S3: Proiectarea, evaluarea şi advocacy de politici publice

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AME1032
Predare: curs 2h, lucrare practică 1h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Managementul Serviciilor Sociale

Maria-Carmen Pantea
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Noţiuni generale privind proiectarea, managementul şi demersul inițiativelor de advocacy în politicile publice sectoriale şi centrale. Advocacy de politici publice ca dimensiune a practicii asistenței sociale ;
 2. Rațiuni etice, analitice și politice pentru implicarea în advocacy de politici publice ;
 3. Cadrul sistemului de politici publice și principalele sale elemente. Stabilirea conceptelor de bază. Patru abilități și competențe de care au nevoie practicienii politicii publice: abilități analitice, abilități politice, abilități interacționale și abilități de clarificare a valorilor. Stiluri utilizate în practica politicilor publice ;
 4. Proiectarea politicilor publice. Ciclul de politici publice. Formularea politicilor publice și elementele contextului instituțional autohton. Componente ale schimbării instituționale la nivelul administrației publice. Modalități de analiză a politicilor: retrospectivă și prospectivă, descriptivă și normativă, identificarea și soluționarea problemei, analiza segmentată și integrată ;
 5. Instrumente ale planificării politicilor publice – documente de politici publice. Procese – elaborare, consultate, validare. Instituții implicate în reforma politicilor publice. Managementul și controlul procesului politicilor publice, Procesul de elaborare a politicilor publice. Elaborarea politicilor publice și cultura legalistă. Realizarea de politici publice “pe hârtie”. Provocări viitoare.
 6. Locul evaluării în procesul politicilor publice, în ciclul unei politici: definirea și utilitatea acestei practici, actorii evaluării, tipuri de evaluare. Evaluarea în analiza politicilor publice (natură, funcții, criterii).
 7. Etica și valorile în analiza politicilor publice; etica descriptivă, etica normativă și metaetica; Abordări ale evaluării: pseudoevaluarea, evaluarea formală, varietăți de evaluare formală, evaluarea teoretică a deciziei.
 8. Rolul ministerelor în procesul politicilor publice: introducere și descriere generală, funcțiile ministerelor în procesul de executare a politicilor: stabilirea priorităților guvernamentale, politicile anuale și planificarea legislativă, pregătirea propunerilor de politici, pregătirea proiectelor de acte normative, consultări interministeriale, trimiterea propunerilor către secretariatul general al guvernului, analiza de către secretariatul general al guvernului, analiza de către comitetele interministeriale, luarea deciziei de către guvern, procesul parlamentar și aprobarea, implementarea, monitorizare și evaluare;
 9. Definirea conceptului de advocacy. Tipuri și modele de advocacy.
 10. Planificarea unei inițiative/campanii de advocacy pentru schimbarea unei politici publice (I): definirea problemelor politicilor publice, natura problemelor de politici, definirea problemelor în analiza politicilor, identificarea problemei de politică publică, identificarea actorilor și instituțiilor cheie, analiza mediului politicii publice, identificarea opțiunilor pentru schimbarea politicii.
 11. Planificarea unei inițiative/campanii de advocacy pentru schimbarea unei politici publice (II): selectarea unei probleme de politică publică, selectarea audienței/publicului țintă, stabilirea unui scop al politicii, identificarea aliaților și oponenților;
 12. Planificarea unei inițiative/campanii de advocacy pentru schimbarea unei politici publice (III): selectarea rolurilor, identificarea mesajelor cheie, definirea activităților de advocacy; planificarea resurselor de timp, umane și financiare necesare desfășurării campaniei;
 13. Strategii și tactici de advocacy. Strategia de informare, strategia de colaborare, construirea de coaliții, strategia de confruntare. Reguli generale pentru tactici, evenimentele mass-media, întruniri publice, pichete/marșuri, campanii de strângere de semnături ;
 14. Promovarea campaniei: lobby (vizite personale, scrisori). Comunicarea mesajului. Tehnici de persuasiune.

