S5: Asistenţă socială şi consiliere în şcoli

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2501
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 5, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: de specialitate

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Maria Carmen Pantea
Activităţi de seminar: conf. univ. dr. Maria Carmen Pantea
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS/SEMINAR

 

 1. Şcoala ca organizaţie: structură, procese, climat, teoria schimbării. Rolurile consilierului şcolar, competente, valori. Dimensiunile profesiei, perspective etice, competenta culturală.
 2. Măsuri educaționale cu impact. Piramida evidentelor
 3. Tehnici de intervievare a copiilor
 4. Prevenţia problemelor de comportament externalizat: violenţa, bullying, hărţuire sexuală. Ghid pentru evaluarea elevilor cu potenţial violent. Intervenţii/programe validate axate pe problemele de comportament externalizat. Alternative la exmatriculare/suspendare/transfer
 5. Prevenţia problemelor de comportament internalizat: Anxietatea şi frica, singurătatea şi timiditatea, doliul, depresia şi conduitele suicidare. Intervenţii validate sau promiţătoare pentru problemele de comportament internalizat.
 6. Probleme sociale şi intervenţii: absenteismul şcolar, abandonul şcolar, plasamentul, abuzul şi neglijarea, divorţul şi separarea, sarcina şi tinerii părinţi, consumul de droguri, migraţia.
 7. Consilierea în carieră, orientarea profesională
 8. Educaţia inclusivă. Bariere în învăţare şi participare
 9. Intervenţii la nivel de şcoală: programe preventive a violenţei, a bullying-ului, a abandonului şcolar şi a consumului de droguri.
 10. Intervenţii în numele unor categorii sociale vulnerabile. Victimizarea pe baza etniei, a orientării sexuale, victimizarea celor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, a imigranţilor etc.
 11. Implicarea părinţilor şi a comunităţii în restructurarea şcolilor. Parteneriatele cu mediul privat şi cu alte organizaţii. Prezentare generală a unor programe de finanţare pentru derularea de proiecte în şcoală (Erasmus+ KA1, KA2)

 

Bibliografie obligatorie:

 • Baban, A. (coord) (2009) Consiliere educaţională Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere. Cluj: Cognitrom. pag. 15-42; 165-189; 209-239.
 • Boyd Webb, B. (2017) Social work practice with children. THE GUILFORD PRESS New York London. parţial – capitolele propuse pentru prezentări de seminar la toate grupele)
 • Darjan, D. (2010) Management comportamental in clasa de elevi. Teza de doctorat, UVT. pag: 8-46; 46-77.
 • Dupper,D. (2003) School Social Work Skills and Interventions for Effective Practice. NY: John Wiley&Sons, Inc (parţial – capitolele propuse pentru prezentări de seminar la toate grupele
 • Franklin, Cynthia et al (Eds) (2006) The School Services Sourcebook A Guide for School-Based Professionals. Oxford University Press. (parţial – capitolele propuse pentru prezentări de seminar la toate grupele)
 • Kelly, Michael S. James C. Raines, Susan Stone, and Andy Frey. (2010). School Social Work. An Evidence-Informed Framework for Practice. Oxford University Press. (partial – capitolele propuse pentru prezentari de seminar la toate grupele)
 • Gherguț, A. (2016). De la segregare la integrare, incluziune și educația pentru cerințe speciale & Sugestii și soluții pentru dezvoltarea practicilor incluzive în educație adresate principalelor categorii de elevi cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale. În Educația incluzivă și pedagogia diversității (pp. 15-37; 91-103; pp. 119-133). Iași: Polirom
 • Pura, R. (2019), Modele de practică, roluri şi standarde profesionale în asistenţa socială şcolară, în contextul european actual, în Revista de Asistenţă Socială nr. 4/2019, p. 83-97.

