S2: Teorii şi metode în asistenţa socială (I)

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: ALR2203
Predare: curs 2h, laborator 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 2, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Sorina Poledna, conf. univ. dr. Adina Rebeleanu
Activităţi seminar: lect. dr. Florina Pop,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

Procesualitatea muncii de asistare: demersul de evaluare iniţială, stabilirea obiectivelor de intervenţie, generarea planului de intervenţiei, implementarea intervenţiei şi finalizarea muncii de asistare. Contractul în asistenţa socială. Comunicarea empatică şi bariere în comunicare. Metode de intervenţie în practică socială: centrarea pe sarcină şi centrarea pe soluţie. Metode, tehnici şi instrumente în asistenţa socială: observaţia, ancheta socială, interviul, studiul de caz.

Săptămâna 1.
Procesualitatea muncii de asistenţă socială: Retrospectivă asupra particularităţii muncii de asistenţă socială. Fazele procesului asistenţial. Modelul rezolutiv (Comptom şi Gallaway). Fazele muncii de asistenţă socială după Hepworth şi Larsen.

Săptămâna 2.
Comunicarea empatică. Empatia ca mod de a fi şi ca deprindre. Utilitatea comunicării empatice în practica asistenţiei sociale. Nivele de empatie

Săptâmâna 3.
Bariere în comunicare. Bariere verbale. Bariere non-verbale. Efecte asupra muncii asistenţiale

Săptămâna 4.
Diagnosticul în asistenţă socială. Definiţie, caracteristici. Relaţia problemă-scop-sarcini

Săptămâna 5.
Contractul în asistenţă socială. Definiţie, praticularităţi ale contractului în asistenţa socială, fazele realizării contractului, clasificarea contractelor în asistenţa socială

Săptămâna 6.
Planificarea intervenţiei. Plan de intervenţie. Intervenţia directă vs intervenţia indirectă în asistenţa socială

Săptămâna 7.
Finalizarea procesului de asistare. Metoda centrării pe sarcină.

Săptămâna 8.
Metode, tehnici şi instrumente în asistenţa socială. Metoda Observaţiei: Abordări teoretice şi contextul pluridisciplinar al validării observaţiei ca metodă de culegere a datelor ; rolul observaţiei în munca de asistenţă socială.

Săptămâna 9.
Observaţia ştiinţifică: clasificari, tipuri de observaţie; deprinderi de observare în contextul practicii asistării sociale.

Săptămâna 10.
Metoda Interviului: intervievarea calitativă; Interviul în asistenţa socială, caracteristici specifice.

Săptămâna 11.
Tipuri de interviu folosite în asistenţa socială, luarea notiţelor, transcrierea interviurilor

Săptămâna 12.
Fazele procesului de intervievare: obiective şi deprinderi specifice fiecărei faze

Săptămâna 13.
Alte metode şi instrumente folosite în asistenţa socială:
Studiul de caz – metodă de culegere şi prezentare a datelor specifice asistenţei sociale; Studiul
documentelor; Ancheta socială.

Săptămâna 14.
Abordări teoretico- metodologice: centrarea pe soluţii, centrarea pe sarcină, abordarea rezolutivă, intervenţia în criză.
Recapitulare

 

 

SEMINAR

 