 

 

Seminar

 

Susținerea unei prezentări orale în grupe de 2 persoane, după următoarea structura:

 • Identificarea problemei publice (la orice nivel) și justificarea pe baze etice și de justiție sociala a nevoii unei schimbări de tip ‚politica publica’.
 • Prezentarea contextului problemei
 • Prezentarea la obiect a soluțiilor de tip policy care au fost încercate/ sunt aplicate și argumentarea inadecvării lor.
 • Propunerea a cel puțin trei soluții realiste de îmbunătățire a situației. Discutarea pe rand, a implicațiilor posibile (cost/ benefit ; avantaje/ dezavantaje).
 • Alegerea celei mai bune soluții, cu argumente (cercetări în România sau în străinătate ; rezultatele unor procese de consultare ; exemple de buna practica validate științific ; opinii ale experților etc)
 • Schițarea documentului corespunzător de politică publică (urmând structura indicată în actele normative care reglementează acest aspect).
 • Schițarea unui sistem de monitorizare și evaluare a impactului politicii publice propuse, pornind de la indicatori
 • Schițarea unei inițiative de advocacy pentru realizarea schimbării de politica publica alese. E necesara includerea următoarelor componente:
 1. Prezentarea problemei specifice asa cum a fost ea identificata anterior (o frază) și a soluției pentru care ați optat (o frază).
 2. Prezentarea în tabele clare a țintelor primare și secundare ale campaniei, a persoanelor care trebuie atrase în campanie, a modalităților de transmitere a mesajului către aceștia, a oponenților (cine sunt și cât de puternică este opoziția lor față de campanie) (v. cursul)
 3. Prezentarea tacticilor care pot fi folosite pentru a ajunge la țintă/ținte
 4. Rolul mass-media în campania de advocacy;
 5. Resursele umane, financiare sau organizaționale necesare pentru a implementa tacticile alese (cel puțin 3 indicatori).
 • Anexă: referințe bibliografice, surse de informare.

 

Timpul alocat fiecărei prezentări este de 30 min. Evaluarea va urmări :

– gradul de înțelegere a modului în care se desfășoară un proces de schimbare de politică publică

– capacitatea de argumentare

– capacitatea de a munci la un proiect în colaborare.

– gestionarea unei teme noi în raport cu preocupările profesionale.

 

Cursul va urmări toate etapele de elaborare a unei politici publice și ale unei strategii de advocacy. Prezentarea nu presupune alte teme decât cele discutate la curs.

 

 

 

Bibliografie curs:

 1. Bruce S. Jansson (2016) Becoming an Effective Policy Advocate: From Policy Practice to Social Justice 7th Edition (selectiv- material disponibil Pdf)
 2. Miroiu, Adrian, (2001), Introducere în analiza politicilor publice. Ed. Punct, București. (selectiv)
 3. Sprechmann, Sofia și Pelton, Emily, (2001), Advocacy Tools and Guidelines – Promoting Policy Change, CARE, Atlanta, USA. (integral)
 4. Young Eóin and Lisa Quinn (2002) Writing Effective Public Policy Papers A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe. URL: http://www.icpolicyadvocacy.org/sites/icpa/files/downloads/writing_effective_public_policy_papers_young_quinn.pdf

Bibliografie seminar:

 • Preda Oana, Presadă Florina, Olteanu Sînziana, (2007), Advocacy – metode de intervenție a organizațiilor neguvernamentale în decizia publică, București, Centrul de resurse pentru participare publică (integral) URL : http://econnet.eu/media/Training%20and%20Curriculum%20-%20non%20english/Romanian/GHID%20advocacy%20-%20CeRe.pdf
 • HG_870_2006
 • Guvernul României (2006). Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului
 • Guvernul României (2009) Ghid de monitorizare si evaluare
 • Briggs, S.et al. (2006) Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% examen scris

Criterii de evaluare:

Examen scris (test grilă), bazat pe :

 • prezentarea orală a cadrului didactic și discuțiile la clasă
 • PPT de la curs
 • bibliografia obligatorie și cea facultativă

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% – verificare pe parcurs
 • 10% – din oficiu

Criterii de evaluare

 • prezentare orală
 • din oficiu

 

Obiective generale

 • Familiarizarea masteranzilor cu componentele de baza implicate în elaborarea politicilor publice și în advocacy.

Obiective specifice

Cursul sprijină studenții să:

 • Să opereze cu terminologia specifică interpretării proceselor de elaborare a unor politici publice și ale unei strategii de advocacy.
 • Să gestioneze adecvat etapele elaborării unei politici publice, cu înțelegerea mecanismelor implicate și a actorilor instituționali;
 • Să identifice principalele nevoi de dezvoltare a politicilor publice în România;
 • Să interpreteze critic cel puțin o politică publică din România, propunând moduri de evaluare și modificare;
 • Să inițieze un model de strategie de advocacy pentru o problemă socială identificată;