Ghidul de licenţă şi tematica pentru specializarea asistenţă socială – promoţia 2019/2020

Publicat în rest

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ÎNTOCMIREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 

Pe baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii ”Babeş-Bolyai”, privind organizarea examenului de finalizare a studiilor la nivel licenţă (bachelor), s-a hotărât:

Examenul de finalizare a studiilor la nivel licenţă, indiferent dacă durata studiilor de tip licenţă a fost de 3, 4, respectiv 5 ani (pentru IDD), constă în proba de verificare a cunoștințelor și elaborarea şi susţinerea de către candidat a lucrării de licenţă.

Pentru toţi studenţii care se prezintă la examenul de licenţă în sesiunea iulie 2020, cerinţele Departamentului de Asistenţă Socială referitoare la realizarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt următoarele:

Lucrarea de licenţă trebuie să se încadreze între 30 pagini (minim) şi 60 de pagini de text (maxim, fără anexe), fiind redactată în stilul Times New Roman, la un rând şi jumătate şi folosind un font de 12 puncte, text aliniat justify (la ambele capete).

Structura lucrării va cuprinde:

  • Partea teoretică în acord cu tema lucrării (maxim 1/3 din lucrare)
  • Partea de cercetare şi de intervenţie de asistenţă socială derulată sau proiectată pe baza rezultatelor cercetării (cel puțin 2/3 din lucrare).

În funcţie de tema lucrării, de problematica socială abordată şi în funcţie de specificul nevoilor şi resurselor categoriei de beneficiari vizată, această parte a lucrării se constituie:

♦ dintr-o parte de cercetare (cantitativă şi/sau calitativă) şi un proiect de intervenție riguros elaborat sau o intervenţie de asistenţă socială restrânsă ca și cazuistică sau chiar un singur caz (individ, familie, grup, comunitate, respectiv nivel micro, mezo sau macro-social);

♦ în cazul în care studentul a participat în cercetări organizate de instituţiile şi organizaţiile în care şi-a efectuat practica sau desfăşurate sub coordonarea conducătorului de licenţă sau a altor membri ai catedrei, atunci acesta poate utiliza analiza secundară pe baza datelor culese.

  • Bibliografia, redactată conform standardelor APA (American Psychological Association), ca în exemplele oferite în ghidul lucrării la punctul I, respectând cerinţele descrise la acelaşi punct.
  • Anexele, care pot conţine instrumentele utilizate în partea de cercetare şi/sau intervenţie, ilustraţii suplimentare, prelucrări preliminarii (dacă este cazul), alte materiale relevante pentru studiul întreprins.

Evaluarea

Lucrarea de licenţă va fi evaluată de către comisia de licenţă pe baza unei fişe de evaluare care cuprinde următorii itemi:

  • Tema şi stilul personal al lucrării (max.1 p)
  • Cadrul teoretic şi materialul bibliografic (max.3 p)
  • Designul cercetării, analiza şi interpretarea rezultatelor şi prezentarea proiectului de intervenție sau a intervenţiei de asistenţă socială desfăşurate (max. 4 p)
  • Concluziile/finalizarea lucrării şi calitatea susţinerii lucrării (max.1 p).

La suma criteriilor se va adăuga 1 punct din oficiu.

Nota finală va rezulta din media punctajelor evaluatorilor care formează comisia de licenţă.

Pentru realizarea şi susţinerea lucrării de licenţă studentul va primi 20 de credite.

 

PLAGIATUL

Precizarea defectuoasă a surselor bibliografice se penalizează prin scăderea notei cu 1-3 puncte. În situația în care se identifică un procent de 5% text plagiat, acesta reprezintă un prag de alertă pentru evaluarea lucrării de licență și se poate ajunge până la respingerea lucrării de licență, la un procent de plagiat peste 9%.

În acord cu Procedura privind generarea și analiza raportului de similitudine, Anexa la Hotărârea CSUD din UBB din data de 29.06.2016, în verificarea de plagiat se urmărește identificarea frazelor identice sau similare cu alte documente, respectiv procentul din text cu fragmente similare cu alte documente.

 

Ghid pentru redactarea lucrării de licenţă în domeniul asistenţei sociale

Tematica lucrării de licenţă