Bibliografie facultativă:

 • CoE (2012). Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. https://www.coe.int/en/web/compass/synoptic-table-of-activities
 • Cury, Augusto, (2005), Parinti straluciți profesori fascinanți, Editura For You.
 • Dumitru, A. (2011) Consilierea Educațională. Modul 5. POSDRU
 • Dumitru, Ion, (2010), Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice, Polirom, Bucuresti.
 • Openshaw, L. (2007) Social Work in Schools Principles and Practice. Guilford Press.
 • Mih, V. (2005). Curs de consiliere şcolară. Cluj-Napoca: Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Salvati Copiii (2016) Bullying-ul în rândul copiilor Studiu sociologic la nivel national 2016
 • https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/10/10551dfa-f0b2-4cb0-a103-08d811dc31a9.pdf  pag 10-58.
 • Sosa, Tory Cox, Michelle Alvarez (2017) School social work national perspectives on practice in schools. New York: Oxford University Press.
 • Vianin, Pierre (2011) Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultati scolare – ASCR.
 • Wilson, J.C. & Powell, M. (2001). Understanding a child’s mind & Preparation and planning of the interview. In A guide to interviewing children. Essential skills for counsellors, police, lawyers, and social workers

Resurse video:

 • Aproximativ 50 linkuri la resurse, site-uri, exemple de practică, bloguri de asistenţă socială în şcoli.

http://www.elementaryschoolcounseling.org/resources.html

http://exploringschoolcounseling.blogspot.ro/search/label/Back%20to%20School

http://www.thehelpfulcounselor.com/school-counselor-must-dos-for-the-new-school-year/

Free webinars on bullying prevention:  http://www.violencepreventionworks.org/public/webinars.page?menuheader=4

 

 

CURS

 

Metode de evaluare: test grilă 50%

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a opera cu concepte, teorii specifice consilierii şcolare
 • Însuşirea unor concepte şi moduri de intervenţie specifice asistenţei sociale în şcoli

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare: prezentare orală 40%

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a descrie o intervenţie în domeniul asistenţei sociale în şcoli
 • Identificarea de min. 3 resurse la nivel individual/familial/comunitar pentru a adresa o problemă specifică asistenţei sociale în şcoli
 • Capacitatea de a sintetiza informaţiile relevante dintr-un text ştiintific în limba română din domeniul AS în şcoli.
 • Capacitatea de a participa informat la dezbateri pe tema consilierii şcolare
 • Capacitatea de a identifica independent intervenţii validate ştiinţific în domeniul asistenţei sociale în şcoli şi de a examina suportul lor ştiinţific
 • Capacitatea de a interpreta transferabilitatea/adaptarea unei intervenţii dintr-o ţară dezvoltată, în spaţiul şcolar românesc

 

Se acordă un punct din oficiu.

 

Obiective generale ale disciplinei:

 • Formarea capacităţii de a integra consilierea şcolară ca parte constitutivă a intervenţiei în asistenţa socială
 • Familiarizarea cu principalele probleme şi disfuncţii ale actorilor sociali implicati in procesul de învăţare
 • Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale specifice lucrului cu elevii, familiile acestora, profesorii, comunitatea.

 

Obiectivele specifice:

 • Să dezvolte capacitatea de interpretare critică a textelor ştiinţifice din domeniul consilierii în şcoli;
 • Să formeze capacitatea de identificare a programelor de intervenţie (nivel primar, secundar, tertiar) bazate pe dovezi;
 • Să formeze capacitatea de analiză a protocoalelor de intervenţie şi de raportare transparentă a intervenţiilor în domeniul consilierii în şcoli;
 • Să explice procesele de intervenţie prin realizarea de conexiuni între probleme, resurse şi dinamici organizaţionale
 • Să analizeze mecanismelor de adaptare a unor intervenţii validate în alte ţări, în spaţiul cultural românesc şi pentru diferite medii sociale;
 • Să aplice la nivel bazal tehnici de consiliere cu elevi/cadre didactice/părinţi
 • Să dezvolte  atitudini pozitive faţă de procesul de schimbare şi rolul asistenţei sociale în şcoli
 • Să conceapă strategii de promovare a rolului consilierului în şcoli