Evaluarea practicii profesionale – specializarea asistenţă socială, anul II, semestrul II

Publicat în Practica

Date fiind situatia de criză sanitară şi starea de urgență pe fondul pandemiei, ce au determinat imposibilitatea obiectivă de a desfăsura efectiv orele de practică la locurile de practică, evaluarea activității de practică de specialitate a studenţilor anului II asistență socială, se va axa pe evidenţierea implicării şi muncii la orele de supervizare și (unde este cazul) în alte activități care pot contribui chiar şi indirect, la formarea în domeniul asistenţei sociale. Raportul de practică va reflecta toate aceste activități cât şi parcurgerea bibliografiei (legi, documente de la locurile de practică, ghiduri, rapoartea de cercetare ş.a.m.d.).

Notarea :

 • Raportul de practică semestrial (5p): se va realiza conform structurii raportului de practică pe care studenții au primit-o la începutul semestrului cu completările/modificările ulterioare determinate de noua situaţie de criză sanitară.
 • Supervizare (3p): Prezența activă a studenților la toate întâlnirile de supervizare se punctează cu 3. Participarea la fiecare întâlnire de supervizare se punctează cu 0,50 p.
 • Colocviu (2p): În cadrul acestei forme de examinare studenții vor evidenția experiența de învățare prin intermediul unor reflecții asupra conținutului activității de supervizare și acumulărilor la nivelul dezvoltării personale și profesionale prin reflectarea asupra impactului situaţiei de pandemie în domeniului asistenţei sociale în general şi în particular, asupra categoriilor de beneficiari de care se ocupă locurile de practică pentru care care studentul a optat în semestrul al doilea al anului univ 2019-2020.

 

Raportul de practică

 

Conţinutul raportului:

1. Prezentarea locului de practică

 • misiune, scop, obiective, surse de finanţare, structură organizatorică (organigrama)
 • categorii de beneficiari
 • descrierea rolului asistentului social şi activităţilor pe care acesta le desfăşoară în organizaţie/instituţie
 • descrierea instrumentelor cu care lucrează asistentul social
 • traseul sau circuitul pe care îl parcurge un caz (beneficiar) de la admitrea până la ieşirea acestuia din sistemul de ajutor: etapele specifice instrumentării unui caz.
 • cadrul legislativ utilizat de organizație/instituție

2. Descrierea activității

 Accentul se va pune pe orele de supervizare, fiind descrise detaliat toate activitățile realizate. Se va insista pe analiza și prezentarea specificului locului de practică la care studentul a fost repartizat.

În cazurile excepţionale în care de la locul de practică nu au fost trimise deloc materiale şi cazuri pentru documentare, studenţii vor identifica şi studia surse online legate de nevoile, precum și serviciile şi programele de asistare socială relevante grupului țintă, conform cadrului legal existent.

 • Se enumeră obiectivele propuse pentru stagiul de practică și modul în care au fost atinse, precum și dificultățile/obstacolele întâmpinate în atingerea lor.
 • Se prezintă detaliat toate activităţile desfăşurate în timpul semestrului (unde este cazul-ore la locul de practică înainte de instituirea stării de urgenţă, munca din cadrul orelor de supervizare, activităţi de voluntariat în contextul stării de criză sanitară, unde este cazul). Se menționează scopul fiecărei activităţi, modul în care a decurs, tehnicile şi deprinderile de asistare angajate şi ce anume aţi învăţat din activitatea respectivă
 • Realizarea unui ghid de interviu cu un posibil beneficiar.
 • Prezentarea cunoştinţelor teoretice puse în practică, precum și noile cunoştinţe acumulate în timpul stagiului de practică
 • Se prezintă deprinderile practice exersate în timpul orelor de practică.

3. Analiza unui caz pentru un sistem-client cu care studentul a lucrat în perioada de practică în cadrul orelor de supervizare sau, unde este cazul, în perioada de practică dinaintea instituirii stării de urgenţă.

Analiza de caz va cuprinde următoarele informații:

 • evaluarea cazului: utilizând instrumentele de evaluare specifice organizației gazdă: ghidul de interviu, grila de observaţie, fișa de evaluare, ancheta socială etc.
 • studentul va anexa instrumente conexe utilizate în evaluare: ecoharta, genograma, atomul social.
 • studentul va descrie metode, tehnici utilizate, deprinderi angajate
 • întocmirea unui posibil plan de intervenție pe baza nevoilor identificate în etapa de evaluare. Planul va include problemele/nevoile identificate, scopul intervenției, obiective, activitățile planificate, responsabili pentru fiecare activitate, încadrarea în timp a activității, rezultate scontate.
 • Concluziile personale legate de ceea ce presupune munca şi rolul asistentului social, în acord cu cazul analizat şi specificul locului de practică.

4. Concluzii personale ale studentului referitoare la procesul învăţării sale practice (noi cunoștințe teoretice și legislative acumulate, abilităţi practice deprinse/exersate, oportunități de învățare, bariere întâmpinate, utilitatea practicii efectuate în vederea dezvoltării profesionale a studentului, orice alte observații/reflecții personale referitoare la activitatea de practică).

Anexe – instrumentele folosite, fişe, formulare tip etc.

 

Bibliografie toate materialele consultate și studiate de-a lungul perioadei de practică  în scopul aprofundării problematicii beneficiarilor în acord cu specificul locului de practică, sau pentru redactarea raportului de practică (bibliografie consultată anterior stagiului de practică).

Raportul de practică trebuie să fie scris/editat la calculator, font Times New Roman, caractere de 12, folosind diacritice.

Raportul va fi întocmit cu respectarea confidențialității datelor cu caracter personal, atât în ceea ce privește personalul instituției, cât și beneficiarii (numele acestora va fi schimbat sau notat cu inițiale, nu vor fi utilizate CNP-uri, adrese sau alte date personale).

 Fiecare student trimite raportul de practică supervizorului de la grupa căreia îi aparține până la data de 10 iunie 2020.