S2: Statistică socială şi analiza computerizată a datelor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: ALR2202
Predare: curs 2h, laborator 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 2, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activități curs: prof. univ. dr. Cornelia Mureşan
Activități seminar: lect. univ. dr. Cristina Faludi
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

1.    Introducere, informaţii utile necesare absolvirii cu succes a cursului. Obiectul statisticii. Rolul statisticii in cercetarea socială. Noțiuni elementare în statistică
2.    Variabile statistice și nivele de măsurare a lor
3.    Statistica descriptiva. Distribuţii de frecvenţe.
4.    Grafice ataşate distribuţiilor de frecvenţe
5.    Indicatori statistici descriptivi. Indicatori ai tendinţei centrale. Media. Mediana. Modul.
6.    Indicatorii variabilităţii. Amplitudinea. Abaterea intercuartilă. Varianţa. Abaterea standard.
7.    Indicatorii formei distribuţiilor. Valori Z. Distribuţia normala.
8.    Statistica inferenţială. Distribuția de eşantionare. Reprezentativitatea eșantioanelor. Estimarea mediilor și a proporțiilor
9.    Căutarea confirmării ipotezelor. Selectarea unui test statistic
10.    Asocierea
11.    Compararea mediilor I
12.    Compararea mediilor II
13.    Corelaţia
14.    Examen final: test de verificare cunoştinţe teoretice şi de interpretare a unor tabele SPSS / PSPP. Discutarea subiectelor.

 

SEMINAR

 

Laboratoarele vor avea loc în sala de informatică unde se va lucra inclusiv cu programul SPSS. Se vor face atât exerciţii la tablă, cât şi lucrări practice pe calculator. Problematica, similară celei de la curs, va fi evaluată pe parcurs prin 2 lucrări de verificare programate la date anunţate la începutul semestrului. Lucrarea practică nr 1: Statistici descriptive. Lucrarea practică nr 2: Testarea ipotezelor de cercetare. Studenţii care nu vor fi notaţi la laborator nu au dreptul să se prezinte la examenul final.

 1. Introducere SPSS / PSPP.
 2. SPSS / PSPP: baze de date, cazuri, variabile
 3. Nivele de măsurare a variabilelor
 4. Distribuții de frecvente
 5. Grafice
 6. Indicatori de poziție
 7. Indicatori de împrăștiere
 8. Lucrare de verificare 1: Statistică descriptivă
 9. Indicatori de forma, valori Z, distribuția normală și distribuția de eșantionare
 10. Testarea ipotezelor
 11. Asocierea
 12. Compararea mediilor
 13. Lucrare de verificare 2: Statistică inferenţială
 14. Corelația

 

Bibliografie curs

Rotariu T., Bădescu G., Culic I., Mezei E., Mureşan Cornelia , 2006 –  Metode statistice aplicate în științele sociale, Editura Polirom, cap. 1, 2, 3, 6, 7

Weinbach R.W., Grinnell R.M. Jr., 1987 – Statistics for Social Workers, Longman Inc. New York & London

Field Andy, 2005 – Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications

 

Bibliografie opţională

Kerr A., Hall H., Kozub S. 2002 – Doing Statistics with SPSS, Sage Publications

Popa Marian, 2004 – Statistica psihologica, Universitatea Bucuresti, http://marianpopa.tripod.com/

Radu I., Micle M., Albu M., Moldovan O., Nemes S., Szamoskozy S., 1993 – Metodologie psihologică și analiza datelor, Editura Sincron, Cluj, cap. 2-5

Norusis, J. Marija, 1992 – SPSS for Windows. Basw System User’s Guide, SPSS Inc., cap. 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – examen scris complex: întrebări cu răspuns liber + întrebări tip grilă + exerciţiu aplicativ

Criterii de evaluare

 • fiecare item din chestionarul de examen va fi evaluat cu un punctaj, în funcţie de complexitatea lui. Punctajul va fi specificat pe chestionar.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 25% – lucrare de laborator nr. 1
 • 25% – lucrare de laborator nr. 2

Criterii de evaluare

 • capacitatea de a efectua analize statistice descriptive și inferenţiale pe baza unor date statistice primare
 • capacitatea de a interpreta rezultatele obţinute
 • cunoştintele teoretice şi de utilizare SPSS

 

Obiective generale

 • Cursul urmărește familiarizarea cu conceptele și noţiunile necesare în analiza statistica a datelor culese in procesul de asistare socială şi cel al cercetării sociologice de teren.
 • Se are în vedere dobândirea unor cunoştinţe elementare de statistică descriptivă şi de testare a ipotezelor de cercetare.
 • Prin exemplele şi aplicaţiile utilizate se urmăreşte scoaterea în evidenţă a rolului statisticii în cunoaşterea fenomenelor sociale şi în profesia de asistent social.
 • Prin activitatea de seminar urmează a se consolida cunoştinţele transmise la curs și a se însuși deprinderile necesare pentru folosirea pachetului informatic SPSS Statistical Package for Social Scientists (pentru calculatoarele pe 32 biți) sau PSPP (pentru calculatoarele pe 64 de biți).

 

Obiective specifice

În urma absolvirii cu succes a disciplinei studentul va dobândi:

 • competente de natura cognitiva – cum sunt capacitatea de a utiliza limbajul specific statisticii sociale, de a consuma literatura ştiinţifică de profil, de a aduce argumente de natura statistica în propriile cercetări;
 • de natura aplicativa–cum sunt organizarea datelor ştiinţifice rezultate din practica asistării sociale, analizarea datelor statistice manual si cu ajutorul programelor informatice, descrierea caracteristicilor unei populaţii cu ajutorul datelor culese despre caracteristicile indivizilor componenţi, argumentarea statistica a ipotezelor de cercetare;
 • de natura atitudinală –cum sunt valorizarea argumentului ştiinţific, atitudinea critica fata de posibilele distorsiuni statistice acolo unde nu sunt respectate principiile de utilizare corecta.