S2: Drept şi legislaţie în asistenţa socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: ALR2201
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 2, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Adina Rebeleanu
Activităţi seminar: Paula Nicoară, inspector social, PhD
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

Cursul trece în revistă principalele izvoare de drept în domeniul asistenței sociale din România. Este structurat pe trei unităţi tematice în care sunt prezentate noţiuni juridice de bază, cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială, tipurile de servicii şi beneficii sociale, statutul şi răspunderea juridică a asistentului social. În ultima parte a cursului sunt prezentate normele juridice de ocrotire destinate unor categorii de persoane care pot fi subiecţi ai raporturilor juridice de asistenţă socială: copiii, persoanele cu disabilităţi, persoanele vârstnice şi ocrotirea bolnavilor psihici.

1. Aspecte introductive. Asistenţa socială şi ştiinţele juridice. Noţiuni introductive de drept (drept, drept obiectiv, drept subiectiv, obligaţie, norma juridica, raport juridic, lege, legislatie, izvoare de drept, persoana fizică, persoana juridică, principii de drept)
2. Aspecte generale privind aplicarea legii: în timp, spaţiu, asupra persoanelor
3. Principii de drept şi dreptul la asistenţă socială. Reglementări internaţionale, reglementări interne.
4. Norme juridice în domeniul asistenţei sociale. Caracteristici generale ale normei juridice şi clasificarea normelor juridice în domeniul asistenţei sociale
5. Subiecte de drept în asistenţa socială. Beneficiarii de asistenţă socială. Personalul angajat şi personalul voluntar
6. Statutul asistentului social.
7. Cadrul instituţional a sistemului de asistenţă socială. Nivelul central, nivelul local, parteneriatul public-privat în acordarea serviciilor sociale
8. Serviciile sociale – clasificare, condiţii de accesare, beneficiari, proces de acordare, acreditare, finanţare. Drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor, atribuţii ale personalului angajat
9. Beneficiile sociale. Definiţie, clasificare, beneficiari, condiţii de eligibilitate, finanţare, drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor, atribuţii ale personalului angajat
10. Răspunderea juridică în asistenţa socială – caracterizare generală a răspunderii juridice, clasificare prin referire la domeniul asistenţei sociale (răspunderea asistentului social, răspunderea reprezentanţilor legali ai clienţilor, răspunderea beneficiarilor de servicii şi beneficii sociale)
11. Norme juridice de protecţie în unele domenii ale asistenţei sociale. Ocrotirea juridică a minorilor
12. Ocrotirea juridică a persoanelor vârstnice
13. Ocrotirea juridică a persoanelor cu disabilităţi
14. Ocrotirea juridică în domeniul sănătăţii mintale.
Sinteze, clarificări.

SEMINAR

 

S1 – Introducere. Comunicarea tematicii de seminar, a aşteptărilor, cerinţelor, punctajelor, modalităţii de evaluare.
S2 – Aplicarea legii in timp, spatiu, asupra persoanelorS2 – Aplicarea legii in timp, spatiu, asupra persoanelor
S3 – Izvoare de drept în asistenţa socială.
S4 – Dreptul la asistenţă socială. Legea 292/2011 şi Strategia naţională privind reforma sistemului de asistenţă socială. Principii de drept în asistenţa socială
S5 – Clasificare norme juridice: exemplificări
S6 – Beneficii şi servicii de asistenţă socială – Legea 292/2011 şi reglementări speciale la care legea cadru face trimitere în materie de acordare de servicii şi beneficii sociale
S7 – Cadrul instituţional al sistemului de asistenţă socială în raport cu serviciile şi beneficiile de asistenţă socială (exemplificări)
S8 – Parteneriatul public-privat în acordarea serviciilor sociale. Rolul voluntariatului în sistemul de asistenţă socială
S9 – Responsabilităţi şi statutul asistentului social în cadrul legal în vigoare. Particularităţi privind statutul profesiei în diferite domenii ale asistenţei sociale (exemplificări pentru asistentul social – funcţionar public, asistentul social – personal contractual, asistentul social – din sistemul de probaţiune şi penitenciar)
S10 – Susţinere referate de grup de către studenţi (un grup de lucru este format din maxim 4 studenţi). Discuţii, dezbateri
S11 – Ocrotirea juridică a minorilor. Studii de caz, exemplificări
S12 – Ocrotirea juridică a persoanelor vârstnice. Studii de caz, exemplificări
S13 – Ocrotirea juridică a persoanelor cu disabilităţi. Particularităţi în ocrotirea bolnavului psihic. Studii de caz, exemplificări.
S14 – Recapitulare, discuţii finale, clarificări.

Bibliografie obligatorie:

Barac.L. 2009, Elemente de teoria dreptului, Ed.C.H.Beck, Bucureşti

Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (2011) Memorandum. Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale. Nr. 20/5541/D.N.A., 3 martie 2011

Pătraşcu, D. , 2014. Drept Social, Ed.Universul Juridic, p:145-210

Rebeleanu, A., 2011, Cadrul legislativ în asistenţa sociala din România. Prezent şi perspective, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Ţichindelean, M. 2016. Legislaţia asistenţei sociale, Ed.Universul Juridic, p:5-30, 54-221

Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 754 din  9 noiembrie

Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, publicată în Monitorul Oficial nr. 1088 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 1006 din 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârtsnice, republicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 13 septembrie 2012 cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare

Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

Codul Civil, Codul Penal (actualizate)

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare

Codul deontologic al profesiei de asistent social nr.1/2007, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.  178/6 martie 2008 (emitent Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali)

 

Bibliografie opţională

Braye S., Preston-Shoot, M. (1992) Practising Social Work Law, MacMillan Press Ltd.

