Descriere

Publicat în Şcoala doctorală de Sociologie

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

Programul de doctorat se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (6 semestre) și include:

  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi de cursuri și seminarii (30 credite);
  • un program individual de cercetare ştiinţifică;
  • susținerea în fața comisiei de îndrumare a trei proiecte de cercetare care acoperă tematica temei propuse;
  • susținerea lucrării de doctorat;
  • îndeplinirea standardelor naționale minime pentru acordarea titlului de doctor stabilite prin Anexa 25 a OMEN 5110/2018 pentru domeniul Sociologie

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:

– radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, – excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);

– descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).

Planul de învățământ pentru anul universitar 2019-2020 include 4 discipline din care se aleg 3:

 

În conformitate cu OMEN 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ a cursurilor de etică și integritate academică, cele 14 ore sunt incluse în structura disciplinei Fundamente metodologice ale cercetării în științele sociale.

Tabel: Informații referitoare la disciplina Etică și integritate academică (în anul universitar 2018-2019)

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai stimulează implementarea Doctoratului European, ca mecanism de internaționalizare și asigurare a calității studiilor doctorale. Informații suplimentare sunt în HCA 20484/24.10.2016 disponibilă în secțiunea Documente sau la adresa http://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/

 

Raportul de autoevaluare pentru anul 2017 – 2018

Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea studiilor de doctorat la UBB sunt disponibile pe site-ul Institutul de Studii Doctorale (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/)