează în istoria copilăriei.

Obiective specifice

 • Definirea grupului familial și a principalelor organizări ale acestuia în evoluția istorică
 • Clarificarea teoriilor cu privire la familie și copilărie, cunoașterea principalelor direcții de cercetare și a teoreticienilor care au influențat dezvoltarea domeniilor istoria familiei și istoria copilăriei
 • Înțelegerea mecanismelor prin care societatea a influențat grupul domestic
 • Formarea deprindelor de lucru cu sursa istorică – descoperire, interpretare, analiză
 • Conștientizarea diferențelor existente în diverse societăți în privința familiei în diferite etape de evoluție pentru înțelegerea diversității conceptuale cu care operează istoria copilăriei.
 • Utilizarea cunoștințelor de bază din istoria familiei și copilăriei pentru o mai bună înțelegere a contextelor familiale prezente.