Doctorat

CalendarCriteriiCoordonatoriLocuriÎnscriereExamenContact

În sesiunea septembrie 2021, înscrierea se face online, la link-ul: https://admitere2021.ubbcluj.ro

Platforma va fi disponibilă începând cu 30 august 2021. Documentele/actele scanate se încarcă online pe platforma de admitere până la data menţionată în calendar (07.09.2021)
 • 30 august – 7 septembrie 2021: înscrierea candidaților online la link-ul https://admitere2021.ubbcluj.ro
 • 10 septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere (vezi la tab-ul Examen)
  • 10:00 proba scrisă
  • 14:00 proba orală
 • 13 septembrie 2021: depunerea contestațiilor (e-mail la adresa irina.albu@ubbcluj.ro)
 • 15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor
 • 27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși
 • Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 • Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 • Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2021-2022

Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională.

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő

Tematică: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară.

Prof. dr. abil. Chiribucă Dan

Tematică: Sociologia comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării.

Prof. dr. abil. Culic Irina

Tematica: Sociologia statului; Migrația internațională; Studii de cetățenie; Sociologie politică comparată; Naționalism și etnicitate; Fundamente epistemologice și metodologice ale cercetării sociale; Sociologie istorică.

Prof. dr. Roth Maria

Tematica: Grupuri marginalizate și discriminare, cu accent pe cercetări din domeniul sociologiei copilăriei și tineretului; Educația și sănătatea copiilor; Violența și societatea.

Prof. dr.  abil. Mureșan Cornelia

Teme: Demografia familiei, Cercetarea cursului vieții. Tematică: Relații între generații și relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și muncă,  infracțiune și recidivă, etc.

Conf. dr. abil. Dégi László Csaba

Tematica: Sănătatea şi boala în context social; Asistența psihosocială în oncologie; Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca.

Prof. dr. abil. Veres Valér

Tematica: Populație, structură socială și identitate                                           

Subteme :
I. Structură socială și identitate etnonațională, relațiile intergrup
II. Fenomene demografice, motivele și consecințele scăderii numărului populației
III. Transformare și dezvoltare socială; studiul situației tinerilor

Pentru participare la admitere candidatul va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de
candidat, cu următoarele elemente obligatorii:titlul proiectului de cercetare, descrierea temei de cercetare, ipoteze și/sau întrebări de cercetare, referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile de bază sau care dorește să  comenteze critic; sursele empirice pe care va fi bazată teza, metodologia cercetării: descrierea concisă a metodei, elementele, metodele principale, cercetări similare, bibliografie inițială)
Pentru examenul scris, candidatul trebuie să aleagă o subtemă, cu bibliografia aferentă.

Conf. dr. abil. Mihai–Bogdan Iovu

Tematica: Abuzul și neglijarea copiilor; Drepturile copiilor; Politici educaționale pentru învățământul superior

Conf. dr. abil. Maria-Carmen Pantea

Tematica: Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării

[1] Volumele pot fi consultate la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Prof. dr. Dan Chiribucă  – 1 loc buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă

Prof. dr. Valér Veres – 1 loc buget cu bursă

Conf. dr. Csaba Dégi  – 1 loc buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă

Conf. dr. Maria Pantea – 1 loc buget fără bursă

Prof. dr. Maria Roth – 1 loc buget cu bursă, candidaţi de etnie romă

Înscrierea la concursul de admitere 2021 se realizează începând cu data de 30 august 2021 pe platforma Admitere2021.ubbcluj.ro

Actele necesare la înscriere

Taxa de procesare (30 RON) şi înscriere (300 RON) la concursul de admitere 2021 se achită conform instrucţiunilor precizate aici.

Examenul scris va începe la ora 10:00. Secretarul școlii doctorale va trimite candidaților prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail menționată în fișa de înscriere un document word care va include subiectele elaborate de către comisia de admitere. Candidatul are la dispoziție 2 ore (120 de minute) pentru elaborarea răspunsului. Timpul se calculează de la ora menționată în corpul mesajului electronic. Fără a depăși cele 2 ore alocate examenului scris, candidații vor trimite un document word cu răspunsurile către membrii comisiei de concurs ale căror adrese de e-mail vor fi menționate în instrucțiuni.
Examenul oral va începe la ora 14:00 şi se va derula online în funcție de coordonator, utilizând mijloacele de comunicare online care permit transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video, în timp real, în fața comisiei de admitere.
Candidații înscriși la prof. dr. Dan Chiribucă:
Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDpLIv-h2ld5XBAQ-PgnBe9lxHcghLkLTZHCbHUnvhdg1%40thread.tacv2/1625819911232?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22944c7033-8fec-42e8-a97a-4d9b5bcd5db8%22%7d


E-mail: irina.albu@ubbcluj.ro

Telefon: +40-264-42.46.74