S4: Tutoriat de cercetare pentru lucrarea de disertaţie

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR9041
Predare: curs 1h, lucrare practică 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Cristina Faludi
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

SEMINAR

 

1. Familiarizarea masteranzilor cu tematica, modul de desfăşurare şi modalităţile de evaluare ale lucrărilor practice.
2. Căutarea surselor bibliografice în bibliotecă şi a articolelor ştiinţifice în baze de date electronice. Trecerea în revistă a literaturii. Standarde şi reguli de citare.
3. Parafraza. Plagiatul şi evitarea lui. Redactarea listei bibliografice.
4. Aplicarea corectă a regulilor de tehnoredactare a textelor în Programul Microsoft Word. Reguli de punctuaţie în limba română. Întocmirea listelor numerotate. Realizarea Temei de verificare 1.
5. Elemente privind designul cercetării: stabilirea obiectivelor; formularea ipotezelor/ întrebărilor de cercetare; delimitarea populaţiei investigate; precizarea modului de eşantionare; alegerea metodelor de culegere a datelor.
6. Analiza descriptivă a datelor cu ajutorul Programului SPSS: obţinerea şi interpretarea tabelelor de frecvenţe; construirea şi interpretarea graficelor ataşate distribuţiilor de frecvenţe; calculul şi interpretarea indicatorilor tendinţei centrale şi ai variabilităţii.
7. Analiza inferenţială a datelor cu ajutorul Programului SPSS: testarea ipotezelor prin aplicarea şi interpretarea testului de asociere, a corelaţiei sau a „testului t”. Raportarea rezultatelor obţinute în urma testării ipotezelor.
8. Întocmirea tabelelor şi a graficelor în Programele Word şi Excel. Inserarea în Word a tabelelor şi graficelor din Excel, numerotarea şi trimiterea corectă în text la tabele şi grafice. Realizarea Temei de verificare 2.
9. Normele de redactare/aranjare finală a lucrării: inserarea paginaţiei; utilizarea antetului şi subsolului; elaborarea automată a cuprinsului.
10. Prezentarea publică a lucrării. Realizarea prezentărilor publice cu suport Microsoft Power Point. Test practic de verificare.
11. Evaluarea Temei de verificare 1.
12. Evaluarea Temei de verificare 2.

 

Bibliografie obligatorie:

 

CHELCEA, Septimiu (2003), Cum să redactăm, Bucureşti: comunicare.ro.
ECO, Umberto (2006), Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste, Iaşi: Polirom.
EDER, Bernhard; KODYM, Willibald; LECHNER, Franz (2000), PowerPoint Prezentări, Bucureşti: All Educational.
MĂRGINEAN, Ioan (2000), Proiectarea cercetării sociologice, Iaşi: Polirom.
MUREŞAN, Cornelia (2006). Prelucrarea statistică a datelor. Suport de curs pentru învăţământul la distanţă, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 72 p.
MUREŞAN, Paula (1990), Învăţarea eficientă şi rapidă, Bucureşti: Editura Ceres, pp. 214-270.
MURRAY, M. Donald (1987), Write to learn, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
PERHINSCHI, Cristina; ILUCĂ, Petronela (2001), MS Word simplu şi eficient, Iaşi: Polirom.
RAD, Ilie (2008), Cum se scrie un text ştiinţific în domeniul disciplinelor umaniste, Cluj-Napoca: Accent.
ROTARIU Traian; BĂDESCU Gabriel; CULIC Irina; MEZEI Elemer; MUREŞAN Cornelia (1999), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi: Polirom, 334 p.
RYBACKI, Karyn C.; RYBACKI, Donald J. (2000), Arta argumentării. Manualul profesorului şi compandiu de texte, Iaşi: Polirom.
ŞERBĂNESCU, Andra (2000), Cum se scrie un text. Introducere în tehnica redactării, Iaşi: Polirom.
NOSSITER, Josh (1998). Utilizare Excel 97, Bucureşti: Teora.

 

 

 

 

SEMINAR/LABORATOR

 

Metode de evaluare

  • 50% – verificare pe parcurs 1
  • 50% – verificare pe parcurs 2

Criterii de evaluare

  • Prezentarea în scris a unui fragment de text de circa 1300-1600 de cuvinte pe tema lucrării de disertaţie, care să conţină 8 trimiteri bibliografice utilizate conform standardelor de citare APA, însoţit de lista bibliografică a celor 8 surse bibliografice.
  • Prezentarea în scris a unei părţi a cercetării, de 3-4 pagini, care să conţină expunerea pe scurt a elementelor de proiectare a cercetării şi a modului de testare a unei ipoteze, cu interpretarea rezultatelor testului statistic aplicat, respectiv a modului de interpretare a datelor calitative prin care se răspunde la una din întrebările de cercetare.

 

Obiective generale

  • familiarizarea masteranzilor cu standardele generale de elaborare a disertaţiei
  • dezvoltarea abilităţilor de sintetizare a unor puncte de vedere teoretice, construcţie a unui argument, gândire critică

Obiective specifice

La absolvirea acestui laborator, masteranzii trebuie să fie capabili să:

  • redacteze corect un text ştiinţific, în conformitate cu standardele de tehnoredactare, citare etc.;
  • elaboreze o trecere în revistă a punctelor de vedere teoretice existente în literatură în legătură cu un subiect specific asistenţei sociale;
  • realizeze un design al cercetării corect şi adecvat tematicii selectate pentru disertaţie;
  • prelucreze şi interpreteze adecvat datele rezultate în urma cercetării de tip cantitativ