S3: Planificare strategică în organizații

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareCompetenţe

Număr de credite: 6
Cod: AMR3032
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Adrian Hudrea
lector universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: hudrea@fspac.ro

Curs

 1. Curs introductiv – syllabus, tematică, cerințe
 2. Organizații
 3. Organizații publice, private și non-guvernamentale.
 4. Strategie. Management Strategic
 5. Planificare strategică. Definiții, istoric, concepte de bază, importanța planificării
 6. Procesul de planificare strategică
 7. Inițierea procesului și obținerea acordului asupra sa
 8. Clarificarea mandatelor și misiunii organizației
 9. Evaluarea mediului intern și extern (Analiza SWOT)
 10. Stabilirea viziunii organizației
 11. Identificarea problemelor strategice
 12. Formularea și adoptarea strategiilor și a planurilor
 13. Evaluarea și re-evaluarea strategiilor
 14. Recapitulare și evaluare

Seminar

 1. Curs introductiv – syllabus, tematică, cerințe
 2. Organizații
 3. Organizații publice, private și non-guvernamentale.
 4. Strategie. Management Strategic
 5. Planificare strategică. Definiții, istoric, concepte de bază, importanța planificării
 6. Procesul de planificare strategică
 7. Inițierea procesului și obținerea acordului asupra sa
 8. Clarificarea mandatelor și misiunii organizației
 9. Evaluarea mediului intern și extern (Analiza SWOT)
 10. Stabilirea viziunii organizației
 11. Identificarea problemelor strategice
 12. Formularea și adoptarea strategiilor și a planurilor
 13. Evaluarea și re-evaluarea strategiilor
 14. Recapitulare și evaluare

 

1. Hințea C., Hudrea A., Planificare strategică, Editura Tritonic, Cluj-Napoca, 2013
2. Corneliu Rusu, Management Strategic, Editura All Beck, București, 2000
3. Henry Mintzberg, Ascensiunea și declinul planificării strategice, Editura Publica, București, 2008
4. John M. Bryson, Planificarea strategică pentru organizații publice și nonprofit, Editura Arc, București, 2002

 

 

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 60% proiect

Criterii de evaluare:

 • Înțelegerea conceptelor teoretice principale și aplicarea acestora la situații reale din mediul organizațiilor

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 40% lucrări individuale pe parcursul semestrului

Criterii de evaluare:

 • Participare activă (Parcurgerea materialelor pentru fiecare seminar, participarea la discuții, întrebări și comentarii relevante, răspunsul la întrebări, realizarea unor lucrări scrise și prezentarea acestora)

Competenţe profesionale

 • Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, teoriilor şi metodologiilor proprii managementului resurselor;
 • Competențe specifice privind managementul organizațiilor publice (planificare, coordonare, evaluare, bugetare, raportare);
 • Proiectarea şi realizarea unor cercetări în domeniul resurselor umane;
 • Realizarea unor strategii de comunicare organizaţională pentru îmbunătăţirea relaţiilor de muncă;
 • Competențe privind designul și structura unei organizații publice;
 • Capacitatea de a realiza un proces de diagnoză organizațională;

Competenţe transversale

 • Executarea responsabilă și la timp a sarcinilor profesionale;
 • Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională;
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
 • Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.), atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.