Examen de licenţă – sociologie, sesiunea de vară 2022

TematicaGhid de licenţăBaremÎnscriere Regulamente

Tematica probei 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale 

ANTROPOLOGIE

Teme propuse pentru secţiunea teorii sociologice şi antropologice

1.Sociologia ca ştiinţă, între explicativ şi intrepretativ
2. Antropologia socio-culturală – aspecte generale: transformări ale obiectului de cercetare: de la omul “primitiv” la diferența culturală. Ramuri și subramuri ale antropologiei generale
3. Principalele curente teoretice ale antropologiei: evoluționismul social, difuzionismul, particularismul istoric american, funcționalismul britanic, structuralismul, materialismul cultural, ecologismul cultural, antropologia simbolică și interpretativă
4. Individ, grup, societate
5. Socializare, familie, educatie
6. Stratificare si mobilitate sociala
7. Tabuul incestului, căsătoria, familia, grupul de descendență ; rudenie și organizare socială: lineajul, clanul, fratria, moietia
8. Organizarea politică a societăților arhaice: banda, tribul, șeferia, statul
9. Ritual, mit, magie, totemism, religie

Bibliografie:

Balandier, Georges, Antropologie politică, Amarcord, Timișoara, 1998
Bonte, Pierre; Michele Izard, Dicționar de etnologie și antropologie, Polirom, Iași, 2007
Bourdieu, Pierre, Raţiuni practice, Ed. Meridiane, 1999. Spațiu social și spațiu simbolic.
Coman, Mihai, Introducere în antropologia culturală. Mitul şi ritul, Polirom, Iaşi, 2008
Durkheim Emile, Regulile metodei sociologice, Bucureşti, Editura ştiinţifică 1974
Durkheim Emile, Despre sinucidere, Iasi, Institutul European, 1993
Durkheim Emile, Formele elementare ale vieții religioase, Polirom, Iași, 1995
Géraud, Marie Odile et. al., Noţiunile-cheie ale etnologiei. Analize şi texte, Iaşi, Polirom, 2001 Goffman, Ervin, Viata cotidiana ca spectacol, Ed. comunicare.ro, 2003
Goffman, Ervin, Aziluri, Polirom, Iaşi, 2004
Iluţ, Petru, Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iasi, Polirom, 2005
Laplatine, François, Descrierea etnografică, Polirom, Iași, 2000
Le Breton, David, Antropologia corpului şi modernitatea, Amarcord, Timişoara, 2002
Lévi-Strauss, Claude, Gîndirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011
Lévi-Strauss, Claude, Antropologia structurală, Editura Politică, București, 1978
Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997
Mauss, Marcel, Henri Hubert, Eseu despre natura și funcția sacrificiului, Polirom, Iași, 1997
Mauss, Marcel, Henri Hubert, Teoria generală a magiei, Polirom, Iași, 1996
Mihăilescu, Vintilă, Antropologie. Cinci introduceri, Polirom, Iaşi, 2007
Radcliffe-Brown, A., Structură şi funcţie în societatea primitivă, Polirom, Iaşi, 2000
Weber, Max, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Bucureşti, Humanitas, 1994
Wolf, Eric R. Europa şi populaţiile fără istorie, Editura Arc, Chişinău, 2001

 

Teme de metodologia cercetării în sociologie şi antropologie

1. Etapele cercetării sociologice. Delimitarea temei de cercetare. Stabilirea obiectivelor / interogaţiilor de cercetare și a Operaţionalizarea conceptelor. Alegerea metodelor şi tehnicilor. Construcţia instrumentelor de culegere / producere a datelor. Fidelidate şi validitate.
2. Specificul și utilitatea metodei. Tehnici de anchetă. Avantaje şi limite. Chestionarul.
3. Specificul și utilitatea metodei. Tehnici de interviu. Avantaje şi limite. Ghidul de interviu.
4. Cercetarea de teren în antropologie : observația directă, observaţia participantă. notele de teren, interviurile, istoria orală, genealogiile, , cercetarea de arhivă.
5. Analiza Specificul și utilitatea metodei. Tipuri de documente. Avantaje şi limite. Analiza de conținut.

Bibliografie:

Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.
Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică. Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice. 2007. Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
Peretz, Henri. 2002. Metodele în sociologie: Observaţia. Iaşi: Editura Institutului European.
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. 2006. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi: Polirom. Rotariu, Traian. 1991. Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Cluj-Napoca: UBB.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.

 

SOCIOLOGIE ȘI RESURSE UMANE

1. Teorii sociologice moderne: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Georg Simmel, Alfred Schutz, Robert Merton etc.

2. Teorii sociologice contemporane: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: C.Wright Mills, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Erving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckman, George Ritzer, Anthony Giddens, Loic Wacquant etc.

