S4: Înfiinţarea întreprinderii de economie socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR 8041
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Oprean Victor-Bogdan
lector universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai

SI

Săptămâna 1-2. Entitatea patrimonială. Înţelegerea conceptului de entitate patrimonială, delimitarea noţiunilor de unitate economică, instituţie publică şi taxonomia unităţilor economice. Particularităţile unităţilor economice. Iniţierea dezbaterii privind ideea de sustenabilitate economică, de mediu şi socială. Conexiuni.

Lectura: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi actualizările ulterioare

Săptămâna 3. Patrimoniul unei entităţi economice.Înţelegerea noţiunii de patrimoniu, active, datorii, capitaluri proprii. Delimitarea principalelor categorii de active, identificarea tipurilor de datorii, delimitarea elementelor de capitaluri proprii, dezvoltarea capacităţii de analiză a modificărilor patrimoniale determinate de principalele operaţiuni economice desfăşurate de către o entitate. Concepte care stau la baza taxonomiei specifice afacerilor.

Lectură: Collase B., Contabilitate generală, Editura Moldova, Iaşi, 1995; Feleagă Niculae, Malciu Liliana, Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002

Săptămâna 4-6. Determinarea rezultatului unei entităţi. Înţelegerea implicaţiilor operaţiunilor economice asupra rezultatelor unei entităţi. Identificarea principalelor caracteristici ale cheltuielilor şi veniturilor, analiza şi înţelegerea noţiunilor de cheltuială şi venit. Dezvoltarea capacităţii de clasificare a cheltuielilor şi veniturilor pe principalele categorii de informaţii necesare şi utile decidenţilor.

Lectură: Matiş Dumitru, Atanasiu Pop,Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010

Săptămâna 7. Etapele înfiinţării sustenabile a unei entităţi. Cunoaşterea principalelor etape privind înfiinţarea unei entităţi. Înţelelegerea necesităţii orientării instituţionale a procesului. Cunoaşterea elementelor definitorii în ceea ce priveşte înfiinţarea unei societăţi. Înţelegerea modificărilor patrimoniale generate de înfiinţarea unei entităţi.

Săptămâna 8-9. Norme contabile privind înfiinţarea şi continuarea activităţii unei entităţi. Principalele categorii de entităţi din punctul de vedere al încadrării fiscale (plătitoare de impozit pe profit sau pe venit, plătitori de TVA sau neplătitori de TVA, întreprinderi mari, mici sau mijlocii, microîntreprinderi). Cunoaşterea mecanismului TVA. Deprinderea modului de calcul al impozitului pe profit sau pe venit. Dobândirea capacităţii de analiză a tipului de entitate care este mai avantajos de înfiinţat în diferite circumstanţe. Surse de finanţare pentru entităţi de economie socială: sponsorizări, deduceri şi obligaţii fiscale. Entităţi recunoscute legate de asistenţa şi/sau protecţia socială. Furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Săptămâna 10. Conducerea şi organizarea contabilităţii. Prezentarea principalelor Registre contabile. Prezentarea şi detalierea conceptelor pe care se bazează situaţiile financiare. Cunoaşterea particularităţilor privind contabilitatea trezoreriei statului şi a instituţiilor publice.

Săptămâna 11. Documentarea operaţiunilor economice. Prezentarea principalelor documente justificative şi justificarea necesităţii utilizării lor. Dezvoltarea abilităţilor privind întocmirea documentelor justificative. Tipizarea, verificarea şi cunoaşterea circulației documentelor economice. Cunoașterea modalităților de clasare, păstrare și reconstituire a documentelor.

Săptămâna 12. Responsabilitatea socială în cadrul unei entităţi. Conceptul de responsabilitate socială şi 5 dimensiuni ale responsabilităţii sociale. Principiile responsabilităţii sociale. Elementele definitorii ale responsabilității sociale în cadrul entității. Identificarea ştiinţifică a principiilor responsabilității sociale. Dimensionarea rolului pe care îl are responsabilitatea socială în cadrul entității.

ST

 1. Pregătirea proiectului de entitate economică.
 2. Sincronizarea entităţii economice cu imperativele economiei sociale.
 3. Integrarea afacerii într-un sistem de unitate protejată.
 4. Încadrarea unităţii protejate într-un sistem sustenabil.
 5. Extrapolarea întreprinderii individuale spre SROI.

