S4: Stagiu de cercetare pentru lucrarea de disertaţie

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 78Cod: AMR4040
Predare: seminar 1h, lucrare practică 3h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul european în drepturile copiilor

Mihai-Bogdan Iovu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Socială şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Laborator

L1 – Seminar introductiv. Prezentarea generală a conţinutului învăţării si evaluării
L2 – Identificarea surselor bibliografice relevante
L3 – Standardele APA privind citarea în text și realizarea bibliografiei finale
L4 – Normele de redactare/aranjare finală a lucrării: pagina de titlu, așezarea în pagină, numerotare pagini, antetului şi subsol, elaborarea automată a cuprinsului etc.
L5-6 – Designul de cercetare
– Tipuri de design: cantitativ, calitativ, mixt
– Elemente ale designului de cercetare: scop, obiective, întrebări/ipoteze de cercetare, metode, tehnici și instrumente, populația și loturile de subiecți, locația cercetării, aspecte etice implicate în cercetare, analiza datelor
L7-8 – Analiza cantitativă a datelor: crearea bazei de date și prelucrarea datelor
– Elemente de statistica descriptivă (Medie, Mediană, Mod)
– Elemente de statistică inferențială (asocierea, corelația, testul t, ANOVA)
L9-10 – Analiza calitativă a datelor
– Transcrierea interviurilor
– Analiza de conținut tematicică
– Utilizarea programelor de analiză a datelor calitative
L11 – Prezentarea rezultatelor cercetării de teren: tabele și grafice):
– Utilitatea tabelelor și graficelor
– Elaborarea tabele și grafice
– Analiza informațiilor din tabele și grafice
L12 – Prezentarea finală a disertației: construirea prezentării în PowerPoint

 

Atkinson, R. (2006). Povestea vieții. Interviul. Iaşi: Polirom.
Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului și interacțiunii. Iaşi: Polirom
Cojocaru, S. (2006). Proiectul de intervenţie în asistența socială. De la propunerea de finanțare la proiectele individualizate de intervenţie. Iaşi: Polirom.
Howitt D. & Cramer D. (2010). Introducere în SPSS pentru psihologie. Ediția a II-a. Iași: Polirom
Labăr A. V. (2008). SPSS pentru științele educației. Iași: Polirom
Mărginean, I. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Polirom.
Perhinschi, C. & Ilucă, P. (2001). MS Word simplu şi eficient. Iaşi: Polirom.
Rad, I. (2008). Cum se scrie un text ştiinţific în domeniul disciplinelor umaniste. Cluj-Napoca: Accent.
Rotariu, T., Bădescu, G., Culic, I, Mezei, E., & Mureșan C. (1999). Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale. Iaşi: Polirom.
Şerbănescu, A. (2000). Cum se scrie un text. Introducere în tehnica redactării. Iaşi: Polirom.
Yin, R. (2005). Studiul de caz. Designul, colectarea si analiza datelor. Iaşi: Polirom
Jupp, V. (2010). Dicționar al metodelor de cercetare socială. Iaşi: Polirom
Mucchelli, A. (2002). Dicționar al metodelor calitative în științele umane și sociale. Iaşi: Polirom

 

LABORATOR

 

Metode de evaluare

 • 25% – expunerea elementelor de design al cercetării (scop, obiective, ipoteze/întrebări de cercetare, participanții la cercetare și modul de selectare, locația, accesul la subiecți, aspecte legate de etica cercetării, metode și instrumente de culegere a datelor, metode de analiză a informației)
 • 40%- prezentarea sintetică a rezultatelor dintr-o ipoteză/întrebare de cercetare
 • 25% – analiza și prezentarea rezultatelor dintr-un tabel și un grafic
 • 10% – punctaj acordat din oficiu

Criterii de evaluare:

 • Coerența argumentelor, calitatea materialelor

 

 

Aspecte organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale

 • Prezenţa la întâlniri: Cel puțin 5 prezențe sunt obligatorii.
 • Realizarea temelor – obligatorie, realizarea acestora contribuind la punctajul final. Temele de seminar valorează 90% din nota finală, iar pentru promovare trebuie ca punctajul cumulat să fie peste 5.
 • Pentru mărirea și restanțe, studentul va prezenta în scris o lucrare care se va puncta 0-10. Se va păstra nota mai mare, dacă aceasta a fost obținută anterior.
 • Temele se realizează la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacriticele şi stilul aliniat (justified). Se vor respecta de asemenea standardele APA[1] de redactare a unui text scris. Titularul își rezervă dreptul de a depuncta cu până la jumătate din punctaj nerespectarea acestor condiții, precum și nerespectarea normelor de gramatică.
 • Plagiatul şi fraudele: în urma plagiatului şi/sau fraudelor se pierde nota.
 • Contestaţiile se fac în maxim 24 ore după afişarea rezultatelor la avizier sau pe grupul de discuţii.

Comunicarea cu titularul de seminar și transmiterea tuturor temelor în format electronic se realizează prin intermediul e-mailului (iovu_mbogdan@fulbrightmail.org) sau în timpul orelor de consultații

[1] Consultă http://www.apastyle.org/ sau http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 

Obiective generale

 • Familiarizarea masteranzilor cu standardele generale de elaborare a lucrării de disertaţie;
 • Dezvoltarea abilităţilor de sintetizare și argumentar

Obiective specifice

A. Obiective cognitive

 1. Însușirea principalelor cunoștințe legate de derularea și analiza unei cercetări empirice;

B. Obiective procedurale

 1. Să redacteze corect un text ştiinţific conform standardelor APA;
 2. Să-și fundamenteze teoretic proiectul de cercetare
 3. Să propună un design de cercetare coerent
 4. Să prelucreze şi să interpreteze adecvat datele rezultate în urma cercetării de teren (cantitativ și/sau calitativ)

C. Obiective atitudinale

 1. Evaluarea critică a strategiilor și tehnicilor de cercetare;
 2. Respectarea normelor de etică a cercetării.

 

Standard minim de performanță

 • 5 puncte cumulate din cele trei teme
 • Participarea la cel puțin 50% din întâlnirile programate