Generalităţi – condiţii de obţinere, regulamente

Publicat în Burse de studii, Burse sociale, Burse speciale

Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, forma de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse obţinute din alte venituri.

Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordate de Universitatea “Babeş-Bolyai” sau de personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale, este ca studentul să fie integralist, cu excepția bursei de ajutor social permanent.
Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedente semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.  Evaluarea şi creditele aferente modului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi implicit pentru calculul mediei.

 

 

REGULAMENT privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la UBB pentru anul universitare 2021-2022