S2: Copiii, educaţia şi incluziunea şcoalară

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AME4023
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul european în drepturile copiilor

Cristina Baciu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

1. Introducere in problematica incluziunii scolare
2. Notiunea de CES versus educatie speciala
3. Istoricul incluziunii scolare
4. Educatia speciala in contextul evolutiei contemporane a drepturilor omului
5. Standarde pentru egalizarea sanselor persoanelor cu dizabilitati (conform ONU)
6. Perspectiva educatiei incluzive. Deosebirea fata de educatia integrata
7. Nivele de integrare educationala
8. Viziunea restransa si viziunea extinsa asupra educatiei incluzive
9. Evolutii recente privind CES
10. Educatia integrata si educatia incluziva in Romania
11. Elemente legislative privind incluziunea scolara si sociala
12. Date referitoare la situatia participarii la educatie a copiilor din Romania si alte state
13. Prevenirea si combaterea excluziunii scolare si sociale
14. Respectarea dreptului la educatie din perspectiva copiilor

 

Seminar

 

S1 – Introducere. Comunicarea așteptărilor, cerințelor, punctajelor.
S2 – Copii cu nevoi speciale de învățare
S3 – Tendințe actuale ale educării copiilor cu nevoi speciale
S4 – Dreptul copiilor la educație incluzivă în contextul drepturilor copilului în România
S5 – Integrare versus incluziune școlară
S6 – Copiii cu dizabilități și integrarea şcolară
S7 – Copiii rromi și integrarea școlară și socială
S8 – Copiii supradotati și integrarea şcolară
S9 – Studii de caz.
S10 – Discuţii, jocuri de rol.
S11 – Prezentarea temelor realizate de către echipele de studenţi (maxim 4 persoane per echipă). Feed-back din partea evaluatorului.
S12 – Prezentarea temelor realizate de către studenţi. Feed-back la prezentare. Discutii
S13 – Prezentarea temelor realizate de către studenţi. Feed-back la prezentare. Discutii
S14 – Prezentarea temelor realizate de către studenţi. Discuţii finale, clarificări.

 

 

Bibliografie curs:

 • CRIN (2005). Rights Based Programming with Children: an introduction. CRIN Newletter Nr. 18.
 • Dekker, J.H. (2000). The Century of the Child revisited. International Journal of Children’s Rights 8, 133-50.
 • Florian, E. (2007). Protecţia drepturilor copilului. C.H. Beck: Bucureşti
 • Balahur, D. (2001). Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. All Beck: Bucureşti
 • Booth, T. Aiscow, M. (2007),  Indexul incluziunii școlare, Promovarea educării și a participării copiilor la învățământul de masa, Presa Univv Clujeana
 • Hodgkin, R., Newell, P. (2004). Manual pentru implementarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului. Vanemonde: Bucureşti
 • *** Convenţia O.N.U. din 1989 cu privire la drepturile copilului, ratificatã de România prin Legea nr. 18/1990, republicată
 • Metodologia privind evaluarea si orientarea scolara.pdf, http://www.cjrae-iasi.ro/userfiles/ORDIN%201985-1305-5805-2016
 • Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Bibliografie seminar:

 • Andrei, D. și colab., 2014, Integrarea copiilor cu cerințe educationale speciale, Ed. Casei Corpului Didactic, Buzău
 • Ordinul 5574/2011, Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
 • Ordinul nr. 5036/2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 5.574/2011

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – test grilă

Criterii de evaluare:

 •  5 p la testul grilă

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – temă, participare activă la orele de seminar

Criterii de evaluare

 • 5 p seminar: 4 puncte temă, 1 punct prezenţă cu participare activităţi (10 prezenţe)

 

Obiective generale

 • Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la dreptul tuturor copiilor la educație, respectiv modele de integrare școlară și socială dezvoltate de-a lungul timpului.

Obiective specifice

 • Formarea bazei teoretice și practice în domeniul protecției dreptului copiilor la educație și incluziune școală și socială.
 • Familiarizarea cu conceptele de educație incluzivă, asistarea copiilor pentru incluziune școlară şi socială.
 • Capacitatea de a evalua nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale precum și de a evalua resursele acestora și, pornind de la evaluările făcute, realizarea unui plan de intervenție eficient.
 • Cursul ajuta studentul în înțelegerea rolurilor, responsabilităților și valorilor pe baza cărora acționează asistentul social în contextul promovării dreptului la educație incluzivă pentru toți copiii.