S1: Practică supervizată 1

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9011
Predare: lucrare practică 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Practică

 1. Legislaţia şi sistemul de probaţiune din România. Roluri profesionale ale consilierului de probaţiune;
 2. Activităţile şi metodologia serviciilor de probaţiune: Activitatea de probaţiune la instanţă ( în faza de urmărire penală, în faza de judecată, de executare a pedepsei). Referatul de evaluare
 3. Activitatea de supraveghere – cine se află în supraveghere, proceduri şi documente specifice;
 4. Etapele procesului de supraveghere;
 5. Evaluarea în vederea realizării planului de supraveghere;
 6. Evaluarea riscului de recidivă;
 7. Activitatea de asistenţă şi consiliere; categorii de persoane asistate; rolul asistării şi consilierii; Raportul control vs asistare, ambivalenţa de rol a consilierului de probaţiune
 8. Evaluarea, procedurile şi documentele specifice activităţii de asistenţă şi consiliere;
 9. Activitatea din penitenciar a consilierilor de probaţiune;
 10. Asistarea victimelor anumitor infracţiuni comise cu violenţă ( L. 211/2004);
 11. Modificari aduse de noul Cod penal în ce priveşte metodologia activităţii serviciilor de probaţiune;
 12. Aplicaţii pe studii de caz.
 13. Observarea activității consilierilor de probațiune pe teren
 14. Observarea activității de teren a consilierilor de probațiune
 15. Legislatia , misiunea unităților penitenciare din România. Legea 286/2009. L.253/2013, L 254/2013
 16. Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024
 17. Rolul specialistilor ( asistenti sociali, psihologi, educatori, preoți) în munca cu persoanele private de libertate
 18. Legislatia care stă la baza activității ONG ( Lumea ca Lumea si Preventis), misiunea lor
 19. Rolul specialiștilor în munca cu beneficiari

 

 • Dumitraşcu, L., Schiaucu, V., ( 2008). Supravegherea in comunitate. în Schiaucu V., Canton, R.,. Manual de probatiune(pg.156-191). Bucuresti, Euro Standard, p. 156-191
 • Durnescu, I. (2001). Activitatea consilierului de reintegrare socială şi supraveghere la instanţă. În I. Durnescu (edt.), Manualul consilierului de reintegrare socială si supraveghere (pg. 346-357). Craiova: Themis.
 • Durnescu, I., (coord.) (2011). Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică, POLIROM cap.12 , p.271- 274
 • Foucault, M., 1997, A supraveghea şi a pedepsi, (pg. 165-198;343-375) Editura Humanitas, Bucureşti
 • Ghedeon, R., Groza, D.,(2008). Asistarea persoanelor condamnate, în V. Schiaucu , & R. Canton, Manual de probaţiune (pg. 192-217). Bucureşti: Euro Standard.
 • Goffman , E., (2004). Aziluri, Polirom, cap. Despre carateristicile instituţiilor totale (p.13-104)
 • Păsărică, R., & Mitricuna, B. (2008). Colectare de date şi diagnoză. În V. Schiaucu , & R. Canton, Manual de probaţiune (pg. 316-328). Bucureşti: Euro Standard.
 • McNeill, Beyens, K., (2013) (eds). Of ender Supervision in Europe, London:PalgraveMacmillan
 • Poledna., S., (2001). Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Editura Presa Univer
  Poledna, S., (coord.), (2002). Modalităţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Poledna, S. (2008). Valori, principii şi competenţe profesionale în probaţiune. În V. Schiaucu, & R. Canton, Manual de probaţiune (pg. 26-41). Bucureşti: Editura Euro Standard.
 • Rokkan,T. Phillips,J. Poledna, S.Lulei,M. Kensey,A. 2015. How was your day? Exploring a day in the life of probation workers across Europe using practice diaries, in European Journal of
  Probation, december , 7: 201-217.
 • Schiaucu V., Canton R. (coord.) (2008). Manual de probaţiune, Editura Euro Standard
 • Szabo A., (2009). Perspective ale dezvoltării instituţiei probaţiunii în România, Editura Universităţii din Bucureşti

 

Legislaţie

 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
 • Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor ;
 • Legea 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • Legea 286/2009 – Noul Cod Penal
 • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • Hotărârea Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

 

Practică – 60%

 • Metode de evaluare: colocviu
 • Criterii de evaluare:participarea activă la orele de practică desfășurate în serviciile de probaţiune

 

 Supervizare – 40%

 • Metode de evaluare: participare la întâlnirile de supervizare a practicii
 • Criterii de evaluare: reflectarea critică asupra experienței de învățare prin practică. Realizarea/predarea, raportului de practică

Standard minim de performanţă

 • Participarea la 90 % din activitățile de practică si o prezență de 80% la activitățile de supervizare

 

Obiective generale

 • Înțelegerea specificului locului de practică ( institutiei probatiunii, unității penitenciare,ong), inclusiv cadrul legal și fundamentul legislativ);
 • Identificarea și observarea competențelor specifice necesare pentru desfășurarea fiecărei activități, în acord cu specificul locului de practică;
 • Formarea principalelor deprinderi practice pliate pe principalele activtăți de la locul de practică.
 • Clarifiacarea valorilor relevante, operaționalizate în practica cu beneficiarii/clientii/persoanele sancționate penal.

Obiective specifice

 • Înțelegerea conținutului propriu fiecărei activități de la locul de practică; functiile și rolul acestor activități în acord cu misiunea locului de practică și natura nevoilor și problemelor
  beneficiarilor/clienților/persoanelor sancționate penal;
 • Înțelegerea aspectelor de deontologie profesională specifice muncii specialiștilor de la locul de practică

 

 

.