S1: Procese de comunicare şi strategii decizionale în grupuri

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR1113
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Petru Iluţ
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Grupurile scocioumane ca unităţi sociale fundamentale: Chelcea, 2008 – Cap. 10; Delamater, 2006 – Cap. IV, Iluţ, 2004 – Cap. 4.
2. Caracteristicile psihosociale, tipologia grupurilor și relațiile intergrupale: Iluţ, 2004 – Cap. 4; Neculau, 2007 – Partea I; Giddens et. al, 2005.
3. Caracteristici și tipuri ale comunicării: Floyd, 2013 – Cap. 1; Iluț, 2009 – Cap. 12
4. Comunicarea interpersonală și sinele: Floyd, 2013 – Cap. 3; Gavreliuc, 2006
5. Coeziunea echipei şi grupului: Iluţ, 2004; Hogg şi Tindale, 2007 – Cap. 9.
6. Rețele și forme de comunicare în grupuri: Iluț, 2009 – Cap. 12; Myers, 2010 – Cap. 8
7. Distorsiuni și dificultăți de comunicare în grupuri și echipe; posibilități de optimizare a competențelor de comunicare : Floyd, 2013 – Partea a doua; Myers, 2010 – Cap. 8
8. Lider şi leadership: Chelcea, – Cap. 10; Hogg şi Tindale, 2007 – Cap. 16; Iluţ, 2004 – Cap. 4.
9. Performanţa în echipă: Hogg şi Cooper, 2007 – Cap. 13; Iluţ, 2004 – Cap. 4.
10. Cooperare şi conflict: situaţia de criză: Baron, 2006 – Cap. 12; Hogg şi Cooper, 2007 – Cap. 14; Iluţ, 2004 – Cap. 4; Neculau, 2007 – Partea a II-a.
11. Dinamici și discuții de grup: Baron, 2006 – Cap. 11; Chelcea, 2008 – Cap. 10.
12. Luarea de decizii și gândirea de grup: Iluţ, 2004 – Cap. 4; Preda, 2006 – Cap. 4.
13. Dileme sociale în luarea deciziilor: Hogg şi Cooper, 2007 – Cap. 14, Chelcea, 2008 – Cap. 9, Cap. 12
14. Modalităţi de optimizare a luării de decizii: Grupurile ca interacţiuni interumane și mediu comunicațional: Chelcea, 2008 – Cap. 10; Delamater, 2006; Hogg şi Tindale, 2007 – Cap. 22, 23,

 

Seminar

1. Cadre teoretice în abordarea comportamentului grupal: Perspectiva cognitivă (E. Tolman); Perspectiva behavioristă (B.F. Skinner); Perspectiva cognitivismului social (A. Bandura) – discuție de grup
2. Structura tripartită a motivației: nevoi, imbolduri și stimulente („need, drives and incentives”): Nevoi primare și nevoi secundare; Mobil intrinsec și mobil extrinsec; Ierarhia nevoilor dezvoltată de A. Maslow și adaptarea sa în context grupal; Teoria bi-factorială a lui Herzberg; Goal-setting theory și obiectivele S.M.A.R.T. – exemplificare
3. Comunicare verbală și nonverbală (limbaj corporal și paralimbaj) în grupuri și colectivități – exemple din viața cotidiană
4. Comunicare și emoții. Managementul impresiilor – ilustrare și exerciții
5. Dinamica proceselor și fenomenelor de grup: Echipele și funcționarea acestora – studii de caz
6. Comunicarea formală și informală – discuții pe exemple concrete
7. Comunicarea interpersonală, Comunicare interactivă în grup, Tipare, structuri și rețele comunicaționale – aplicații pe grup
8. Capitalul uman și relația sa cu eficiența de grup (capital social, emoțional și psihologic): Competență umană, profesională, competență specifică și iluzia omnicompetenței – studii de caz
9. Eficiența și performanța grupului; Performanța individuală vs. performanța grupului; Metode de măsurare și comparare a performanțelor individuale și a celor grupale – aplicații
10. Multidimensionalitatea comunicării grupale. Strategii de eficientizare a limbajului non-verbal în cadrul grupului – aplicații în grup
11. Specificul comunicării grupale – analiza de cazuri
12. Studii de caz: gândirea de grup, dileme grupale și sociale
13. Procesul de luare a deciziilor: raționalitate decizională în organizații, Decizii grupale și erorile specifice lor: polarizarea de grup și „groupthink” – cazuri din literatura de specialitate
14. Procesul de comunicare și decizional în echipe de lucru și team-building – analiză de cazuri

