S4: Practică şi supervizare 2

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR 8042
Predare: seminar 1h, lucrare practică 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Adina Rebeleanu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Lucrări practice

 

Practica se derulează în unităţi de economie socială existente în context naţional (asociaţii, fundaţii, cooperative de credit, unităţi protejate, case de ajutor reciproc, societăţi meşteşugăreşti). Pentru fiecare instituţie va fi încheiat un acord de cooperare între facultate şi instituţie.

În primele două săptămâni sunt organizate întâlniri cu manageri ai unor entităţi de economie socială, ce realizează prezentarea instuţiilor. După prezentare, vor fi discutate aspectele relevante pentru demersul  analitic.

La finalul practicii, studenţii vor realiza un raport de practica pe următoarea structură: Date de identificare a instuţiei, Obiectivele practicii, argumentarea opţiunii, criterii de analiză a entităţii de economie socială:

Contextul/mediul în care funcţionează organizaţia

 • istoria funcţionării;
 • nevoia/cererea pentru activitatea/serviviul sau produsul oferit;
 • parteneri;
 • interesele membrilor sau acţionarilor.

Aspecte organizaţionale

 • misiune, viziune
 • valori, norme şi principii în activitatea economică: prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale în raport cu profitul/ creşterea capitalului; utilizarea excedentului pt. atingerea unor obiective de dezvoltare durabilă, în folosul membrilor sau în interes general;
 • valori şi norme în relaţia cu societatea: apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii; îmbinarea intereselor membrilor/utilizatorilor şi/sau interesului general;
 • statutul juridic al entităţii;
 • domenii de activitate;
 • clienţi/utilizatori/beneficiari;
 • grupuri defavorizate şi poziţia lor în activitatea organizaţiei;
 • structura actuală a personalului: număr, calificări, vârstă, sex, forme de anagajare, voluntari;
 • selecţia, motivarea şi evaluarea personalului;
 • activităţi de educaţie permanentă, formări la locul de muncă;
 • organigrama;
 • principii şi tipuri de leadership, mecanisme de luare a deciziei, gestiunea autonomă şi independentă faţă de autorităţile publice; controlul democratic de către membri;
 • criterii de performanţă şi succes;
 • strategii de dezvoltare, responsabilităţi , termene.

Finanţare şi resurse financiare

 • tipuri de finanţare (public, privat; local/municipal, judeţean, guvernamental);
 • principalii sponsori
 • finanţare europeană (tip program/proiect) şi calitatea organizaţiei (coordonator, partener);
 • resurse materiale, echipamente;
 • planificare, construcţia bugetului, procese şi instrumente de control;
 • perspective şi planuri pe termen lung pentru asigurarea existenţei organizaţiei (planificare, politică de obţinere/atragere de fonduri, modele inovative de finanţare).

Raportul va fi prezentat oral în interiorul sesiunii, la o dată stabilită de comun acord cu studenţii.

 

Bibliografie obligatorie:

Cace, S. 2010, Economia socială în România. Două profiluri regionale, Expert, Bucureşti
Cace, S.2010, Economia socială în Europa, Expert, Bucureşti
Cotoi, C. Mateescu, O. 2013, Economie socială, bunuri şi proprietăţi comune în România, Polirom Evans, S. et al. (2007), Generating Social Capital? The Social Economy and Local Economic Development, in European Urban and Regional Studies 14(1).
Greffe, X. (2007), Social economy building inclusive economies, OECD
Gonzales, V. (2007), Globalization, Welfare Reform and the Social Economy: Developing an Alternative Approach to Analyzing Social Welfare Systems in the Post-Industrial Era, Journal of Sociology & Social Welfare, June 2007, volume XXXIV, number 2
Harris, T. (1999), International Fund Raising for Not-for-profits, NY: John Wiley&Sons, Inc.
Lambru, M. 2013, Organizaţiile de ajutor reciproc, Polirom, Iaşi
Larionescu, M. 2013, Economia socială şi cooperaţia în România, Polirom, Iaşi
Petrescu, C. 2013, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Polirom, Iaşi
Roth, M., A. Rebeleanu (2007), Asistenta sociala. Cadru conceptual si aplicatii practice, Cluj: PUC
Vlăsceanu, M. 2010, Economie socială şi antreprenoriat, Iaşi: Polirom (Partea I, pp 17-78 şi Partea III, pp. 139-203).

