S4: Tutorial de documentare și elaborare a disertației

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: AMR 1043
Predare: laborator 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs obligatoriu, semestrul 4, Masteratul Managementul serviciilor sociale

Mihai-Bogdan Iovu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Laborator

 

L1 – Seminar introductiv. Prezentarea generală a conţinutului învățării și evaluării
L2 – Identificarea surselor bibliografice relevante
L3 – Standardele APA privind citarea în text și realizarea bibliografiei finale
L4 – Normele de redactare/aranjare finală a lucrării: pagina de titlu, așezarea în pagină, numerotare pagini, antetului şi subsol, elaborarea automată a cuprinsului etc.
L5-6 – Designul de cercetare
– Tipuri de design: cantitativ, calitativ, mixt
– Elemente ale designului de cercetare: scop, obiective, întrebări/ipoteze de cercetare, metode, tehnici și instrumente, populația și loturile de subiecți, locația cercetării, aspecte etice implicate în cercetare, analiza datelor
L7-8 – Analiza cantitativă a datelor: crearea bazei de date și prelucrarea datelor
– Elemente de statistica descriptivă (Medie, Mediană, Mod)
– Elemente de statistică inferențială (asocierea, corelația, testul t, ANOVA)
L9-10 – Analiza calitativă a datelor
– Transcrierea interviurilor
– Analiza de conținut tematicică
– Utilizarea programelor de analiză a datelor calitative
L11 – Prezentarea rezultatelor cercetării de teren: tabele și grafice):
– Utilitatea tabelelor și graficelor
– Elaborarea tabele și grafice
– Analiza informațiilor din tabele și grafice
L12 – Prezentarea finală a disertației: construirea prezentării în PowerPoint

 

Atkinson, R. (2006). Povestea vieții. Interviul. Iași: Polirom.
Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului și interacțiunii. Iași: Polirom

Cojocaru, S. (2006). Proiectul de intervenție în asistența socială. De la propunerea de finanțare la proiectele individualizate de intervenție. Iași: Polirom.

Howitt D. & Cramer D. (2010). Introducere în SPSS pentru psihologie. Ediția a II-a. Iași: Polirom

Labăr A. V. (2008). SPSS pentru științele educației. Iași: Polirom

Mărginean, I. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom.

Perhinschi, C. & Ilucă, P. (2001). MS Word simplu şi eficient. Iași: Polirom.

Rad, I. (2008). Cum se scrie un text științific în domeniul disciplinelor umaniste. Cluj-Napoca: Accent.

Rotariu, T., Bădescu, G., Culic, I, Mezei, E., & Mureșan C. (1999). Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale. Iași: Polirom.

Şerbănescu, A. (2000). Cum se scrie un text. Introducere în tehnica redactării. Iași: Polirom.

Yin, R. (2005). Studiul de caz. Designul, colectarea și analiza datelor. Iași: Polirom
Jupp, V. (2010). Dicționar al metodelor de cercetare socială. Iași: Polirom
Mucchelli, A. (2002). Dicționar al metodelor calitative în științele umane și sociale. Iași: Polirom

 

 

 

LABORATOR

 

Metode de evaluare

 • 24% – utilizarea sistemului de citare APA
 • 30% – expunerea elementelor de design al cercetării (scop, obiective, ipoteze/întrebări de cercetare, participanții la cercetare și modul de selectare, locația, accesul la subiecți, aspecte legate de etica cercetării, metode și instrumente de culegere a datelor, metode de analiză a informației)
 • 20% – prezentarea sintetică a rezultatelor cercetării
 • 16% – organizarea lucrării (pagina de titlu, cuprinsul și rezumatul)
 • 10% – punctaj acordat din oficiu

Criterii de evaluare:

 • Coerența argumentelor, calitatea materialelor

 

Obiective generale

 • Familiarizarea masteranzilor cu standardele generale de elaborare a lucrării de disertaţie;
 • Dezvoltarea abilităților de sintetizare și argumentare.

Obiective specifice

Obiective cognitive

 • Însușirea principalelor cunoștințe legate de derularea și analiza unei cercetări empirice;

Obiective procedurale

 • Să redacteze corect un text ştiinţific conform standardelor APA;
 • Să-și fundamenteze teoretic proiectul de cercetare
 • Să propună un design de cercetare coerent
 • Să prelucreze şi să interpreteze adecvat datele rezultate în urma cercetării de teren (cantitativ și/sau calitativ)

Obiective atitudinale

 • Evaluarea critică a strategiilor și tehnicilor de cercetare;
 • Respectarea normelor de etică a cercetării.