S1 – Revizuirea cunoştinţelor asimilate în semestrul I. Organizarea activităţilor şi sarcinilor ce revin
studenţilor. Fazele procesul de asistenţă socială (exemplificare prin studii de caz).
S2 – Exersarea empatiei ca deprindere. Discrimarea conţinutului, sentimentelor, comportamentelor.
S3 – Exersarea barierelor de comunicare. Recunoaşterea barierelor. Exerciţii aplicative, jocuri de rol
S4 – Explorarea problemei în asistenţa socială. Identificarea problemelor, nevoilor, resurselor. Jocuri de
rol şi exemplificări prin intermediul unor studii de caz
S5 – Contractul în asistenţă socială. Definiţie, praticularităţi ale contractului în asistenţa socială, fazele
realizării contractului, clasificarea contractelor în asistenţa socială
S6 – Planificarea intervenţiei. Elaborarea unui plan de intervenţie
S7 – Întocmirea unei grile de observaţie. Exemplificări pe situaţii concrete. Jocuri de rol. Exemplificarea
şi exersarea cunoştinţelor şi a deprinderilor pentru realizarea observaţiei.
S8 – Verificare pe parcurs
S9 – Construirea unui ghid de interviu. Operationalizarea caracteristicilor interviului în asistenţă socială.
Exersarea şi exemplificarea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru realizarea interviului iniţial
S10 – 11 Exemplificarea şi exersarea deprinderilor de intervievare. Ascultarea activă şi tehnica punerii de întrebări. Deprinderi de explorare în cadrul interviului: încurajarea, parafrazarea, sumarizarea,
concretizarea. Deprinderi de aprofundare: clarificarea, interpretarea, confruntarea, împărtăşirea reciprocă a informaţiilor, oferirea de sfat şi suport
S12 – Exemplificare şi exersarea cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare pentru realizarea unor studii
de caz. Prezentarea unor modele de anchetă socială, utilizate în instituţii de asistenţă socială. Exersarea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare pentru realizarea unei anchete sociale.
S13 – 14. Analiza comparativă a metodelor de intervenţie: intervenţie directă vs intervenţie indirectă, intervenţie de scurtă durată vd intervenţie pe termen lung, prezentarea unor studii de caz care să reflecte principalele abordări teoretico-metodologice prezentate în cadrul cusrsurilor.
Recapitulare a cunoştinţinţelor şi deprinderilor dobândite pe parcursul semestrului.

 

 

Obligatorie

Compton, B., R., şi Galaway, B. (1989): Social Work Processes, California, Wadsworth Publishing Company (7-th ed.) Cap.7
Egan (1994), The Skilled Helper, Pacific Grove, California, p: 106-120, 180-190
Hepworth, D.H, Larsen, J.A (1993), Direct Social Work Practice: Theory and Skills, Pacific Grove, C.A: Brooks/Cole
Ivey,A (1994): Intentional Interviewing and Counseling, Cole Publishing Company.cap.1
Miley, K.K., O. Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Polirom, Iaşi, p.134-156 Parker, J., Bradley, G. (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters Ltd., Exeter, p: 90-95 (www.learningmatters.co.uk)
Rebeleanu, A., Roth, M., Golea, N., (2008) „Planificarea intervenţiei în procesul de asistenţă socială”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.23-38
Rebeleanu, A., (2008) „Centrarea pe sarcini”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.55-64
Rebeleanu A., 2016. “Plan de intervenţie în asistenţa socială”, in Enciclopedia asistentei sociale, Polirom, Editor: George Neamtu (coord), 2016, pp. 670-676
Rebeleanu Adina, Contract de schimbare, Enciclopedia asistentei sociale, Polirom, Bucuresti, Editor: George Neamtu (coord), 2016, P. 252-257
Roth, M. şi Rebeleanu, A 2007. Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice, Presa
Universitară Clujeană, Cluj Napoca (123-129).
Tutty, L.M., Rothery, M.A., Grinnell, Jr., R.M. (2005), Cercetarea calitativă în asistenţa socială. Faze, etape şi sarcini, Ed. Polirom, Iaşi