Rebeleanu A., 2016. “Legea asistenţei sociale in  Enciclopedia asistentei sociale, Polirom, 11. Editor: George Neamtu (coord), 2016, pp: 523-529 (A2)

Rebeleanu A., 2016. “Protecţia juridică a copilului”, in  Enciclopedia asistentei sociale, Polirom, Editor: George Neamtu (coord), 2016, pp. 720-729

Rebeleanu A. 2016. “Competenţa profesională în asistenţa socială”, în  Enciclopedia asistentei sociale, Polirom, Editor: George Neamtu (coord), 2016, pp. 223-226

Nicoara P, Rebeleanu A. 2018. Accreditations of long-term care centers for elderly, Scientific Annals of Al.I.Cuza, University of Iasi, Sociology and Social Work Section XI-th, Vol.11No.1

Hotărârea Guvernului nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali, publicată în Monitorul Oficial al Românieinr.315 din 6 mai 2011 (emitent Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali)

Hotărârea Guvernului  Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015, pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 383 din 27 mai 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 463 din 26 iunie 2015

Hotărârea Guvernului nr. 566 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 – 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020, publicată în Monitorul Oficial nr.619 bis din 14 august 2015, , cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 737 bis din 22 septembrie 2016

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1128 din 14 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 29 din 27 ianuarie 1998

Ordinul nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, publicat în Monitorul Oficial al României nr.176 din 1 martie 2005

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test grilă

Criterii de evaluare

 •  5 p la testul grilă

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – participare activă la orele de seminar. Corectarea se face de către titularul seminarului în funcţie de originalitatea materialului şi corectitudinea bibliografiei folosite

Criterii de evaluare

 • 4 p seminar:
  •  1.75 puncte referatul de grup (se punctează cu 0.5 punct implicarea activă în susţinere şi participarea activă a fiecărui membru al echipei)
  • 2.25 puncte – teme pe parcursul semestrului (6 teme aferente seminariilor 2,3,5,7,9,13)
  • 1 punct pentru participare activă la discuţii pe tot parcursul semestrului (0.20 pentru fiecare intervenţie pertinentă pe seminar)

Standard minim de performanţă

 • Minim 7 prezenţe la seminar si 6 prezenţe la curs sunt necesare pentru intrarea în examenul scris şi luarea în considerare a punctajului acumulat în activităţile de seminar.
 • Pentru nota minimă, studentul trebuie să acumuleze 1.25 puncte din punctajul de la nota examenului scris (grilei),  respectiv să îi fie acceptat referatul de seminar. In cazul nerealizării acestor condiţii, studentul nu va putea promova examenul. In cazul realizării parţiale a referatelor acestea vor putea fi luate în considerare la reinscrierea la examen, respectiv la curs.
 • Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea referatului
 • Min. 5 puncte din max. 10 p, minim 1.25  puncte la testul grilă.

Aspecte organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale

 • Prezenţa la seminar: 60% din întâlniri. Mai puțin de 60% prezențe înseamnă reducerea proporțională a punctajului aferent participării, însă 7 prezențe sunt obligatorii. Studenții cu mai puțin de 7 prezențe (50%) vor participa la examen, dar vor pierde punctajul acumulat la seminar => nota maximă 5 (cinci)
 • Referatul se realizează la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacrticele şi stilul aliniat (justified). Se vor respecta de asemenea standardele APA[1] de redactare a unui text scris. Titularul îşi rezervă dreptul de a depuncta cu până la jumătate din punctaj nerespectarea aceastor condiții, precum și nerespectarea normelor de ortografie și de exprimare scrisă.
 • Plagiatul şi fraudele: în urma plagiatului şi/sau fraudelor se pierde nota.
 • Contestaţiile se fac în maxim 48 ore după afişarea rezultatelor la avizier sau pe grupul de discuţii.
 • Comunicarea cu titularul de seminar și transmiterea tuturor temelor în format electronic se realizează prin intermediul platformei Microsoft Teams, prin e-mail sau în timpul orelor de consultații

 

 

Obiective generale

 • Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la noţiunile introductive de drept, respectiv legislaţia în domeniul asistenţei sociale

Obiective specifice

Parcurgerea cursului va permite studentului:

 • Dobândirea cunoştinţelor dundamentale privind cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale
 • Formarea competenţelor de a utiliza limbajul juridic specific domeniului în care se formează
 • Formarea deprinderilor de a utiliza textele legale în vigoare în exercitarea profesiei şi în scopul promovării intereselor clienţilor
 • Conştientizarea cu privire la responsabilităţile ce incumbă asistenţilor sociali, dar şi altor persoane implicare în activităţile de asistenţă socială