Revista de Economie socială
Revista de Asistenţă Socială
Journal of Community Positive Practices, Nr.3/2011

Bibliografie facultativă:

Cace, S. 2010, Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii Europene, Expert, Bucureşti
Hausner, G-P, (2008), The Social Economy in Poland: Achievements, Barriers to Growth,and Potential in Light of Research Results, Foundation for Social and Economic Initiatives.
Guvernul României, CADI, ACRR, UNDP, 2012, Social economy and roma communities – challenges and opportunities, Bucureşti
Petrescu, C.. 2013, Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Polirom, Iaşi
Petrescu, C. 2013, Organizaţiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere. Profil, evoluţie, tendinţe, Polirom, IaşiRebeleanu A., 2013, “The present and importance of social economy in ensuring the equity of the access to health services, Revista de economie sociala, vol. III nr.1, 2013, p.100-119Vlăduţ M., Seprodi L. 2013, „Antreprenoriatul – soluţie disponibilă şi fezabilă pentru creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în muncă a asistenţilor sociali”, în Revista de economie sociala, vol. III nr.5, 2013, p.78-122

Resurse legislative:

Legea 292/2011 privind asistenţa socială
Proiectul de lege privind economia socială
Social Package Investment, 2013 http://www.easpd.eu/en/content/social-investment-package
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Commitee and the Committee of the Regions, 2011, Social Business Initiative, Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, SEC (2011) 1278
COM(2007) 725 (Comunicarea Comisiei “Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de inters general: un nou angajament european”
Recomandarea Consiliului Europei 224 (2007)“Asigurarea continuităţii teritoriale a serviciilor sociale în zonele rurale”
Com (2010)2020 (Comunicarea Comisiei “Europa 2020: o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”)
Raport bienal privind serviciile sociale de interes general (SEC(2008)2179 şi SEC(2010)1284)
Recomandarea Comisiei din 3 oct 2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii (COM(2008)5737)
Raportul “Un cadru european de calitate pe bază voluntară pentru serviciile sociale” (Comitetul de protecţie socială 2010)
Raportul Comisiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Parlamentul European cu privire la viitorul serviciilor sociale de interes general (2009/2222(INI) (raportul De Rossa)
EC Communication, Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market, 2007

Resurse on-line:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7695&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7684&type=2&furtherPubs=yes
http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/database/
www.muncii.ro
http://www.fdsc.ro/

 

 

 

Lucrări practice

 

Metode de evaluare

 • 85% (60% raportul scris şi 25% prezentarea orală) – întocmirea raportului de practică scris, cu respectarea structurii indicate şi prezentarea orală a acestuia
 • 15% – evaluare pe parcurs (implicarea studenţilor în activităţi)

Criterii de evaluare:

 • Prezentarea raportului de practică
 • Participarea studenţilor la activităţile de practică şi prezentările organizate

 

Obiective generale

 • Familiarizarea studenţilor cu specificul diverselor entităţi de economie socială existente în contextul naţional

Obiective specifice

La sfârşitul practicii studentul trebuie să:

 1. Să poată analiza entităţi de economie socială
 2. Să conştientizeze rolul economiei sociale în contextul măsurilor integrate de asistenţă şi incluziune socială

Să fie pregătit pentru a gândi critic, mai ales cand vine vorba despre producerea, analiza si interpretarea datelor relevante pentru practica asistenţei sociale şi integrarea socială a persoanelor vulnerabile.