 

1. Baron, R., Byrne, D., Branscombe, N., 2006, Social Psychology. Boston: Pearson Education
2. Chelcea, S., 2008, Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Ed. Polirom
3. Delamater, J., 2006, Handbook of Social Psychology. New York: Springer
4. Floyd, K., 2013, Comunicarea interpersonală. Iași: Ed. Polirom
5. Gavreliuc, A., 2006, De la relațiile interpersonale la comunicara socială. Iași: Ed. Polirom
6. Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R., 2005, Introduction to Sociology. New York: W.W. Norton&Company
7. Hogg, M., Cooper, J. (eds.), 2007, The Sage Handbook of Social Psychology. London: Sage Publications
8. Hogg, M., Tindale, S., 2007, Blackwell Handbook of Social Psychology. Malden, MA: Blackwell Publishing
9. Iluţ P., 2004, Analiza contextual-ecologică a grupurilor umane în societăţile complexe, „Sociologie Românească”, nr. 4
10. Iluț, P. 2009, Psihologie socială și sociopsihologie. Iași: Ed. Polirom.
11. Luthans, F., 2011, Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach, 12th edition. New York: McGraw Hill
12. Myers, D.G., 2010, Social Psychology, 10th edition. New York: McGraw Hill
13. Neculau, A., 2007, Dinamica grupului şi a echipei. Iaşi: Ed. Polirom
14. Peräkylä, A., 2015, From Narcissism to Face work: Two Views on the Self in Social Interaction, American Journal of Sociology, vol. 121, nr. 2: 445-474
15. Preda, M., 2006, Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz. Iaşi: Ed. Polirom
16. Rivera, L.A., 2015, Go with Your Gut: Emotion and Evaluation in Job Interviews, American Journal of Sociology, vol. 120, nr. 5: 1339-1389

 

CURS:

 

Metode de evaluare

  • Susținerea orală are o pondere de 30% din totalul notei, în timp ce conținutul și calitatea redactării lucrării contează în proporție de 70% din economia notei finale

Criterii de evaluare:

  • Realizarea unui eseu scris pe una dintre temele discutate în cadrul cursului, bazat pe o cercetare
  • Criteriul de evaluare fundamental corespunde celor de redactare și concepere a unui text științific

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

  • Se ponderează nota de la susținerea orală cu participarea activă la seminarii (prezentare studii de caz) în interiorul unui punct din nota finală

Criterii de evaluare:

  • Analiza unor studii de cazuri privind tipuri și procese de comunicare, dinamica grupurilor, discuții de grup, luarea de decizii în grupuri, metode de creativitate în grup

Obiective generale

  • Disciplina „Procese de comunicare și strategii decizionale în grupuri” își propune să familiarizeze studenții cu principalele teorii, concepții, perspective și abordări dezvoltate în încercarea de a surprinde într-o manieră multidimensională funcționarea grupurilor,  în speță specificul comunicării și a luării de decizii colective.

Obiective specifice

  • Datorită caracterului multi- și pluri-disciplinar al acestui domeniu de studiu, cursanții vor fi informați cu privire la mecanismele cognitive, atitudinale și comportamentale la care recurge individul în calitatea sa de membru al unui grup, folosind maniere diverse de comunicare, făcându-se apel la cunoștințe original dezvoltate în câmpul psihologiei, psihologiei sociale, sociologiei, și în cel al studiilor axate pe management. Ca urmare, la sfârșitul cursului, masterandul va dobândi o imagine comprehensivă a realității sociale și a comportamentului de grup și vor fi capabili să înțeleagă și să gestioneze diferite dinamici comunicaționale și decizionale ale grupurilor particulare și să identifice diferite surse cognitiv-emoționale de distorsiune și blocaj, inclusiv prin simulări în cadrul seminariilor.