S4: Metode de asistenţă socială (III): grup

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: ALR2401
Predare: curs 2h, lucrare practică 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 4, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: în domeniu

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Denizia Gal
Activităţi de seminar: lect. univ. dr. Cristina Faludi
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Introducere

1. Elemente de continuitate în cadrul metodelor de intervenţie: interviul şi consilierea, consilierea şi terapia familială, grupul şi comunitatea.
2. Particularităţi şi argumente în favoarea lucrului cu grupurile în asistenţa socială
3. Definirea grupurilor

Tipuri de grupuri în asistenţa socială

4. Grupuri recreative.
5. Grupuri educaţionale şi de dezbatere/discuţie.
6. Grupuri pentru rezolvarea de probleme şi luarea deciziei.
7. Grupuri de suport sau autoajutorare.
8. Grupuri de socializare şi grupuri terapeutice.

Concepte şi abilităţi în lucrul cu grupurile

9. Grupurile de referinţă şi membrii de grup.
10. Scopuri şi stadii ale dezvoltării grupurilor.
11. Sarcini, roluri, conducerea şi puterea în cadrul grupurilor.
12. Conformitate, competiţie şi cooperare în cadrul grupurilor

13. Factori importanţi în organizarea grupurilor (scopuri, compoziţie, mărime, durată).

14. Etape în organizarea grupurilor (primirea, evaluarea iniţială şi planificarea activităţii, selecţia membrilor, dezvoltarea şi intervenţia, evaluarea finală şi terminarea). Particularităţi ale lucrului cu diferite categorii de grupuri.

 

 

SEMINAR/LABORATOR

 

S1 – Introducere – prezentarea tematicii, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de evaluare; discutarea modalitații de întocmire a protocoalelor, a fișelor de lectură și a planului unei întâlniri de grup.
S2 – Identificarea şi evaluarea propriilor valori şi preferințe, dar și a temerilor, stereotipurilor și prejudecăţilor în ceea ce priveşte lucrul cu grupurile.
S3 – Experimentarea calității de membru de grup: prezentarea membrilor grupului; elemente de sociometrie; discutarea și clarificarea limitelor confidențialității în cadrul grupului; prelucrarea experienței.
S4 – Autocunoaștere și intercunoaștere: lucrul pe perechi, comunicarea în cadrul grupului; prelucrarea experienței în grupul diadă și în grupul lărgit.
S5 – Jocul de rol: experimentarea diferitelor roluri sociale și profesionale; feedback de rol. Valențele educative și formative ale jocului de rol.
S6 – Pregătirea pentru abordarea experimentală de către studenți a rolului de lider de grup: formarea echipelor de coliderat, alegerea temelor și a tipurilor de grup cu care va lucra fiecare echipă de colideri; planificarea activităților.
S7 – Conducerea grupului de către studenți: grup de dezbatere
S8 – Conducerea grupului de către studenți: grup de decizie şi rezolvare de probleme
S9 – Conducerea grupului de către studenți: grup de socializare
S10 – Conducerea grupului de către studenți: grup de auto-ajutorare
S11 – Conducerea grupului de către studenți: grup educativ şi de formare a abilităţilor
S12 – Conducerea grupului de către studenți: grup de sensibilizare /dezvoltare personală
S13 – Autoevaluarea activității de seminar. Împărtășirea experienței: achiziții profesionale și personale, împliniri versus frustrări, respectiv satisfacții versus insatisfacții.
S14 – Terminarea activității de grup; evaluarea finală.

 

Bibliografie obligatorie:

Bibliografie selectată tematic (pentru examenul de licență)

1. Definirea grupurilor. Tipuri de grupuri utilizate în asistenţa socială. Analiza comparativă a diferitelor tipuri de grupuri dupa diferite criterii: scop, efecte, membri de grup, competențe ale liderului de grup, aspecte controversate.

 • Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri,Polirom, pp. 202-205, 224-233.
 • Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, pp. 27-30, 51-54.
 • Visscher, De Pierre, Neculau, Adrian (2001), Dinamica grupurilor, Polirom, pp. 592-614.

2. Elemente de dinamica grupurilor: etape și procese în formarea grupurilor, roluri sarcină şi roluri de susţinere, teorii ale conducerii grupurilor, fundamentele puterii în grup, conformarea, competiţia şi cooperarea în grup, controversă și creativitate în grup, abordarea conflictelor în cadrul grupului, comportamente perturbatoare în grup.

 • Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri, Polirom, pp. 93-106.
 • Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, pp. 122-134
 • Visscher, De Pierre, Neculau, Adrian, (2001), Dinamica grupurilor, Polirom, pp. 331-358

3. Organizarea grupurilor, începerea şi derularea intervenţiei în grup

 • Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri,Polirom, pp. 72-74, 80-87
 • Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, pp. 111-129
 • Visscher, De Pierre & Neculau, Adrian (2001), Dinamica grupurilor, Ed. Polirom, Iaşi,
  pp. 251-265

Bibliografie opțională (Bibliografie generală recomandată studenților)

 • Amado,Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri Polirom, Iaşi
 • Curșeu, Petru, lucian, (2007), Grupurile în organizașii, Polirom, Iaşi
 • Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupului șI a echipei, Polirom, Iaşi
 • Peretti, de Andre, Legrand, Jean-Andre, Boniface, Jean, (2001), Tehnici de comunicare Polirom, Iaşi
 • Vissecher, De Pierre, Neculau, Adrian, (2001), Dinamica grupurilor Polirom, Iaşi

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test grilă

Criterii de evaluare

 • însușirea cunoștințelor

 

SEMINAR/LABORATOR

 

Metode de evaluare

 • 50% – verificare pe parcurs

Criterii de evaluare

 • Protocoale de grup – 1p
 • Fișe de lectură – 1p
 • Plan întâlnire de grup – 1p
 • Conducerea unei întâlniri de grup în coliderat – 1p

 

Pentru activitatea de seminar, evaluarea se va face pe baza criteriilor de evaluare precizate mai sus, ținându-se cont de prezență și participare activă. Studenții vor primi la sfârșitul activității de seminar un fișier de evaluare detaliat pe cele patru criterii, al căror punctaj se va regăsi în nota finală. Punctajul maxim posibil este de 4 puncte. Examenul de tip grilă va fi punctat cu maxim 4 puncte. Nota finală va rezulta din cumularea punctajelor obținute la examen și seminar, la care se va adăuga câte un punct din oficiu pentru fiecare tip de activitate cu condiția de a fi realizat minim 2 puncte, atât la seminar, cât și la examen.

Obiective generale

 • dobândirea unui set de valori, cunoştinte, deprinderi, în vederea lucrului cu grupurile

 

Obiective specifice

 • cunoaşterea principalelor concepte şi abordări teoretice referitoare la utilizarea grupurilor în asistenţa socială
 • cunoaşterea şi deprinderea principalelor abilităţi necesare în lucrul cu grupurile
 • înţelegerea particularităţilor lucrului cu diferite categorii de clienţi în cadrul grupurilor