Disertaţie – sociologie sesiunea februarie 2023

Publicat în rest
RegulamenteGhid de disertaţieBaremÎnscriere şi susţinere

Baremul de evaluare al prezentării şi susţinerii disertaţiei în urma absolvirii programelor de masterat în domeniul sociologiei, linia română

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, completat și republicat în baza Hotărârea Senatului UBB nr. 172 din 13.12.2021, Secțiunea D – Evaluarea, anume:
“Art. 15. Media fiecărei probe a examenului de licență/diplomă, precum și media examenului de disertație, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de examen și se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei de examen pentru susținerea lucrării sunt numere întregi de la 1 la 10. Media examenului de licență/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.”
și
“Art. 17. Nota acordată pentru lucrarea de licență/diplomă/disertație va reflecta atât conținutul ideatic al acesteia cât și modul de prezentare a candidatului. În caz de diferențe mai mari decât două puncte între calificativele membrilor comisiei, președintele dispune reevaluarea lucrării de licență/diplomă/disertație.”

Evaluarea prezentării și susținerii disertației se realizează după următorul barem:
(1) Conținul ideatic al disertației (50% din notă)
Evaluarea disertației se realizează în baza Ghidului disertației pentru domeniul Sociologie.
Dimensiunile principale evaluate:
1.1 Perspectiva teoretică, sinteza literaturii de specialitate relevante, formularea întrebării de cercetare și definirea conceptelor (30%);
1.2 Design-ul metodologic: precizarea obiectivelor cercetării, operaționalizarea conceptelor, elaborarea metodologiei de cercetare – metode, instrumente, eșantionare etc. (30%)
1.3 Studiul empiric realizat, analiza și interpretarea datelor, concluzii (30%);
1.4 Calitatea redactării textului academic, claritatea și coerența argumentării, calitatea vizualizării datelor în tabele și grafice, folosirea corectă a citării și redactarea bibliografiei (10%).
(2) Modul de prezentare al candidatului – susținerea orală (50% din notă)
2.1 Prezentarea orală clară și coerentă a disertației, dovada bunei cunoașteri a demersului teoretic și metodologic al acesteia (50%)
2.2 Adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei, capacitatea de reflecție critică asupra disertației realizate (50%)

Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă sub forma unui număr întreg între 1 și 10 atât pentru (1), cât și pentru (2). Nota pentru disertație se calculează ca media aritmetică a celor două note.
Nota finală pentru disertație este media aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei.

Susținerea dizertațiilor la masteratele din domeniul Sociologie

 • Managementul strategic al resurselor umane: Marți, 21 februarie, ora 10, sala 206

Comisia de evaluare: D.Chiribucă, M.Comșa, V.Mateescu, C.Raț

 • Analiza datelor complexe: Marți, 21 februarie, ora 10, sala 215

Comisia de evaluare: I.Foldes, N.Petrovici, C.Pop, A.Simionca

Baremul de evaluare a dizertației master 

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf)

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la susţinerea disertaţiei

 • Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB:

  Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă din afara UBB:

  • cerere tip de înscriere (se generează din platforma de înscriere);
  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu le au la facultate);
  • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (dacă nu le au la facultate);
  • certificat de naştere;
  • carte de identitate;
  • lucrarea de disertație (în format .pdf) însoțită de acordul coordonatorului științific;
  • declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
  • două fotografii 3cm/4cm - numai pentru promoţii dinainte de 2016, la momentul ridicării diplomei de master;