Opţională

Alexiu, T.M. (2011) „Teorii şi aplicaţii în asistenţa socială”, în Neamţu, G., Tratat de asistenţă socială,
Polirom, Iaşi, p:331-406
Brill, N. (1990). Working with People, Longman, Forth Edition
Compton, B.R., Gallaway B. (1989). Social Work Processes, Wadsworth Inc.
Cojocaru, Şt. (2006): Proiectul de intervenţie în Asistenţă Socială, Iaşi
Culley, S., (1991), Integrative counselling skills in action, Ed Sage Publications
Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005), Psihoterapii scurte. Strategii, metode şi tehnici, Ed. Polirom, Iaşi, p:
114-153
Dey, I. (1995): Qualitative Data Analysis: A User – Friendly Guide for Social Scientists, London, Routledge
Hurubean, A. (2011), „Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individuală” în Neamţu, G. (coord.),
Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.503-
De Robertis, C., (1998), Methodologie de l’intervention en travail social, Editions Bayard, Paris De Robertis, C., (1998), Le contract en travail social, Editions Bayard, Paris
Denzin, N.K. (1970): The Research Act in Sociology , London, Butterworths Gomm.,R.,Hammersley,M.,Foster,P.,(edts): Case Study Method, London, SAGE Publications Hoffman, K.S.& Salle, A.S. (1994). Social Work Practice, Allyn & Bacon.
Lukas, S. (1993). Where to start and what to ask. New York. W. W. Norton & Company,p.32-55
Miley, Krogsrud M., OMelia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.191- 222
Muchielli, R., (1991), L entretien face a face dans la relation d aide, ESF, Paris
Nelson – Jones, R.(1993): Practical Counseling and Helping Skills, Cassel, London 3. ed. Payne, M.(2011) Teoria modernă a aistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi,
Reid., W.J., (1986), Task-Centred in Social Work, în Turner, F. (edit.), Social Work Treatment, Free Press, p: 267-291
Roth, Maria (2003), Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale, Presa Universitară Clujeană,
Cluj Napoca (141-249).

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – subiecte care cuprind cerinţe referitoare la înţelegerea tematicii cursului, parcurgerea bibliografiei şi operaţionalizarea cunoştinţelordobandite

Criterii de evaluare

 • 2 p verificare pe parcurs (scris)
 • 4 puncte examen scris sesiune

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – Activitatea de la seminarii pe întreg semestrul

Criterii de evaluare

 • 4 puncte din care:1.50 p participare la activităţi şi îndeplinirea sarcinilor de seminar (0.50 prezente, 4 teme a câte 0.25 puncte: identificare probleme, scopuri aferente, generare contract, elaborare plan de interventie, exemplificare relaţia problemă – scop – sarcini)2.50 p: studenţii vor demonstra că pot transfera cunoştinţe teoretice în practica intervievării (formularea scopului interviului, elaborarea ghidului de interviu, intervievarea propriu-zisă prin utilizarea a cel puţin 3 deprinderi de intervievare); vor reflecta critic asupra experienţei de intervievare.

 

Standard minim de performanţă

Prezenta la orele de curs este obligatorie în procent de 50%, iar la seminarii în proporţie de 70%. Plagiat se va considera orice lucrare care se constată a fi în proporţie de cel puţin 30% copiată dintr-o altă sursă care nu este indicată sau nu este indicată corect şi complet.

Copiatul la examen, la fel ca şi plagiatul, atrag nepromovarea examenului in sesiunea respectivă.

 

Obiective generale

 • Parcurgerea cursului urmareşte să îi ajute pe studenţi să înţeleagă şi să stabilească legătura între teoriile şi practica asistenţei sociale. Cursul este destinat înţelegerii de către studenţii anului I a fundamentelor teoretice şi practice ale asistării sociale la nivel microsocial. Conţinutul disciplinei abordează principalele aspecte teoretice care permit interpretarea şi explicarea realităţii sociale pe care o investighează şi asupra căreia intervine asistentul social. Totodată, cursul explică şi argumentează principalele modalităţi practice (metode, tehnici, instrumente) de acţiune în domeniul asistenţei sociale. Studenţii vor dobândi cunoştinţe generale care să le permită formarea deprinderilor de comunicare, familiarizarea cu metode, tehnici şi instrumente specifice practicii sociale.

 

Obiective specifice

Prin absolvirea disciplinei, studentul va fi capabil:

 • să înţeleagă procesualitatea muncii de asistare;
 • să conştientizeze diversitatea metodelor de culegere a informaţiilor în vederea evaluării cazurilor şi situaţiilor problematice
 • să înţeleagă rolul fiecărei metode şi tehnici în raport cu scopul şi obiectivelemuncii de asistare;
 • să se raporteze conştient şi responsabil la domeniul asistenţei sociale şi ceea ce această profesie incumbă
 • să conştientizeze deprinderilor de comunicare şi intervievare şi a modului corect de raportare la posibilele situaţii conflictuale;
 • să-şi înţeleagă şi rolurile profesionale în acord cu fazele şi obiectivele specifice practicii asistării sociale.