Ghidul de licenţă şi tematica probei scrise a examenului de licență – promoţia 2021 – domeniul sociologie

Publicat în rest

Ghidul de licenţă

 

TEMATICA PROBEI 1: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE – promoţia 2021

SPECIALIZAREA ANTROPOLOGIE

Teme propuse pentru sectiunea teorii sociologice si antropologice

 1. Sociologia ca stiinta, intre explicativ si intrepretativ
 2. Antropologia socio-culturală – aspecte generale: transformări ale obiectului de cercetare: de la omul “primitiv” la diferența culturală. Ramuri și subramuri ale antropologiei generale
 3. Principalele curente teoretice ale antropologiei: evoluționismul social, difuzionismul, particularismul istoric american, funcționalismul britanic, structuralismul, materialismul cultural, ecologismul cultural, antropologia simbolică și interpretativă.
 4. Individ, grup, societate
 5. Socializare, familie, educatie
 6. Stratificare si mobilitate sociala
 7. Tabuul incestului, căsătoria, familia, grupul de descendență ; rudenie și organizare socială: lineajul, clanul, fratria, moietia
 8. Organizarea politică a societăților arhaice: banda, tribul, șeferia, statul
 9. Ritual, mit, magie, totemism, religie

 

Bibliografie:

Balandier, Georges, Antropologie politică, Amarcord, Timișoara, 1998
Bonte, Pierre; Michele Izard, Dicționar de etnologie și antropologie, Polirom, Iași, 2007
Bourdieu, Pierre, Raţiuni practice, Ed. Meridiane, 1999. Spațiu social și spațiu simbolic.
Coman, Mihai, Introducere în antropologia culturală. Mitul şi ritul, Polirom, Iaşi, 2008
Durkheim Emile, Regulile metodei sociologice, Bucureşti, Editura ştiinţifică 1974
Durkheim Emile, Despre sinucidere, Iasi, Institutul European, 1993
Durkheim Emile, Formele elementare ale vieții religioase, Polirom, Iași, 1995
Géraud, Marie Odile et. al., Noţiunile-cheie ale etnologiei. Analize şi texte, Iaşi, Polirom, 2001 Goffman, Ervin, Viata cotidiana ca spectacol, Ed. comunicare.ro, 2003
Goffman, Ervin, Aziluri, Polirom, Iaşi, 2004
Iluţ, Petru, Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iasi, Polirom, 2005
Laplatine, François, Descrierea etnografică, Polirom, Iași, 2000
Le Breton, David, Antropologia corpului şi modernitatea, Amarcord, Timişoara, 2002
Lévi-Strauss, Claude, Gîndirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011
Lévi-Strauss, Claude, Antropologia structurală, Editura Politică, București, 1978
Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997
Mauss, Marcel, Henri Hubert, Eseu despre natura și funcția sacrificiului, Polirom, Iași, 1997
Mauss, Marcel, Henri Hubert, Teoria generală a magiei, Polirom, Iași, 1996
Mihăilescu, Vintilă, Antropologie. Cinci introduceri, Polirom, Iaşi, 2007
Radcliffe-Brown, A., Structură şi funcţie în societatea primitivă, Polirom, Iaşi, 2000
Weber, Max, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Bucureşti, Humanitas, 1994
Wolf, Eric R. Europa şi populaţiile fără istorie, Editura Arc, Chişinău, 2001

 

Teme de metodologia cercetării în sociologie şi antropologie

 1. Etapele cercetării sociologice. Delimitarea temei de cercetare. Stabilirea obiectivelor / interogaţiilor de cercetare și a Operaţionalizarea conceptelor. Alegerea metodelor şi tehnicilor. Construcţia instrumentelor de culegere / producere a datelor. Fidelidate şi validitate.
 2. Specificul și utilitatea metodei. Tehnici de anchetă. Avantaje şi limite. Chestionarul.
 3. Specificul și utilitatea metodei. Tehnici de interviu. Avantaje şi limite. Ghidul de interviu.
 4. Cercetarea de teren în antropologie : observația directă, observaţia participantă. notele de teren, interviurile, istoria orală, genealogiile, , cercetarea de arhivă.
 5. Analiza Specificul și utilitatea metodei. Tipuri de documente. Avantaje şi limite. Analiza de conținut.

 

Bibliografie:

Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.
Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică. Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice. 2007. Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
Peretz, Henri. 2002. Metodele în sociologie: Observaţia. Iaşi: Editura Institutului European.
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. 2006. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi: Polirom. Rotariu, Traian. 1991. Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Cluj-Napoca: UBB.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.

 

SPECIALIZĂRILE SOCIOLOGIE ȘI RESURSE UMANE

 1. Teorii sociologice moderne: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Georg Simmel, Alfred Schutz, Robert Merton etc.
 2. Teorii sociologice contemporane: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: C.Wright Mills, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Erving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckman, George Ritzer, Anthony Giddens, Loic Wacquant etc.
 3. Etapele cercetării sociologice: delimitarea temei de cercetare şi a perspectivei teoretice, stabilirea obiectivelor/interogaţiilor de cercetare şi a ipotezelor, operaţionalizarea conceptelor, alegerea metodelor şi a tehnicilor adecvate obiectivelor cercetării. Exemplificarea proiectării/planificării unei cercetări sociologice proprii.
 4. Metodologia cercetării sociologice: metode calitative versus metode cantitative, problema eşantionării şi a reprezentativităţii eşantionului, instrumente de culegere a datelor, problema validităţii şi a fidelităţii, surse de eroare în culegerea şi interpretarea datelor, etica cercetării, prezentarea rezultatelor cercetării. Exemplificarea metodologiei alese pentru o cercetare sociologică proprie.

Bibliografie minimă:

Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.
Bauman, Zygmunt şi May, Tim. (2008). Gândirea sociologică. Bucureşti: Humanitas.
Berger, Peter L. şi Luckmann, Thomas (2008). Construirea socială a realităţii. Bucureşti: Ed.Art.
Chelcea, Septimiu (2001). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Giddens, Anthony (2004). Sociologia. Bucureşti: Ed. All.
Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru (coord.) (1996). Sociologia. Cluj-Napoca: Mesagerul
Rotariu, Traian și Iluț, Petru (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică. Iași: Polirom.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, Lazăr (coord.) (2011). Sociologia. Iaşi: Polirom. Doar Cap. 6 – Gen si societate (L.Grunberg).