3. Etapele cercetării sociologice: delimitarea temei de cercetare şi a perspectivei teoretice, stabilirea obiectivelor/interogaţiilor de cercetare şi a ipotezelor, operaţionalizarea conceptelor, alegerea metodelor şi a tehnicilor adecvate obiectivelor cercetării. Exemplificarea proiectării/planificării unei cercetări sociologice proprii.

4. Metodologia cercetării sociologice: metode calitative versus metode cantitative, problema eşantionării şi a reprezentativităţii eşantionului, instrumente de culegere a datelor, problema validităţii şi a fidelităţii, surse de eroare în culegerea şi interpretarea datelor, etica cercetării, prezentarea rezultatelor cercetării. Exemplificarea metodologiei alese pentru o cercetare sociologică proprie.

Bibliografie minimă:

Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.
Bauman, Zygmunt şi May, Tim. (2008). Gândirea sociologică. Bucureşti: Humanitas.
Berger, Peter L. şi Luckmann, Thomas (2008). Construirea socială a realităţii. Bucureşti: Ed.Art.
Chelcea, Septimiu (2001). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Giddens, Anthony (2004). Sociologia. Bucureşti: Ed. All.
Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru (coord.) (1996). Sociologia. Cluj-Napoca: Mesagerul
Rotariu, Traian și Iluț, Petru (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică. Iași: Polirom.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, Lazăr (coord.) (2011). Sociologia. Iaşi: Polirom. Doar Cap. 6 – Gen si societate (L.Grunberg).

 

Baremul de evaluare al prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă în domeniul sociologiei, linia română – proba a doua a examenului de licenţă specializările: sociologie, antropologie, resurse umane

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, completat și republicat în baza Hotărârea Senatului UBB nr. 172 din 13.12.2021, Secțiunea D – Evaluarea, anume:
“Art. 15. Media fiecărei probe a examenului de licență/diplomă, precum și media examenului de disertație, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de examen și se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei de examen pentru susținerea lucrării sunt numere întregi de la 1 la 10. Media examenului de licență/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.”
și
“Art. 17. Nota acordată pentru lucrarea de licență/diplomă/disertație va reflecta atât conținutul ideatic al acesteia cât și modul de prezentare a candidatului. În caz de diferențe mai mari decât două puncte între calificativele membrilor comisiei, președintele dispune reevaluarea lucrării de licență/diplomă/disertație.”

Evaluarea Probei 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență se realizează după următorul barem:

 

(1) Conținul ideatic al lucrării de licență (50% din nota la proba 2)
Evaluarea lucrării de licență se realizează în baza Ghidului lucrării de licență pentru domeniul Sociologie.
Dimensiunile principale evaluate:
1.1 Perspectiva teoretică, sinteza literaturii de specialitate relevante, formularea întrebării de cercetare și definirea conceptelor (30%);
1.2 Design-ul metodologic: precizarea obiectivelor cercetării, operaționalizarea conceptelor, elaborarea metodologiei de cercetare – metode, instrumente, eșantionare etc. (30%)
1.3 Studiul empiric realizat, analiza și interpretarea datelor, concluzii (30%);
1.4 Calitatea redactării textului academic, claritatea și coerența argumentării, calitatea vizualizării datelor în tabele și grafice, folosirea corectă a citării și redactarea bibliografiei (10%).

(2) Modul de prezentare al candidatului – susținerea orală (50% din nota la proba 2)
2.1 Prezentarea orală clară și coerentă a lucrării de licență, dovada bunei cunoașteri a demersului teoretic și metodologic al lucrării (50%)
2.2 Adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei, capacitatea de reflecție critică asupra lucrării realizate (50%)
Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă sub forma unui număr întreg între 1 și 10 atât pentru (1), cât și pentru (2). Nota probei 2 se calculează ca media aritmetică a celor două note.
Nota finală la Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență este media aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei.

Perioada de înscriere la examenul de licenţă este 17 – 22 iunie 2022.

Perioada de desfăşurare a examenului de licenţă este 27 iunie – 03 iulie 2022.

 1. Examen scris (verificarea cunoştinţelor): 27 iunie 2022
 2. Susţinerea lucrării de diplomă: 29 – 30 iunie 2022

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DISERTAȚIE

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf)

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență

 • cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu sunt la facultate);
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm
 • atestat de competenţă lingvistică pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2022 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf) însoţită de acordul coordonatorului ştiinţific;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • declaraţie – antropologie, sociologie, resurse umane;

ATENȚIE! După înscrierea pe platformă, candidații la licență sunt rugați să se înscrie și în grupul MS Teams Licență Sociologie folosind codul de acces 0g21wj1. Pe MS Teams trebuie încărcat în assignmentul indicat lucrarea de licență integrală în format editabil word (.doc sau .docx), conform celor precizate în Declarația studentului. Absolvenții din generații anterioare care nu dețin cont MS Teams vor primi un utilizator temporar (guest user) și sunt rugați să se adreseze în acest scop secretariatului.