 

SF

 1. Entitatea patrimonială, Patrimoniul unei entităţi, Rezultatele entităţilor şi taxarea/ fiscalitatea
 2. Sustentabilitatea entitãţilor, Principiul continuitãţii activitãţii şi evaluarea în afaceri, Categorii fiscale, Organizarea şi documentarea contabilitãţii. Responsabilitatea socialã şi circumscrierea activitãţilor mediului economic

Bibliografie SI

1. Alexander David, Baritton Anne, Jorissen Ann, International Financial Reporting and Analysis, Thomson Learning, 2003
2. Anthony Robert, Reece James, Hertenstein Julie, Accounting: Text and Cases, 9th Edition, Irwin, 1994
3. Bogdan Victoria, Armonizarea contabilă internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2004
4. Capron M., Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
5. Benedict Augustin, Elliott Barry, Practical Accounting, Pearson Education Limited, 2001
6. Călin Oprea, Ristea Mihai, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004
7. Collase B, Contabilitate generală, Editura Moldova, Iaşi, 1995
8. Elliot Barry, Elliot Jamie, Financial Accounting and Reporting, 12th Edition, Prentice Hall, London, 2008
9. Lee Tom, Lee T. A., Corporate Governance And Financial Reporting, John Wiley & Sons, 2006
10. Feleagă Niculae, Malciu Liliana, Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002
11. Ienciu Ionel-Alin, Implicațiile problemelor de mediu în contabilitate și auditul situațiilor financiare, Editura Risoprint, 2009, Cluj-Napoca
12. Matiş Dumitru, Atanasiu Pop Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
13. Matiş Dumitru, Bazele contabilității, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
14. Oprean Victor-Bogdan, Ienciu Alin-Ionel, Suport de curs, 2017
OMFP 1802/2014 (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)
OMFP 2634/2015 (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)
Legea 31 privind Societățile comerciale republicată (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)
Resurse on-line:
http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm

 

Bibliografie ST

 

 1. Alexander David, Baritton Anne, Jorissen Ann, International Financial Reporting and Analysis, Thomson Learning, 2003
 2. Anthony Robert, Reece James, Hertenstein Julie, Accounting: Text and Cases, 9th Edition, Irwin, 1994
 3. Bogdan Victoria, Armonizarea contabilă internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2004
 4. Capron M., Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
 5. Benedict Augustin, Elliott Barry, Practical Accounting, Pearson Education Limited, 2001
 6. Călin Oprea, Ristea Mihai, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004
 7. Collase B, Contabilitate generală, Editura Moldova, Iaşi, 1995
 8. Elliot Barry, Elliot Jamie, Financial Accounting and Reporting, 12th Edition, Prentice Hall, London, 2008
 9. Lee Tom, Lee T. A., Corporate Governance And Financial Reporting, John Wiley & Sons, 2006
 10. Feleagă Niculae, Malciu Liliana, Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002
 11. Ienciu Ionel-Alin, Implicațiile problemelor de mediu în contabilitate și auditul situațiilor financiare, Editura Risoprint, 2009, Cluj-Napoca
 12. Matiş Dumitru, Atanasiu Pop Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
 13. Matiş Dumitru, Bazele contabilității, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
 14. Oprean Victor-Bogdan, Ienciu Alin-Ionel, Suport de curs, 2017

OMFP 1802/2014 (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)

OMFP 2634/2015  (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)

Legea 31 privind Societățile comerciale republicată  (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm )

 

Bibliografie SF

 1. Călin Oprea, Ristea Mihai, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004
 2. Collase B, Contabilitate generală, Editura Moldova, Iaşi, 1995
 3. Feleagă Niculae, Malciu Liliana, Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002
 4. Ienciu Ionel-Alin, Implicațiile problemelor de mediu în contabilitate și auditul situațiilor financiare, Editura Risoprint, 2009, Cluj-Napoca
 5. Matiş Dumitru, Atanasiu Pop Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
 6. Matiş Dumitru, Bazele contabilității, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
 7. Oprean Victor-Bogdan, Ienciu Alin-Ionel, Suport de curs, 2017

OMFP 1802/2014 (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)

OMFP 2634/2015  (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm)

Legea 31 privind Societățile comerciale republicată  (http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/legislatie.htm )

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% examen scris

Criterii de evaluare:

 • notare de la 1 la 10

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – intervenţii în aplicaţiile propuse, răspunsuri la întrebări, dezvoltări din inițiativă proprie etc.

Criterii de evaluare

 • participare la lucrări

 

Obiective generale

 • Consolidarea bazei teoretice și practice a studenţilor în domeniul economic și contabil, privind modul de înființare și funcționare sustenabilă a unei întreprinderi.
 • Dezvoltarea unui raţionament profesional autentic şi real concordante cu mediul/contextul actual.

Obiective specifice

 • Abordarea comparativă a tipurilor de întreprinderi;
 • Cunoaşterea în detaliu a etapelor înființării sustenabile a unei întreprinderi;
 • Aprofundarea cunoştinţelor din domeniul contabil privind organizarea fluxului informaţional al unei întreprinderi;
 • Dezvoltarea capacităţii de utilizare a documentelor financiar contabile;
 • Observarea/ extragerea şi orientarea accentului spre aspectele legate de sustenabilitatea demersurilor specifice
 • Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului.