S4: Asistența socială în domeniul sănătății mentale

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2407
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 4, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Mihai-Bogdan Iovu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

1. Curs introductiv. Prezentarea tematicii, organizare, evaluare, promovare. Clarificarea situațiilor speciale
2. Sănătate și boală mentală
3. Protecția persoanelor cu tulburări mentale. Legislația națională și internațională
4. Tulburările de anxietate (I): TAG și TP
5. Tulburări de anxietate (II): tulburări fobice, TOC
6. Tulburări din spectrul afectiv: depresia și mania
7. Schizofrenia și alte tulburări psihotice
8. Tulburările de personalitate
9. Suicidul. Intervenția în criză pentru persoanele cu risc suicidar
10. Tulburări psihice în copilărie și adolescență
11. Intervenții psihosociale pentru persoanele cu tulburări mentale
12.-13. Studii de caz
14. Sinteze, clarificări.

 

SEMINAR

 

1. Seminar introductiv – forme de organizare, evaluare, condiții de promovare
2. Ilustrarea conceptelor de sănătate și boală, normalitate și anormalitate
3. Tulburările din spectrul anxietății
4. Tulburările de dispoziție
5. Tulburările psihotice
6. Servicii de suport comunitar și reabilitare psihosocială
7. Seminar final

 

Bibliografie curs

American Psychiatric Association (2003), Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale. Ediţia a IVa rev. DSM IV TR, Bucureşti, Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România

Bland, R.; Renouf, N.; Tullgren, A. (2015). Social Work Practice in Mental Health: An introduction, Kindle Edition.

Comer, R.J.(2015), Abnormal Psychology, W.H.Freeman and Company, New York

Corcoran, J.; Walsh, J. (2006), Clinical Assessment and Diagnosis in Social Work Practice, Oxford University Press

Compton, R.B.; Galaway, B. (1989). Social work processes. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California

Cosman, D. (2006), Compediu de Suicidologie, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj

Hepworth, D.H; Rooney, R.H; Rooney, G.D; Strom-Gottfried, K (2015), Direct Social Work Practice. Theory and Skills, 9th Edition, Brooks/ Cole, Cengage Learning

ICD 10/ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (2016), http://apps.who.int/classifications/icd10/, accesat 14.09.2016

Lehtinen, V.; Ozamiz, A.; Underwood, L.; Weiss, M (2005), The Intrinsec Value of Mental Health, în: Promoting Mental Health. WHO Press, Geneva, http://www.who.int/mental_health/ evidence/ MH_Promotion_Book. pdf, accesat 24.09.2016

Rovinelli H., Gitterman N. & A. (2011), Mental Health and Social Problemes. A Social Work Perspective, Roudledge, Taylor & Francis Group, London and NY

Saleebey, Dennis (2001), The diagnostic strengths manual? Social Work, 46.2: 183-7

Tudose F., Tudose, C. (2004), Abordarea pacientului în psihiatrie. Ghid de lucrări practice, ed. a II a revăzută și adăugită, Editura Medica, București

Tudose F., (2007), Psihopatologie și orientări terapeutice in psihiatrie, Editura Fundației România de mâine, București

Tury F., Antal I., Paszthy, B (2008), Anorexia și bulimia. Ghidul pacientului și familiei. FarmaMedia, Târgu Mureș

Dafinoiu, I., Vargha J.L. (2005), Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iași

WHO (2010), World Health Organization Intervention Guide for Mental, Neurological and Substance-use Disorders in Non-specialized Health Settings – Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), WHO Press, Geneva, Switzerland, http://www.who.int/ mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/, accesat 14.09.2016

 

Bibliografie seminar

 

Antal, I. (2010), Aspecte privind excluderea sociala și ocupațională a persoanelor cu probleme cronice de sănătate mintală, în: Revista de Asistenţă Socială, anul IX, 2/2010, p. 87-98

Balaj, M. (2008), Impactul bolii psihice asupra funcționării familiei, în: Practica asistentei sociale centrata pe individ și familie. Studii de caz (coord. Neamtu, N.), Ed. Napoca Star, Cluj-N., p.143-160

Buttler, A., Pritchard, C (1993), Asistenta Sociala și bolile mintale. Edit. Alternative, UNICEF

Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005), Tehnici cognitiv-comportamentale, în: Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iaşi, p. 13-83

Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005), Terapia centrata pe obiective și soluții, în: Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iaşi, p. P.114-153

