S4: Metodologia cercetării calitative în asistenţa socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR1022
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul european în drepturile copiilor

Maria-Carmen Pantea
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Socială şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

 1. Prezentarea generala a tematicii cursului, a structurii și surselor de informare. Prezentarea standardelor de evaluare minime, medii si maximale.
  Comunicarea de către studenți a nevoilor/ așteptărilor cu privire la curs.
 2. Cantitativ și calitativ în științele sociale. Dileme și tensiuni
 3. Designul unei cercetări calitative (I): scopul, cadrul conceptual.
 4. Designul unei cercetări calitative (II): Formularea întrebărilor de cercetare și operaționalizarea lor
 5. Interviul. Implicații pentru interpretare cu ajutorul NVivo (Comaparea succesiva, codarea deschisa și axiala, eșantionarea teoretica, memos, diagrame).
 6. Focus-grupul. Implicații pentru interpretare cu ajutorul NVivo
 7. Observația. Tipuri de observație și integrarea lor în analiza cu ajutorul Nvivo.
 8. Metode participative de colectare a datelor calitative (Jurnalul, harta, fotografia, Participatory Rural Appraisal)
 9. Cercetarea-actiune
 10. Analiza documentelor cu ajutorul Nvivo.
 11. Validitatea si fidelitatea în cercetarea calitativa. Asigurarea fidelitatii cu ajutorul NVivo
 12. Elemene de etica in cercetare. Protectia datelor in Nvivo.
 13. Limite in utilizarea Nvivo pentru interpretarea datelor calitative.
 14. Sinteza cursului, clarificări.

 

Seminar

 

 1. Familiarizarea cu setările Nvivo: principalele caracteristici, structura și personalizarea paginii de lucru, funcțiile de bază în analiză.
 2. Crearea unui proiect în Nvivo. Importarea documentelor și a materialelor multimedia, crearea de materiale noi, setarea cazurilor și a atributelor. Exerciţii
 3. Clasificarea materialului în teme. Tehnici de codare. Exerciții
 4. Introducerea elementelor de interpretare proprie. Adnotări, memos, crearea legăturilor între texte, stabilirea de relaţii şi seturi. Exerciţii
 5. Munca în echipă. Utilizarea elementelor care permit interpretarea simultană, compararea analizelor.
 6. Vizualizarea informației prin metode de căutare selectivă, elaborarea hărților şi generarea de modele de vizualizare a relaţiilor dintre teme.
 7. Raportarea datelor calitative. Exportarea informaţiei şi tehnici de prezentare a rezultatelor.

 

 

Bibliografie curs:

Bibliografie obligatorie

Chelcea, Septimiu (2007)  :  Metodologia cercetarii sociologice. Bucuresti: Editura ECONOMICA

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods, vol. 1-2. Sage, Thousand Oaks.

Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, textului si interactiunii. Iasi: Polirom.

QSR. NVivo 8 tutorials. URL:  http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18

Bibliografie facultativa:

Maxwell, J.A. (2005). Qualitative research design. An interactive  approach. NY: SAGE.

 

Bibliografie seminar:

QSR. NVivo 8 tutorials. URL:  http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60%- examen

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de a opera cu concepte specifice analizei calitative

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – evaluare pe parcurs
 • 10% – evaluare pe parcurs

Criterii de evaluare

 • capacitatea de a realiza un interviu care să respecte principiile cercetării calitative
 • capacitatea de a interpreta date calitative folosind un program computerizat

 

Obiective generale

 • Să familiarizeze studenţii cu principalele abordări din domeniul drepturilor copilului.

Obiective specifice

 • Să explice conţinutul Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului (CDC)
 • Să explice locul şi rolul CDC în cadrul instrumentelor privind sistemul de protecţie a drepturilor omului
 • Să explice şi să exemplifice abordarea bazată pe drepturi
 • Să identifice actorii responsabili de implementarea CDC

 

Standard minim de performanță

 • Identificarea a trei moduri de raportare la copiii care muncesc și a tipurilor de organizații/comunități care susțin aceste perspective.
 • Identificarea a trei probleme etice implicate în cercetarea copiilor care muncesc
 • Identificarea a cate trei factori care favorizează intrarea timpurie în munca pentru copii din mediul rural/urban din România sau din lume.
 • Capacitatea de a descrie o intervenție adresată copiilor care muncesc și de a comenta eficienţa ei.