S3: Metode de asistenţă socială (II): consilierea individului şi familiei

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: ALR2301
Predare: curs 2h, lucrare practică 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 3, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Sorina Poledna
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1. Evaluarea în asistarea socială a individului și a familiei (ce este evaluarea, natura evaluării); Perspective teoretico metodologice
Săptămâna 2. Teoria sistemelor; Abordarea sistemică în practica asistării sociale (contribuţia lui A. Pincus şi A. Minahan);
Săptămâna 3-4. Metode, instrumente si modele de evaluare:Metode de culegere a informaţiilor (interviul, observaţia); Instrumente de evaluare a familiei (ecoharta, genograma);
Săptămâna 5-6. Modele de evaluare a familiei: modelul McMaster, modelul procesual, modelul structural al lui S. Minuchin;
Săptămâna 7-8. Dimensiunile funcţionării sociale a familiei I (scopuri, graniţe, roluri);
Săptămâna 9-10. Dimensiunile funcţionării sociale a familiei II (comunicare, structura de putere, balanţa decizională);
Săptămâna 11-13. Consilierea individului şi familiei (ce este consilierea, perspective teoretice asupra consilierii, consilierea ca metoda de intervenție socială cu individul şi familia);
Săptămâna 14. Integrarea informaţiilor din curs:De la evaluare la intervenţie în asistarea socială a individului și a familiei

 

 

SEMINAR

 

Săptămâna 1. Prezentarea ofertei de învaţare, a cerinţelor, a modului de evaluare şi de notare a activităţilor de laborator, anunţarea bibliografiei obligatorii;
Săptămâna 2. Ilustrarea evaluarii ca parte integranta a procesualtăţii asistării sociale la nivel microsocial; Analiza pe baza exemplelor si a bibliografiei citite: a conceptelor/ideilor specifice perspectivei sistemice (sistem client, sistem ţintă, sistem agentul schimbării, sistem acţiune), si celei ecologico-sistemice;
Săptămâna 3 – 5. Exersarea utilizării în evaluarea familiei: a ecohărţii (realizarea + interpretarea ei), genogramei (realizarea + interpretarea ei), observaţiei, interviului, studiului documentelor, anchetei sociale, pe baza cazului unei familii (se face astfel integrarea cunoştinţelor şi deprinderilor noi cu cele dobândite deja);
Săptămâna 6 – 8. Exersarea evaluării dimensiunilor funcţionării sociale a familiei conform modelului ecologico-sistemic: exerciţii /aplicaţii pentru fiecare dimensiune (scopuri ale familiei, reguli, roluri în familie, structura de putere, balanţa decizională, comunicare, afecte, mituri);
Săptămâna 9. Aplicaţii şi analize ale unor cazuri pentru întelegerea specificul utilizării casework-ului în practica asistenţei sociale (trecerea de la evaluarea iniţială a familiei şi stabilirea diagnosticului social, la intervenţia socială și apoi la evaluarea finală a rezultatelor asistării sociale); discutarea şi analiza comparativă a specificului managementului de caz şi a casework ;
Săptămâna 10. Dezbaterea rolului şi utilizării metodei consilierii în asistarea socială a individului şi a familiei din perspectiva abordării umaniste, comportamentale şi tranzacţionale;  Compararea consilierii cu alte metode folosite în practica asistenţei sociale;
Săptămâna 11 – 12. Consilierea individuală şi consilierea familială: rolurile consilierului, relaţia profesională de consiliere;
Săptămâna 13. Consilierea individuală şi consilierea familială: faze, obiective, tehnici şi deprinderi specifice;
Săptămâna 14. Recapitulare şi anunţarea/clarificarea punctajelor finale obţinute de studenţi în urma activităţilor de laborator.

 

Bibliografie curs

 

Compton,R., Galaway, B., (1989): Social Work Processe,Wadsworth Publishing Company, California, pg. 123-142, 455-470,
Collins, D.,  Jordan, C., Coleman, H.,(1999): An introduction to family social work, Belmont, Brooks /Cole Wadsworth/Thomson Learning, pg. 122-130; 143-157
Dumitraşcu , H., (coord.) 2012 : Consilierea in asistenta sociala, Iasi , Polirom
Hartman, Laird (1994), Centered Social Work Practice, New York, the Free Press, p. 157-186, 211-230
Hepworth, Dh & Larsen, J. (1990), Direct Social Work Practice, Teory and Skills, California, Wadsworth Pub. Company, p. 193-215; 256-297,
Ivey, A., E.,(1988): Intentional Interviewing and Counseling, 3-th edition, Brooks/Cole Publishing Company
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, pg. 78-92; pg. 255-270; 287-327.
Hurubean, A., (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coordonator volum) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg. 290-303;
Nelson Jones, R.,1994: The Theory and Practice of Counselling Psychology, London Redwood Books cap. 11
Payne, , (2011) : Teoria modernă a asistenţei sociale, Iaşi , Polirom, pg.163-183
Poledna,S., 2011: Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

 

 

Bibliografie seminar

 

 • Rogers, C., 2002 : On Becoming a Person. A therapist view of psychotherapy; Constable , London; despre Caracteristicile relaţiei de ajutor ;
 • Egan (1994),The Skilled Helper, Pacific Grove, California
 • Shulman L.,(1992):The Skills of Helping. Individuals, Families and Groups; F.E. Peacock Publishers,INC. Illinois
 • Constable Robert, Lee Daniel B.,(2004):Social work with families : content and process. Chicago,Ill.:Lyceum Books,

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 30% – verificarea pe parcurs a cunostinţelor
 • 40% – examen scris

Criterii de evaluare

 • înţelegerea conceptelor şi a teoriilor proprii asistării sociale a individului şi familiei
 • cunoaşterea metodei consilierii
 • capacitatea de a operaţionaliza cunostinţele teoretice şi a le aplica în practică (pe baza unor exerciţii care simulează cazuri reale)

 

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% – portofoliu de laborator

Criterii de evaluare

 • implicarea activă în activitatea de laborator – 10%
 • îndeplinirea sistematică a sarcinilor şi dovada parcurgerii bibliografiei – 15%
 • prezenţa la cel puţin 11 din 14 laboratoare – 5 %

 

Obiective generale

 • Formarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru realizarea diagnozei sociale specifice la nivel individual şi familial. Cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi deprinderilor pentru realizarea evaluării problemelor şi resurselor, demers care condiţionează natura, direcţia şi scopul intervenţiei sociale la nivelul individului şi familiei. Cunoaşterea metodei consilierii utilizată în asistarea socială individuală şi familială.

 

Obiective specifice

 • Să utilizeze corect conceptele care descriu procesul de diagnoză socială la nivel microsocial ;
 • Să operaţionalizeze valorile proprii contextului axiologic al asistenţei sociale cu individul si familia;
 • Să cunoască specificul procesului asistării sociale conform modelul abordării ecosistemice ;
 • Să înţeleagă specificul relaţionării profesionale în contextul utilizării în practica asistenţei sociale a metodei case-work-ului; să înţeleagă raportul dintre case-work şi managementul de caz;
 • Să identifice dimensiunile esenţiale ale evaluării familiei din perspectivă eco-sistemică;
 • Să cunoască şi să utilezeze metodele şi instrumentele de evaluare a individului şi familiei conform rolului lor şi potenţialului lor de asistare;
 • Să înţeleagă posibilităţile de intervenţie socială prin metoda consilierii;
 • Să dovedească capacitatea de a planifica o intervenţie socială la nivelul individului şi familiei;