Enachescu, C. (2005), Tratat de psihopatologie, Editura Tehnica 55, București

Dumitrascu, D.H. (2010), Consilierea comportamentelor umane suicidare, în: Revista de Asistenta Sociala, anul IX, 2/2010, p.197-210

Friedman J.R. (2010), „Cazul social” – boala, psihiatrie și dezinstituţionalizare în România postsocialistă, în: Revista de Asistenta Sociala, anul IX, 2/2010, p. 99-118

Moldovan, A., Milasan, L., Bercea, A., Stoleru, M., Botond, Sz., Mehi, R. (2008), Proiect comunitar al studentelor: promovarea drepturilor persoanelor cu tulburări psihice, în: Modele și recomandări pentru proiecte de intervenție, coord. Roth, M., Presa Univ. Clujeană, p.133-158)

Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 http://cnsm.org.ro/politici.html, accesat 9.01.2017

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – test de evaluare

Criterii de evaluare

 • examen

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – activitate seminar

Criterii de evaluare

 • participarea la discuţii

 

Pentru promovarea disciplinei, studentul trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul alocat examenului scris (3p) și un punctaj final de minim 4,5 puncte. De asemenea, este necesară participarea la cel puțin jumătate din cursuri și participarea activa la discuțiile de la seminar.

Condiții obligatorii pentru recunoașterea activității de seminar: participarea la cel puțin 75% din întâlnirile de seminar (5 prezențe).

 

Notă despre plagiat

Plagiatul sau frauda se pedepsește în conformitate cu reglementările în vigoare (în anumite situații pot implica exmatricularea). „Plagiatul este prezentarea ca fiind munca proprie a cuiva a cuvintelor, ideilor, argumentelor unei alte persoane fără o corectă recunoștere a sursei prin citare, referire sau notă. Prin urmare, este vorba de plagiat atât atunci când cuvintele unei alte persoane sunt reproduse fără recunoașterea sursei, cât şi atunci când ideile sau argumentele altei persoane sunt parafrazate astfel încât cititorul ar putea crede că ele aparțin autorului textului.”

Gestionarea situațiilor speciale:

 • Prezența la seminar: Conform art. 29(2) din Statutul studentului UBB, prezența studentului la seminarii este obligatorie în proporție de 75%. Prin urmare, acumularea a minim 10 prezențe dovedite prin fișa de prezență asigură luarea în considerare a punctajului acumulat la seminar pe parcursul semestrului. Conform art. 29(4) din același statut, acceptarea studentului la examen este condiționată de respectarea obligațiilor din art. 29(2).
 • Nerespectarea cerinței de participare la seminar înseamnă pierderea punctajului alocat seminarului.
 • Pentru mărire/restanță doar nota de la curs poate fi modificată. Punctajul de la seminar nu poate fi recuperat. Se păstrează nota mai mare obținută anterior (dacă este cazul).
 • Tema de seminar se realizează la calculator, TNR-12, spațiere la un rând şi jumătate, utilizând diacriticele şi stilul aliniat (justified). Se vor respecta de asemenea standardele APA[1] de redactare a unui text scris. Titularul își rezervă dreptul de a depuncta cu până la jumătate din punctaj nerespectarea acestor condiții, precum și nerespectarea normelor de gramatică.
 • Contestațiile se fac în max. 24 ore după afișarea rezultatelor la avizier sau pe grupul de discuții.
 • Studenții de la TO şi TGC vor veni în oricare din cele 3 grupe de seminar de la secția de AS, în funcţie de orarul specializării proprii. Sarcinile și condițiile de promovare ale acestora sunt aceleași ca ale celor de la specializarea asistență socială.
 • Toţi studenții vor da un examen de cunoștințe în sesiune. Pentru a putea fi considerați promovați trebuie să obțină 50% din totalul acestei probe (4p).

[1] Consultă http://www.apastyle.org/

 

Obiective generale

 • Cursul oferă noțiuni introductive cu privire la sănătatea mentală și la practica asistenței sociale cu persoanele cu tulburări mentale și pentru familiile acestora

 

Obiective specifice

 • Să utilizeze corect conceptele din sfera sănătății mentale;
 • Să identifice caracteristicile esențiale ale tulburărilor mentale;
 • Să înțeleagă interrelația factorilor (cauzalitate, respectiv asociere) conform variatelor perspective teoretice;
 • Să analizeze practicile de intervenție din domeniul sănătății mentale;
 • Să cunoască legislația din domeniu;
 • Să dovedească capacitatea de a planifica o intervenție în vederea îmbunătățirii situației unei persoane cu tulburare mentală/familia acestuia.